על חלומו×Ŗ והגשמ×Ŗם

לא א×Ŗן כאן הצעה לשינוי. גם לא ד×Øך כנ×Øאה. אז מה כן? באמ×Ŗ(!!) שאינני יודע×Ŗ מה יצא מזה.. אבל יש לי ה×Ŗחלה ממש טובה: המציאו×Ŗ!

לכל אחד יש חלום (אני מדב×Ø×Ŗ על חלום שהוא צ×Øיך לעשו×Ŗו- לא מיליון דול×Ø ×©×™×¤×œ×• עליו מהשמיים..). כמו למשל, לימודים אינטנהיביים מהויימים או לנהוע לגו×Ø ×‘×”×•×“×• עם המשפחה והילדים, למצוא בן זוג ולהקים משפחה, ההבה מקצועי×Ŗ משמעו×Ŗי×Ŗ, או כל שינוי מהו×Ŗי אח×Ø ×©×”×™×” בגד×Ø ×—×œ×•× ואולי זו היי×Ŗה משמעו×Ŗו בחייכם- שיהיה חלום. משהו ×Øחוק שאפש×Ø ×œ×”×’×©×™×ž×• אבל ממש קשה ולפי חייכם כ×Øגע הבי×Ø ×œ×”× ×™×— שלא יוכל לק×Øו×Ŗ. וכך, א×Ŗם מחזיקים בחלום מגניב, שאולי אפילו מעיד עליכם (בעיניי אח×Øים או בעיניי עצמכם) שא×Ŗם מגניבים, אבל בעצם, הוא יושב (החלום הזה) כמו שמלה/ חולצה מהוד×Ø×Ŗ בא×Øון, מ×Ŗקופה שבה היי×Ŗם צעי×Øים ויפים לפני הה×Øיונו×Ŗ/ לפני בוא הכ×Ø×” או ×Øפיון הגוף.. ומדי פעם א×Ŗם חושבים על כך שבאמ×Ŗ אין אי×Øוע שיצדיק יציאה בשמלה כזא×Ŗ ואם ×Øק היה- לבטח היי×Ŗם לובשים- יוצאים- ומ×Øגישים נפלא!

והחלום הזה מלווה א×Ŗכם. ×Øלוונטי או לא, במשך שנים ×Øבו×Ŗ..

×Ŗא×Øו לכם, שיום בהי×Ø ××—×“, מה×Ŗד×Øו×Ŗ נהיבו×Ŗ החיים באופן מוז×Ø ×•×ž×¤×Ŗיע, כך שא×Ŗם יכולים להגשים א×Ŗ החלום הזה שלכם עכשיו!

ניקח א×Ŗ אח×Ŗ הדוגמאו×Ŗ: חלמ×Ŗם לגו×Ø ×¢× המשפחה בהודו במשך שנה או יו×Ŗ×Ø. ולפ×Ŗ×¢ א×Ŗם מגלים שזה מ×Ŗאפש×Ø: אפש×Ø ×œ×¢×‘×•×“ משם, הילדים גדולים מהפיק, המצב הכלכלי מאפש×Ø (ואולי אפילו יש×Ŗפ×Ø ×‘×¢×§×‘×•×Ŗ המעב×Ø..), יש ×Ŗחושה שהמציאו×Ŗ, כאילו מא×Øגנ×Ŗ א×Ŗ הדב×Øים כך שיהיה ממש אפש×Øי פשוט לא×Øוז ולנהוע. בואו נוהיף עוד קצ×Ŗ שמן למדו×Øה הלוהט×Ŗ הזא×Ŗ: בן/ ב×Ŗ הזוג שלכם, ×Ŗומכים בכך לחלוטין ואומ×Øים לכם שהגיע הזמן להגשים א×Ŗ החלום!!

×Ŗא×Øו לכם שזה קו×Øה ושימו לב בבקשה לגוף שלכם. אילו ×Ŗחושו×Ŗ עולו×Ŗ? יכול להיו×Ŗ שעולה שמחה וה×Ŗלהבו×Ŗ. הבי×Ø ×œ×”× ×™×— שעולה כאב בטן, כאב ×Øאש, פחד עד ח×Øדה ובעיק×Ø ×Øצון להדוף א×Ŗ כל הטי×Øוף הזה ולומ×Ø "×Ŗעצ×Øו א×Ŗ העולם, אני ×Øוצה ל×Øד×Ŗ".

שאלו×Ŗ ×Øבו×Ŗ עולו×Ŗ: האם זה עדיין החלום שלי? האם אני באמ×Ŗ ×Øוצה בכך? למה ×Øצי×Ŗי בכך מלכ×Ŗחילה?, המון שאלו×Ŗ טכניו×Ŗ גם: מה עושים עם בעלי החיים שלנו? ומה יעשו הילדים כל היום? ומה אם משהו יש×Ŗבש פ×Ŗאום בעבודה? ואפילו שאלו×Ŗ קיומיו×Ŗ: מה המשמעו×Ŗ של כל זה? למה אני כאן בכלל? האם מעב×Ø ×›×–×” י×Ŗ×Øום לה×Ŗפ×Ŗחו×Ŗי הפנימי×Ŗ? עש×Øו×Ŗ שאלו×Ŗ שונו×Ŗ ולפעמים גם ממש משונו×Ŗ..

ובכל זא×Ŗ, א×Ŗם צ×Øיכים להחליט. הגיע ה×Øגע. י×Ŗכן שזה עכשיו או לעולם לא. כנ×Øאה שלא יהיה ×Øגע מ×Ŗאים מזה. מה א×Ŗם עושים??

ממשיכים לחלום ומ×Ŗעלמים מהאפש×Øו×Ŗ שנפ×Ŗחה?

מוו×Ŗ×Øים על החלום?

יוצאים להגשמ×Ŗו?

כל ה×Ŗשובו×Ŗ נכונו×Ŗ. לכל אחד מאי×Ŗנו, בנקוד×Ŗ זמן מהויימ×Ŗ, נכונה ×Ŗשובה אח×Ø×Ŗ.

מה שמעניין בכל ההיפו×Ø ×”×–×” הוא שהדל×Ŗו×Ŗ הללו, המאפש×Øו×Ŗ הגשמה, נפ×Ŗחו×Ŗ לעי×Ŗים ה×Øבה יו×Ŗ×Ø ×§×Øובו×Ŗ משאנו מהוגלים ל×Øאו×Ŗ/ מעוניינים להודו×Ŗ. מה שמעניין באמ×Ŗ הוא שאנחנו בוח×Øים, כמעט בכל ×Øגע × ×Ŗון, להמשיך א×Ŗ חיינו כפי שעשינו עד היום.

.. או שלא

 

 

 

 

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *