על זוגיו×Ŗ ואהבה בגיל הה×Ŗבג×Øו×Ŗ, מידע והמלצו×Ŗ חשובו×Ŗ לכם, ההו×Øים

במאמ×Ø ×–×” אבקש להקו×Ø ××Ŗ נושא החב×Øו×Ŗ והיחהים האינטימיים עם בני המין השני בגיל הה×Ŗבג×Øו×Ŗ. אעהוק כאן בהיבטים החב×Ø×Ŗיים, הה×Ŗנהגו×Ŗיים וה×Øגשיים של המ×Ŗבג×Ø. בחלקו ה×Øאשון א×Ŗן מידע ובחלקו השני המלצו×Ŗ להו×Øים.

לא אכנה כאן ל×Ŗיאו×Øים פיזיולוגיים מפו×Øטים העוב×Øים על המ×Ŗבג×Øים ובכל זא×Ŗ, חשוב שנזכו×Ø ×›×™ הם ×Øבים (שיע×Ø, גובה, קול, פצעונים, חזה ועוד..) ויש להם משמעו×Ŗ גדולה עבו×Ø ×”×ž×Ŗבג×Ø ×¢×¦×ž×•- הדימוי העצמי שלו, מצבו ה×Øגשי, החב×Ø×Ŗי וכו'.Ā ×›×ž×• כן, ה×Ŗפ×Ŗחו×Ŗ המיני×Ŗ בגיל זה היא כמובן, עניין פזיולוגי- הו×Øמונלי וגם כאן, ישנו ×Ŗהליך ששוה לק×Øוא עליו ולהבינו.

חלק ×Øאשון: מידע

×Øאשי×Ŗ, למה מידע יכול להיו×Ŗ חשוב כל כך בהקש×Ø ×–×”?

– מפני שלפעמים אנו כהו×Øים נבהלים. × ×Øאה לנו שהמצב בינינו לבין המ×Ŗבג×Ø/×Ŗ שלנו הוא לא נו×Øמלי והוא אכן שונה ממה שהיינו ×Øגילים אבל זהו המצב הנו×Øמלי לגיל זה ואם היה נשא×Ø ×–×”×”, הטטי, היה זה מצב ששוה לבדוק או×Ŗו. אם נבהל מדי, לא נפ×Ŗח לשינוי הזה ואז, ×Ŗלוי מ×Ŗבג×Ø-הו×Øה- מע×Øכ×Ŗ יחהים..- או שלא נאפש×Ø ××•×Ŗו במלואו או שניצו×Ø ×”×Ŗנגדו×Ŗ מיו×Ŗ×Ø×Ŗ ומאבקי ×”×Øק ב×Ŗוך מע×Øכ×Ŗ היחהים. כמו כן, כדאי שנדע מה חשוב למ×Ŗבג×Ø ×©×œ× ×• כ×Øגע? מה ממלא א×Ŗ עולמו?

אז, כדאי לדע×Ŗ ש..

המ×Øכיב העיק×Øי והחשוב ביו×Ŗ×Ø ×‘×Ŗקופה זו הינו גיבוש הזהו×Ŗ העצמי×Ŗ. הביב מ×Øכיב זה וממנו נגז×Øים מ×Øכיבים משמעו×Ŗיים נוהפים כגון: ביהוה עמדה עצמאי×Ŗ יו×Ŗ×Ø ×ž×•×œ העולם, שינוי מעמדו במשפחה (לא פעם לכיוון שיוויוני יו×Ŗ×Ø) וחיזוק הצו×Øך בהש×Ŗייכו×Ŗ לקבוצ×Ŗ השווים. ממ×Øכיב זה נגז×Ø ××—×Ø ×›×š (בשלב מאוח×Ø ×™×•×Ŗ×Ø ×‘×’×™×œ הה×Ŗבג×Øו×Ŗ) המעב×Ø ×œ×¤×¢×™×œ×•×™×•×Ŗ משו×Ŗפו×Ŗ וליחהים אינטימיים עם בני המין השני.

בשלב זה, שלב של ה×Ŗאהבויו×Ŗ, אש×Ø ×‘×“×Øך כלל בגיל זה הן עוצמ×Ŗיו×ŖĀ ×•×—ולפו×Ŗ, יעדיפו המ×Ŗבג×Øים לדב×Ø ×¢× החב×Øים והחב×Øו×Ŗ שלהם בקבוצ×Ŗ השווים ולא עם הו×Øיהם. גם בשל הצו×Øך שלהם בהגד×Øה עצמי×Ŗ- וההו×Øה, עם עצו×Ŗיו ונהיונו יכול להשפיע על הגד×Øה שכזו.. וגם מפני שקבוצ×Ŗ השווים עוב×Ø×Ŗ א×Ŗ מה שעוב×Ø ×”×ž×Ŗבג×Ø ×•×œ×›×Ÿ מבינה או×Ŗו יו×Ŗ×Ø, לפחו×Ŗ מזווי×Ŗ ה×Øאייה שלו.

בשל כך, לא פעם מ×Øגישים ההו×Øים כאילו נדחק מקומם החשוב והמשמעו×Ŗי בחיי הילד (הקלה: אם יבינו שהמקום המשמעו×Ŗי הינו בדיוק זה בו הם נדחקים. הם צ×Øיכים להיו×Ŗ שם כדי שיוכל לבחו×Ø ×œ× לש×Ŗ×£ או×Ŗם, כדי שי×Ŗעלם מעצו×Ŗיהם, ימ×Øוד בהם וכו').

הה×Ŗאהבו×Ŗ גם היא חלק מהצו×Øך בה×Ŗנהו×Ŗ, בעצמאו×Ŗ, בחיקוי עולם המבוג×Øים והיא גם נובע×Ŗ מביהוה הקש×Øים עם קבוצ×Ŗ השווים ומחיפוש וביהוה הזהו×Ŗ האישי×Ŗ. כמובן שאיננה חלק הכ×Øחי ב×Ŗהליך זה ואצל מ×Ŗבג×Øים ×Øבים ×Ŗגיע ה×Øבה יו×Ŗ×Ø ×ž××•×—×Ø.

הבלבול המאפיין מאוד א×Ŗ ה×Ŗקופה הזו (ונובע מהיבו×Ŗ שונו×Ŗ כגון: ה×Ŗבג×Øו×Ŗ מיני×Ŗ מוקדמ×Ŗ המביאה לפע×Øים משמעו×Ŗיים בין הגיל הכ×Øונולוגי לגיל הבשלו×Ŗ המיני×Ŗ, שיניים פיזיולוגיים הו×Øמונליים מהי×Øים- כפי שכ×Ŗב×Ŗי לעיל, אידאל היופי הנשי או×Ŗו ני×Ŗן ל×Øאו×Ŗ בכל מקום הינו × ×¢×Øו×Ŗ צעי×Øו×Ŗ המוצגו×Ŗ כנשים לכל דב×Ø ×•×ž×•×¤×™×¢×•×Ŗ לא פעם ב×Ŗנוחו×Ŗ נשיו×Ŗ לגמ×Øי שאין להן ולו דב×Ø ×¢× הגיל הכ×Øונולוגי או×Ŗו הן מייצגו×Ŗ, החשיפה למידע ד×Øך האינט×Øנט ועוד) מ×Ŗבטא גם בקש×Øים הזוגיים. פעמים ×Øבו×Ŗ לא ב×Øו×Ø ×œ×ž×Ŗבג×Ø/×Ŗ אם הוא אוהב/ מאוהב/ מחבב/ או שפשוט נעים לו עם בן הזוג. לעי×Ŗים אפילו י×Ŗבלבל בין ה×Øצון לזוגיו×Ŗ מ×Ŗוך ×Øצון אישי ואמי×Ŗי לה×Ŗנהו×Ŗ בכך או מ×Ŗוך קונפו×Øמיו×Ŗ- ×Øצון להיו×Ŗ כמו ה×Øוב, או כמו ה'קולים' שבחבו×Øה.

אבחין כאן בין ה×Ŗאהבו×Ŗ ג×Øידא לבין יחהים של ממש. ×Øבים בני הנוע×Ø ×©'×Øק י×Ŗאהבו'.. בלי שמושא הה×Ŗאהבו×Ŗ אפילו ידע על זה. מעין פנטזיי×Ŗ נעו×Øים על מישהו אח×Ø ×ž×‘×œ×™ לנהו×Ŗ Ā ××• לה×Ŗכוון להגשימה. פעמים ×Øבו×Ŗ ×Ŗהיה זו מעין ה×Ŗנהו×Ŗ מקדימה גם אם חד צדדי×Ŗ, ב×Øגשו×Ŗ כאלו. בדמיון, י×Ŗכן כי י×Ŗקיימו גם יחהים.. מה היי×Ŗי אומ×Ø×Ŗ לו, לאן היינו הולכים ואף מחשבו×Ŗ על מין ב×Øמו×Ŗ השונו×Ŗ שלו.

גם כאש×Ø ×ž×Ŗקיים קש×Ø ×ž×ž×©×™ זוגי בין שני מ×Ŗבג×Øים יהיו בו ×Øמו×Ŗ שונו×Ŗ. ה×Øמו×Ŗ ייקבעו לפי ×Øמ×Ŗ הקש×Ø ×‘×™×Ÿ המ×Ŗבג×Øים, לפי הבי×Ŗ ממנו באו (אפש×Ø ×œ×˜×¢×•×Ŗ ולחשוב כאן שמבי×Ŗ מ×Ŗי×Øני מבחינה מיני×Ŗ יגיעו גם מ×Ŗבג×Øים כאלה ולא ×Ŗמיד כך הדב×Ø. דווקא הצו×Øך למ×Øוד יכול לא פעם להביא מ×Ŗבג×Øים מבי×Ŗ שמ×Øני לה×Ŗנהגו×Ŗ מ×Ŗי×Øני×Ŗ ולהיפך), החב×Øה בה הם נמצאים ומה Ā ×©×ž×§×•×‘ל בה, מעמדו החב×Ø×Ŗי של המ×Ŗבג×Ø, הדימוי העצמי שלו (וגם כאן לפעמים כך ולפעמים כך: דימוי עצמי נמוך יכול להביא דווקא ל×Øצון לה×Ŗקדם ביחהים מה×Ø ×™×•×Ŗ×Ø ×•×œ×¢×™×Ŗים בדיוק ההיפך..) וכמובן גם הה×Ŗפ×Ŗחו×Ŗ הפיזי×Ŗ וה×Øגשי×Ŗ של המ×Ŗבג×Ø ×¢×¦×ž×•. כל הגו×Øמים הללו ועוד, ביחד או לחוד, משפיעים על מיד×Ŗ הפ×Ŗיחו×Ŗ והאינטימיו×Ŗ ב×Øמה ה×Øגשי×Ŗ כמו גם ב×Øמה הפיזי×Ŗ- המיני×Ŗ.

י×Ŗכן כי המ×Ŗבג×Ø/×Ŗ שלכם כב×Ø ×™×•×¦××™× זמן מה עם בן זוג קבוע ומעוניינים להזמין או×Ŗו/ה לישון אצלו/ה או להיפך. זהו שלב אפש×Øי בגיל זה. והה×Ŗפ×Ŗחו×Ŗ המיני×Ŗ היא חלק מ×Ŗהליך הה×Ŗבג×Øו×Ŗ, השאלה הגדולה היא- האם יש מוכנו×Ŗ נפשי×Ŗ לשלב זה. כנ×Øאה שלא יכולה להיו×Ŗ ×Ŗשובה חד משמעי×Ŗ. חשוב לזכו×Ø ×’× שאם המ×Ŗבג×Ø ×©×œ×›× כב×Ø ×”×’×™×¢ להחלטה- הבי×Ø ×œ×”× ×™×— שיישם או×Ŗה בכל מק×Øה. מה שנו×Ŗ×Ø ×”×•×, אם כך לדב×Ø ×¢×œ הדב×Øים- בלי להפחיד, בלי להמציא קשיים ובלי להקל ×Øאש, מצד שני. גם אם שיחה כזוĀ ×ž×‘יאה אי×Ŗה מבוכה וקושי. יש כאן חשיבו×Ŗ גדולה להו×Øי המ×Ŗבג×Øים ולקש×Ø ×¤×Ŗוח שלהם עם ילדיהם.

Ā ×—לק שני: המלצו×Ŗ

הו×Øים יק×Øים,

עכשיו (ואולי כב×Ø ×§×•×“×) א×Ŗם יודעים שנו×Øמלי לחלוטין שהמ×Ŗבג×Ø ×©×œ×›× לא ×Øוצה לה×Ŗייעׄ א×Ŗכם על כל/ חלק ממ×Øכיבי חייו. א×Ŗם גם יודעים שחשוב שיגבש לעצמו זהו×Ŗ אישי×Ŗ- עצמי×Ŗ שהיא באמ×Ŗ שלו. עוד ידוע לכם שה×Ŗאהבו×Ŗ וגם מיניו×Ŗ יכולו×Ŗ להיו×Ŗ חלק מעהק×Ŗ החבילה של הגיל הזה וגם היא ה×Ŗנהו×Ŗ חשובה ב×Ŗוך ×Ŗהליך הה×Ŗבג×Øו×Ŗ אז קודם כל- זכ×Øו זא×Ŗ. זה נו×Øמלי. זה ב×Øיא. זה מבו×Øך.

מה עוד? להקשיב להקשיב להקשיב. לדב×Ø ×œ×“×‘×Ø. אם היינו נפגשים ט×Øום גיל הה×Ŗבג×Øו×Ŗ היי×Ŗי אומ×Ø×Ŗ לחזק א×Ŗ הקש×Øים כע×Ŗ. להמנע מהבע×Ŗ ביקו×Ø×Ŗ נוקב×Ŗ. אפש×Ø ×œ×”×‘×™×¢ דעה ולומ×Ø ×©×–×•×”×™ דע×Ŗי וכו' אבל אנחנו נפגשים עכשיו (בע×Øך נפגשים) והנה ההפ×Ŗעה הגדולה- גם עכשיו זה אפש×Øי. הוא/היא (אני יודע×Ŗ- יש הבדל!! ובכל זא×Ŗ..) ×Øוצים למ×Øוד בכם וזקוקים לכך ולכן, חשוב שיהיו גבולו×Ŗ. הם ×Øוצים לה×Ŗייעׄ עם חב×Øיהם וחשוב ש×Ŗכבדו זא×Ŗ וגם א×Ŗ דעו×Ŗיהם של החב×Øים המייעצים גם אם א×Ŗם לא ממש 'מ×Ŗים' עליהם. פ×Øט להקשבה לדב×Øים הנאמ×Øים- הקשיבו גם ל×Øגשו×Ŗיהם של המ×Ŗבג×Øים שלכם, לה×Ŗנהגו×Ŗם, לשפ×Ŗ הגוף שלהם והגיבו על כך. אם בדיבו×Ø ××• במעשה. כך ×Ŗוכלו להיו×Ŗ אי×Ŗם וכך הם יוכלו לה×Øגיש שא×Ŗם אכן אי×Ŗם.

השינוי המשמעו×Ŗי אצל ההו×Øה הוא במעב×Ø ×ž×“×Øישו×Ŗ/ הו×Øאו×Ŗ/ קביעו×Ŗ להד×Øכה, הנחיה, הנעה לפעולהĀ ×•×ž×©×•×‘. בעצם יש כאן ×Ŗהליך הד×Øג×Ŗי של העב×Ø×Ŗ האח×Øיו×Ŗ מההו×Øה למ×Ŗבג×Ø ×Ŗוך השא×Øו×Ŗ מ×Ŗמד×Ŗ של ההו×Øה ב×Øקע.

המלצו×Ŗ קונק×Øטיו×Ŗ להו×Øים:

(1) אבחנה ב×Øו×Øה בינכם לבין עצמכם קודם כל: בין מה שלא פ×Ŗוח לדיון- מה שמהווה גבול עבו×Øכם (וכדאי שלא יהיו כאן דב×Øים ×Øבים) לבין המלצו×Ŗ שלכם. חשובו×Ŗ ככל שיהיו- כאן יוכל המ×Ŗבג×Ø, בהופו של דב×Ø, לבחו×Ø ×‘×¢×¦×ž×•. גבול לדוגמה: אם שו×Ŗים לא נוהגים. המלצה לדוגמה- החב×Øה הזא×Ŗ לא מוצא×Ŗ חן בעיניי. שווה אפילו לשב×Ŗ עם עצמכם ולכ×Ŗוב א×Ŗ הדב×Øים (הגבולו×Ŗ) ומדוע הם לא פ×Ŗוחים לדיון (למשל: מפני שמהכן א×Ŗ חיי המ×Ŗבג×Ø ××• חב×Øיו).

(2)Ā ×§×‘ל×Ŗ העובדה שהמ×Ŗבג×Ø ×”×™× ×• אדם בעל ×¢×Øכים, ×Øצונו×Ŗ, טעמים ודעו×Ŗ משל עצמו ×Ŗביא ליכול×Ŗ להכיל ולקבלĀ ×—ילוקי דעו×Ŗ וליזום פש×Øו×Ŗ.

(3) חיזוקים (ב×Ŗחום האישי, הבינאישי, הפיזי, הלימודי..)- נושא משמעו×Ŗי מאוד. ד×Øך חיזוקים אלו מוצא המ×Ŗבג×Ø ×›×•×—×•×Ŗ בעצמו לה×Ŗמודד עם הדב×Øים. ×Ŗכונה או נטייה שנחזק ×Ŗעלה אצלו כאש×Ø ×™×–×“×§×§ לעז×Øה או להנחיה. א×Ŗן דוגמה: הוא יודע שהוא חושב לפני מעשה- שהוא שקול- הוא גם שמע זא×Ŗ המון פעמים. כשישאל א×Ŗ עצמו אם לש×Ŗו×Ŗ עכשיו עם החב×Ø'ה או לא- ×Ŗעלה ה×Ŗכונה הזא×Ŗ, שהוא מודע לה גם מילולי×Ŗ (מפני שהיא נאמ×Ø×Ŗ לו בזמן אמ×Ŗ)- הוא יודע שעשה בה כב×Ø ×©×™×ž×•×© בעב×Ø ×•×”×•× יכול לעשו×Ŗ בה גם שימוש כע×Ŗ. × ×¢×Ø ×©×ž×•×“×¢ בעיק×Ø ×œ×—×•×œ×©×•×Ŗיו לא יהיה לו א×Øגז חוזקו×Ŗ שכזה לפנו×Ŗ אליו בע×Ŗ הצו×Øך.

(4) ד×Øכים שונו×Ŗ להעב×Ø×Ŗ מה×Øים: לא כל ד×Øך ×Ŗ×Ŗאים בכל מצב. לכן, כדאי לעצו×Ø ×•×œ×—×©×•×‘ מה מ×Ŗאים יו×Ŗ×Ø ×‘××•×Ŗו ×Øגע/ מצב. ד×Øך השכל- עובדו×Ŗ, × ×Ŗונים, ×Ŗיאו×Øיו×Ŗ וכו'. ד×Øך ה×Øגש/ הלב: היפו×Øים מהחיים, ×Ŗמונו×Ŗ וכו'. בש×Ŗי הד×Øכים אפש×Ø ×’× להפנו×Ŗ לאינט×Øנט. בכל מק×Øה, חשוב לזכו×Ø ×©×›×œ בחי×Øה כזא×Ŗ היא ×Øק פ×Ŗח לדיון בו ×Ŗ×Ŗקיים החלפ×Ŗ דעו×Ŗ ממקום שיוויוני ולא ממקום המכו×Ŗי/ כוחני.

(5) מה שאהו×Ø ×©×™×™×¢×œ× מחיי המ×Ŗבג×Ø : ×Ŗמיכה, הקשבה, חום, אמון, ×Ŗקשו×Ø×Ŗ. חשוב שהמ×Ŗבג×Ø ×©×œ×›× ידע שא×Ŗם ×Ŗמיד פה בשבילו. גם אם יאמ×Ø ×œ×›× אלף פעמים שוהא לא ×Øוצה בכך. חשוב שלא יישא×Ø ×œ×‘×“. שידע גם שבכל מק×Øה, גם אם ×Ŗכעהו למשל, א×Ŗם ×Ŗהיו פה ל×Ŗמוך בו ו×Ŗהיו חזקים מהפיק כדי לה×Ŗמודד עם כל דב×Ø ×©×™×‘×™×. בנושא ה×Ŗקשו×Ø×Ŗ- גם אם יאמ×Ø ×œ×›× שא×Ŗם חופ×Øים, חשוב שלא יקבל מידע ×Øק מהאינט×Øנט ומחב×Øיו- דב×Øו אי×Ŗו על הדב×Øים החשובים כמו: אהבה- על פניה השונו×Ŗ, מיניו×Ŗ, זוגיו×Ŗ, אלכוהול.. ממקום מציאו×Ŗי ובוג×Ø. כאש×Ø ×™×Ŗקיימו שיחו×Ŗ- חשוב שי×Ŗקיימו לא על מה שצ×Øיך- אלא על מה שיש. ממקום מכבד ולא ממקום מטיף ומחנך.

(6) אל ×Ŗקחו א×Ŗ הדב×Øים באופן אישי- זכ×Øו שה×Ŗהליך הזה וכל הה×Ŗנהויו×Ŗ שהוא מביא אי×Ŗו, הוא מבו×Øך בדיוק כשם ש×Ŗהליך הה×Ŗהפכו×Ŗ- זחילה- עמידה- הליכה היה מבו×Øך בינקו×Ŗ.

(7) אח×Øונה חביבה וחשובה: בכל פעם שקשה/ לא ב×Øו×Ø/ מדאיג/ מעליב/ .. זכ×Øו לנשום! וזכ×Øו כי הגיל הזה עוב×Ø. ×Ŗמיד.

המון הצלחה:)