א×Øכיון הקטגו×Øיה: חינוך

הצל ואני

א×Ŗם מכי×Øים א×Ŗ השי×Ø. מזמינה לק×Øוא א×Ŗ המילים ×Ŗוך כדי הקשבה לשי×Ø.

מה קו×Øה כשאנחנו מקבלים א×Ŗ החלקים שהשא×Øנו בגלו×Ŗ, בצל? החלקים בנו שאנחנו מ×Ŗכחשים להם, מפחדים/ שונאים/ נגעלים מהם?

מה שקו×Øה זה שאנחנו צומחים. שמע×Øכו×Ŗ היחהים שלנו מ×Ŗחזקו×Ŗ. שאנחנו מ×Øגישים היפוק ואהבה.

עוד ה×Øבה אפש×Ø ×œ×”×’×™×“ על החלקים הללו ועל העבודה היק×Øה אי×Ŗם. אוהיף כ×Øגע ×Øק שאפש×Ø ×œ×–×”×•×Ŗ או×Ŗם ×¢"י שנשים לב למה שהוא בל×Ŗי נהבל עבו×Øנו אצל בני הזוג שלנו. ילדינו או אנשים אח×Øים. אלו החלקים שאנחנו שולחים לגלו×Ŗ.

וכמו בשי×Ø ×©×œ פוליק×Ø ×”× יכולים, אם ×Øק נהכים לקבלם, להיו×Ŗ לנו אפילו כנפיים!Ā ××•×Ŗי זה מ×Øגש..

 

הנה זה:

הצל ואני

מילים ולחן: יהודה פוליק×Ø

 

הצל שלי ואני יצאנו לד×Øך

השמש עמדה כך בע×Øך

פעם אני מוביל

ופעם צל על השביל

 

עננים ה×Ŗכנהו בשמיים

ה×Ŗחילו ל×Øד×Ŗ טיפו×Ŗ מים

צילי ה×Ŗ×›× ×” ב×Ŗוכי

המשכ×Ŗי לבדי בד×Øכי

 

ה×Øוח טלטל

הפחד טפטף וחלחל

צילי ב×Ŗוכי מ×Øעיד

מפחיד יו×Ŗ×Ø ×ž×Ŗמיד

 

הוא שואל לאן א×Ŗה לוקח

אני משיב לאן א×Ŗה בו×Øח

למה ×Ŗמיד קי×Øו×Ŗ מוגנים

למה צל כשאו×Ø ×‘×¤× ×™×

 

בוא נעוף ×Øחוק

א×Ŗה ×Ŗהיה לי כנפיים

אל חיבו×Ø ×“×ž×™×•× ×™

שהיה עד עכשיו בל×Ŗי אפש×Øי

 

בוא נקפוׄ, נמ×Øיא, נעוף

אל קש×Ø ×”×¦×œ והגוף

די להמשיך לב×Øוח

אל מה ש×Ŗמיד ×Øצינו לשכוח

 

לשכוח א×Ŗ דל×Ŗו×Ŗ הבלבול

א×Ŗ הילד שמציׄ ד×Øך חו×Ø ×”×ž× ×¢×•×œ

בוא נעבו×Ø ××Ŗ הגבול

אל החופש שהיה כבול

 

ו×Øק מנגינו×Ŗ מזכי×Øו×Ŗ

שבחוׄ אפש×Ø ×œ×”×™×•×Ŗ

משוח×Ø×Ø ×ž×›×œ פחד

×Øק כשהצל ואני ביחד

 

ה'גאפ' בחינוך ובהו×Øאה- או איך מעלים מוטיבציה אצל ×Ŗלמידים?

אם החינוך זו×Øם בעו×Øקיך אין הפק שזוהי שאלה שעולה בך בכל היום שנה או מחצי×Ŗ. בעיק×Ø ×× ההכנה לבג×Øו×Ŗ היא חלק מ×Ŗפקידך. וזוהי אכן אח×Ŗ השאלו×Ŗ המ×Øכזיו×Ŗ עבו×Ø ×›×œ מו×Øה או מחנך בביה"×”. (*אציין כאן שהפוהט מ×Ŗאים גם להו×Øים המ×Ŗחבטים באו×Ŗה שאלה..). להמשיך לק×Øוא

קשיים חב×Ø×Ŗיים אצל ילדים ונוע×Ø- הקש×Ø ×”×”×•×Øי

מט×Ø×Ŗו של המאמ×Ø ×”×‘× הוא לעזו×Ø ×œ×š- לעזו×Ø ×œ×™×œ×“×š ההובל מקושי חב×Ø×Ŗי. הבנ×Ŗ ההיבו×Ŗ הקשו×Øו×Ŗ בך כהו×Øה והד×Øך בה ני×Ŗן לעבוד אי×Ŗן יכולה להביא שינוי משמעו×Ŗי לחיי החב×Øה של ילדך. היכול×Ŗ שלך לעזו×Ø ×œ×™×œ×“×š כהו×Øה היא עצומה וכאן אביא א×Ŗ הד×Øך הב×Øיאה (זו שלא מקצ×Ø×Ŗ ×Ŗהליכים- אבל באמ×Ŗ עושה א×Ŗ העבודה) לעשו×Ŗ זא×Ŗ.

להמשיך לק×Øוא

משהו בהיהי בחינוך ×—×”×Ø! משהו מהו×Ŗי.

בהפ×Øו דחופש ללמודד כו×Ŗב קא×Øל ×Øוג׳×Ø×”: דהגע×Ŗי לדעה שאח×Ŗ החוויו×Ŗ המהפקו×Ŗ ביו×Ŗ×Ø ×©×× ×™ מכי×Ø- וגם אח×Ŗ החוויו×Ŗ ה×Ŗו×Øמו×Ŗ ביו×Ŗ×Ø ×œ×§×™×“×•×ž×• של הזול×Ŗ, היא פשוט להע×Øיך או×Ŗו הע×Øכה מלאה ולהוקי×Øו באו×Ŗו אופן שמוקי×Øים שקיעה של השמש..אני מ×Ŗ× ×”×” איפה בהוק×Øה או באהבה, בנ×Ŗינ×Ŗן או בקבל×Ŗן- כגו×Øם המהייע מאוד לה×Ŗפ×Ŗחו×Ŗד.

להמשיך לק×Øוא

החינוך כהזמנה למהע משו×Ŗ×£

נניח שאני נמצא×Ŗ בכי×Ŗה, ואחד ה×Ŗלמידים נו×Ŗן מכה חזקה ל×Ŗלמיד אח×Ø. הוא עשה זא×Ŗ כי הוא כועה. הוא לא שולט בכעהו, לא שולט ב×Ŗגובו×Ŗיו ואפילו לא מודע למה שמפעיל או×Ŗו. אני כמו×Øה, א×Øאה זא×Ŗ כה×Ŗנהגו×Ŗ ילדו×Ŗי×Ŗ ולא מ×Ŗאימה. ילד כזה היי×Ŗי ×Øוצה להש×Ŗיק, שי×Ŗאים א×Ŗ עצמו למהג×Ø×Ŗ. ה×Ŗנהגו×Ŗ כזו פשוט לא מקובל×Ŗ.

להמשיך לק×Øוא

דיאלוג עם פבלו קזאלה

א×Ŗחיל בציטוט. קצ×Ŗ א×Øוך אבל שווה כל ×Øגע.. "לפעמים מביט אני עלĀ ×”ביבו×Ŗיי ב×Øוב אימה.Ā ×‘מבוכה השו×Ø×Ø×Ŗ כיום בעולם ×ØואהĀ ×× ×™ חוה×Ø ×›×‘×•×“ לע×Øכי החיים. היופיĀ ×ž×¦×•×™ בכל ההובב או×Ŗנו, אך מהĀ ×Øבים הם או×Ŗם עיניהם טחו מ×Øאו×ŖĀ ××•×Ŗו! מביטים הם בפלא שלĀ ××“מ×Ŗנו זו אך דומה שאין הם ×ØואיםĀ ×ž××•×ž×”. הב×Øיו×Ŗ מ×Ŗ×ØוצציםĀ ×‘קדח×Ŗנו×Ŗ, אך אינם נו×Ŗנים דע×ŖםĀ ×× ×” מועדו×Ŗ פניהם. מבקשים הםĀ ×”וויו×Ŗ לשמן, כאילו היו אובדיםĀ ×•× ×•××©×™×. מוצאים הם הנאה מועטהĀ ×‘דב×Øים הטבעיים, השקטיםĀ ×•×”פשוטים שבחיים.

Ā ×›×œ ×Øגע בו אנו חיים הוא ×Øגע חדשĀ ×•××™×Ÿ שני לו ביקום, ×Øגע אש×Ø ×œ×Ā ×”×™×” מעולם קודם לכן ולא יהיה עודĀ ×œ×¢×•×œ×.

להמשיך לק×Øוא

מהמך הש×Øאה- קא×Øל ×Øוג'×Ø×”

..מהן או×Ŗן ×Ŗכונו×Ŗ, או×Ŗן עמדו×Ŗ, המטפחו×Ŗ למידה?

Ā ×”בהיהי×Ŗ ביו×Ŗ×Ø ×ž×‘×™×Ÿ עמדו×Ŗ חיוניו×Ŗ אלה היא, אולי, ממשיו×Ŗ או כנו×Ŗ. אם המהייע הוא אדם ממשי, אש×Ø ×”×™× ×• מה שהוא באמ×Ŗ ואש×Ø × ×›× ×” לזיקה עם הלומד בלי להעמיד פנים או לה×Ŗחזו×Ŗ כמה שאיננו, יש לו ה×Øבה היכויים להצליח. פי×Øוש הדב×Ø ×©×™×© לו גישה ל×Øגשו×Ŗ שהוא מ×Ŗ× ×”×” בהם, שהוא יכול להיו×Ŗ מודע להם, שהוא מהוגל לחיו×Ŗ או×Ŗם, להיו×Ŗ מהוגל למהו×Ø ××•×Ŗם כשזה מ×Ŗבקש. פי×Øוש הדב×Ø ×©×”×•× בא לידי מגע ישי×Ø ×¢× הלומד ופוגש או×Ŗו על בהיה של אדם מול אדם. פי×Øוש הדב×Ø ×©×”×•×- הוא עצמו ואיננו מ×Ŗכחש לעצמו.

להמשיך לק×Øוא

×Ŗפקיד המחנך והד×Øך אל מימושו

המו×Øה הנו הכלי המ×Øכזי בחינוך. הילדים לומדים ממנו והלמידה המשמעו×Ŗי×Ŗ ביו×Ŗ×Ø ×©×œ×”× איננה מהדב×Øים שהוא מדב×Ø ×¢×œ×™×”× אלא ממנו עצמו. מד×Øך ה×Ŗנהגו×Ŗו, מ×Ŗגובו×Ŗיו. המו×Øה הוא המבוג×Ø ×©×™×›×•×œ להביא דוגמה אח×Ø×Ŗ אל חייהם, לייצג משהו אח×Ø ×ž×ž×” שמכי×Øים הילדים א×Ŗ עולם המבוג×Øים.

אם כך, מה היינו ×Øוצים שייצג? איזו דוגמה יביא להם? מה היינו ×Øוצים שילדינו יקבלו הלכה למעשה ממו×Øיהם, מלבד ידע? זוהי אולי השאלה המשמעו×Ŗי×Ŗ ביו×Ŗ×Ø ×©××¤×©×Ø ×œ×©××•×œ כשמדב×Øים על חינוך.

מהם הדב×Øים הבהיהיים המחייבים כל מו×Øה באש×Ø ×”×•× מו×Øה?

להמשיך לק×Øוא

אומב×Øטו מטו×Øאנה ד×Ŗפיל×Ŗ ה×Ŗלמידד

 

" אל ×Ŗכפו עלי מה שא×Ŗם יודעים,

אני ×Øוצה לחקו×Ø ××Ŗ הלא ידוע

ולהיו×Ŗ מקו×Ø ×”×Ŗגליו×Ŗ שלי.

×Ŗנו לידוע להיו×Ŗ השח×Øו×Ø ×©×œ×™, לא השעבוד.

עולם האמי×Ŗו×Ŗ שלכם עלול להיו×Ŗ המגבלה שלי;

חוכמ×Ŗכם העד×Øי.

להמשיך לק×Øוא

המחנך כחוק×Ø ×˜×‘×¢

דמאחו×Øי כל הדב×Øים הנ×Øאים לעין יש דב×Ø ×ž×” גדול יו×Ŗ×Ø. כל דב×Ø ×”×™× ×• × ×Ŗיב, שע×Ø ××• חלון הנפ×Ŗח אל משהו אח×Ø.ד אנטואן דה הנט אכזופ×Øי
בילדו×Ŗי אהב×Ŗי הפ×Øי בלשים. כל דמו×Ŗ, אי×Øוע, אפילו ×Ŗיאו×Øי נוף הביאו עימם הק×Øנו×Ŗ, חשדנו×Ŗ, עי×Øנו×Ŗ וד×Øשו ממני ה×Ŗבוננו×Ŗ מעמיקה, שאיל×Ŗ שאלו×Ŗ, ו×Øצון אמי×Ŗי לחקו×Ø ×•×œ×’×œ×•×Ŗ א×Ŗ מה שיש מעב×Ø ×œ×ž×” שנ×Øאה. חיב×Ø×Ŗי יחד פ×Øט לפ×Øט וה×Ŗמונה הלכה וגדלה, הלכה וה×Ŗבה×Øה..

להמשיך לק×Øוא

על החינוך האמי×Ŗי

ג׳וב×Øאן חליל ג׳וב×Øאן, פ׳ מ×Ŗיאה אלכהנד×Ø ×•×’× אני
על החינוך האמי×Ŗי

אין איש שיגלה לכם דב×Ø

אש×Ø ××™× ×• נח, ×¢×Ø ×œ×žÖ¶×—Ö±×¦Öøה,

בשח×Ø ×™×“×™×¢×Ŗכם.

להמשיך לק×Øוא

שיחה עם ילדים

הע×Øה: הדב×Øים מובאים בדיוק כפי שנאמ×Øו בשיחה הפונטאני×Ŗ עם ש×Ŗי בנו×Ŗ, ללא ×¢×Øיכה כלשהיא

שיחה עם ילדה ב×Ŗ 7:

– הו×Øים או מחנכים טובים באמ×Ŗ, איזה ילדים יהיו להם?

ילדים שהם מ×Øגישים חופשיים באמ×Ŗ.

– ואיך אפש×Ø ×œ×¢×©×•×Ŗ שזה יק×Øה?

להמשיך לק×Øוא