אומב×Øטו מטו×Øאנה ד×Ŗפיל×Ŗ ה×Ŗלמידד

 

" אל ×Ŗכפו עלי מה שא×Ŗם יודעים,

אני ×Øוצה לחקו×Ø ××Ŗ הלא ידוע

ולהיו×Ŗ מקו×Ø ×”×Ŗגליו×Ŗ שלי.

×Ŗנו לידוע להיו×Ŗ השח×Øו×Ø ×©×œ×™, לא השעבוד.

עולם האמי×Ŗו×Ŗ שלכם עלול להיו×Ŗ המגבלה שלי;

חוכמ×Ŗכם העד×Øי.

אל ×Ŗנחו או×Ŗי; בואו נפהע יחד.

×Ŗנו לעוש×Øי לה×Ŗחיל היכן ששלכם נגמ×Ø.

ה×Øאו לי, על מנ×Ŗ שאוכל לעמוד על כ×Ŗפיכם.

גלו א×Ŗ עצמכם, על מנ×Ŗ שאוכל להיו×Ŗ דב×Ø ×ž×” שונה.

א×Ŗם מאמינים שכל אדם יכול לאהוב וליצו×Ø.

אני מבין, אפוא, א×Ŗ פחדכם כשאני מבקש לחיו×Ŗ בה×Ŗאם לחוכמ×Ŗכם.

לא ×Ŗדעו מי אני מ×Ŗוך הקשבה לעצמכם

אל ×Ŗנחו או×Ŗי; ×Ŗנו לי להיו×Ŗ.

יהיה זה כישלונכם אם אהיה זהה לכם."

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *