מהי מט×Øה ×Øאויה

מט×Øה ×Øאויה, מט×Øה לא ×Øאויה ו×Ŗוצאו×Ŗ אפש×Øיו×Ŗ

פעמים ×Øבו×Ŗ מגיעים אליי לקליניקה אנשים שניהו להשיג מט×Øו×Ŗ ולא הצליחו. א' הגיעה אליי עם ×Øצף חיים כזה. כב×Ø 4 שנים קבעה לעצמה מט×Øו×Ŗ ולא הצליחה להשיג אף אח×Ŗ מהן.. למ×Øו×Ŗ שה×Ŗאמצה ונאבקה כדי להצליח.. כשדיב×Øה כ"כ ה×Øבה כאב ו×Ŗחוש×Ŗ כישלון היו בקולה. כב×Ø ×‘×ž×¤×’×© ה×Øאשון, כשה×Ŗחילה לדב×Ø ×¢×œ המט×Øו×Ŗ עצמן, היה ב×Øו×Ø ×©'פה קבו×Ø ×”×›×œ×‘', היא בח×Øה מט×Øו×Ŗ מקצועיו×Ŗ שכולן, ללא יוצא×Ŗ מן הכלל, לא ד×Øשו למידה מוקדמ×Ŗ. ככל ה×Ŗקדמנו, הבנו באופן חד משמעי שא' בח×Øה א×Ŗ מט×Øו×Ŗיה מ×Ŗוך פחד (לחזו×Ø ×œ×”×¤×”×œ הלימודים שנכוו×Ŗה בו קשו×Ŗ בעב×Ø), אח×Øי שהבנו א×Ŗ זה, עבדנו קצ×Ŗ כדי 'לקלף שכבו×Ŗ' והבנו א×Ŗ ה×Øצון העמוק והאמי×Ŗי של א' – להיו×Ŗ פהיכו×Ŗ×Øאפיהטי×Ŗ!!Ā  ביחד שח×Ø×Øנו א×Ŗ הפחד, ליווי×Ŗי א×Ŗ א' עד שהשיגה א×Ŗ המט×Øה במלואה ואני כ"כ גאה בה על מי שהיא ועל הד×Øך שעש×Ŗה.

אז, אני מזמינה או×Ŗך לבדוק א×Ŗ המט×Øו×Ŗ שלך,Ā ×ž×¤× ×™ שהבחי×Øה במט×Øו×Ŗ בל×Ŗי ×Øאויו×Ŗ מובילה או×Ŗנו לכשלון, לכאב, לפגיעה בדימוי העצמי ולבזבוז חיינו הקצ×Øים ממילא..

*ההמלצה כאן היא לכ×Ŗוב א×Ŗ המט×Øה שלך ולבדוק אם איננה 'נופל×Ŗ' באח×Ŗ הנקודו×Ŗ המועלו×Ŗ כאן.

מהי מט×Øה 'לא ×Øאויה' ומהם המקו×Øו×Ŗ האפש×Øיים למט×Øו×Ŗ כאלה:

  • מט×Øה שאיננה שלנו: י×Ŗכן שמישהו אח×Ø ×‘×—×Ø ×•×§×‘×¢ או×Ŗה עבו×Øנו ואנחנו קיבלנו או×Ŗה על עצמנו, באופן מודע. וי×Ŗכן כי באופן לא מודע 'אימצנו' מט×Øה של מישהו אח×Ø- זה יכול להיו×Ŗ הו×Øה, חב×Ø, בן זוג.. זו יכולה להיו×Ŗ מט×Øה שנובע×Ŗ מ×Ŗ×Øבו×Ŗ שאנו חיים בה ואו×Ŗה או חינוך שקיבלנו בילדו×Ŗינו וממשיך לחיו×Ŗ בנו. כמה דוגמאו×Ŗ: בוה בעבודה קובע מט×Øה כמו: כל עובדי החב×Øה צ×Øיכים לעבו×Ø ×”×›×©×Øה אקדמאי×Ŗ בשנ×Ŗיים הק×Øובו×Ŗ- העובד שלו מאמׄ באופן מודע א×Ŗ המט×Øה אף על פי שאיננו ×Øוצה/ מעונין/ מאמין בה. דוגמה ל'אימוׄ בל×Ŗי מודע' של מט×Øה: אב המשפחה הוא אדם דומיננטי וכ×Øיזמטי- מע×Øיך ×Øק אנשים עם ×Ŗא×Øים אקדמאים ב×Ŗחום העהקי. בנו גדל וקובע לעצמו למט×Øה להיו×Ŗ בעל ×Ŗוא×Ø ×©× ×™ בכלכלה. גם אם הוא מודע להשפע×Ŗו של אביו עליו- מבחינ×Ŗו בח×Ø ×ž×˜×Øה זו מ×Øצונו ולא כדי ל×Øצו×Ŗ א×Ŗ אביו או לחילופין, מ×Ŗוך ×Ŗבני×Ŗ ה'אדם המוצלח' שנבנ×Ŗה בילדו×Ŗו על ידי אביו.
  • מט×Øה שנוצ×Ø×Ŗ מ×Ŗוך אשליה: אשליה שיש לי לגבי עצמי, לגבי העולם או החיים. בהמשך לדוגמה האח×Øונה. לפעמים × ×Øאה לי שאני מכי×Ø ××Ŗ עצמי. שאני פועל מ×Ŗוך ×Øצון פנימי. שאני הולך ×Øק לאן ולמה שמעניין או×Ŗי וכו'. פעמים ×Øבו×Ŗ לא כך הדב×Ø. הכ×Ø×Ŗ עצמי כ×Øוכה בעבודה. בד×Øך כלל עבודה של ה×Ŗבוננו×Ŗ, חקי×Øה ושאיל×Ŗ שאלו×Ŗ הדו×Øש×Ŗ אומׄ, כנו×Ŗ ומוכנו×Ŗ. החקי×Øה ×Ŗהיה הביב השאלה מה שלי באמ×Ŗ- אילו כישו×Øים, עוצמו×Ŗ, משאבים יש בי שבהם אני ×Øוצה לעשו×Ŗ שימוש. מה באמ×Ŗ מעניין או×Ŗי ולא מפני שיחמיא לי לעשו×Ŗ או×Ŗו. גם לא מפני שנ×Øאה לי שזה מה שאני צ×Øיך לעשו×Ŗ אלא באמ×Ŗ באמ×Ŗ בגלל שאני ×Øוצה עכשיו. נכון, אין הוף לחקי×Øה הפנימי×Ŗ הזא×Ŗ ובכל זא×Ŗ, חשוב לזקק א×Ŗ ה'אני' הזה שאנחנו כל כך מזוהים או×Ŗו. ולזקק או×Ŗו בה×Ŗאם ל×Øגע ההווה. הבדיקה הקלאהי×Ŗ לכך ×Ŗהיה: האם כשאני יוצא להשג×Ŗ המט×Øה אני מלא במוטיבציה ובה×Ŗלהבו×Ŗ.
  • מט×Øה שנוצ×Ø×Ŗ מ×Ŗוך אמונה מגבילה: שייך גם כן לעולם האשלייה שלעיל ובכל זא×Ŗ שווה להקדיש לכך ×Øגע. אמונה מגבילה= אמונה שמגבילה א×Ŗ אוש×Øי/ א×Ŗ הצלחו×Ŗיי וכו'. אמונה מגבילה כזא×Ŗ יכולה היו×Ŗ: 'אני לא שווה' ומכאן אבח×Ø ×ž×˜×Øו×Ŗ ה×Ŗואמו×Ŗ א×Ŗ האמונה המגבילה הזא×Ŗ- כל מט×Øה שמ×Ŗאימה לאנשים לא שווים כמוני. י×Ŗכן, לחילופין, כי אבח×Ø ×“×•×•×§× במט×Øה גבוהה מאוד- בל×Ŗי ני×Ŗ× ×Ŗ להשגה (ועל כך אדב×Ø ×‘×”×ž×©×š)- אש×Ø ×“×Øך אי השג×Ŗה אוכל להוכיח לעצמי שוב שאני לא שווה.
  • מט×Øה שנובע×Ŗ מ×Ŗוך פחד: בעצם, מט×Øה שאיננה שלי. לדוג', אבח×Ø ×œ×œ×ž×•×“ לימודים אקדמאים מפני שאני מפחד×Ŗ שיגידו עלי שאני לא חכמה.. אבח×Ø ×œ×”×§×“×™×© א×Ŗ עצמי לטיפול בילדיי מפני שאני מפחד×Ŗ שי×Ŗד×Øד×Øו אם לא אהיה נוכח×Ŗ כל הזמן. הפחד ממה שיגידו, הפחד ממה שיהיה אם.. ופחדים אח×Øים.
  • מט×Øה שאיננה ×Øיאלי×Ŗ: מט×Øה שאינני יכול להשיג בזמן, בד×Øך או באמצעים שקבע×Ŗי לעצמי. לפעמים נבח×Ø ×‘×” דווקא משום שאיננה ×Øיאלי×Ŗ ובכך נוכל להשיג אישו×Ø ×œ××ž×•× ×•×Ŗ מגבילו×Ŗ שיש בנו או אישו×Ø ×œ×›××‘ שנמצא בנו.

×Ŗוצאו×Ŗ אפש×Øיו×Ŗ של מט×Øה שאיננה ×Øאויה: אכ×Ŗוב כאן 3 ×Ŗוצאו×Ŗ אפש×Øיו×Ŗ. מהקלה אל הכבדה. ×Øאשי×Ŗ, אי השג×Ŗ המט×Øה. כשלון חוז×Ø ×•× ×©× ×” בשל חוה×Ø ×ž×•×˜×™×‘×¦×™×”, אנ×Øגיה י×Øודה, אי ה×Ŗאמה ועוד. אם א×Ŗם חווים או חווי×Ŗם בעב×Ø ×ž×¦×‘×™× כאלה- חז×Øו ובדקו א×Ŗ המט×Øה שלכם לפי המט×Øו×Ŗ ה'לא ×Øאויו×Ŗ' המנוהחו×Ŗ כאן למעלה, אין לי הפק ש×Ŗמצאו×Ŗ ה×Ŗאמה.

אפש×Øו×Ŗ נוהפ×Ŗ היא השג×Ŗ המט×Øה ואכזבה גדולה בעקבו×Ŗ זא×Ŗ- בד×Øך כלל יפגשו זא×Ŗ אנשים הישגיים, ההליכה אל המט×Øה ×Ŗהיה ללא הקשבה לצ×Øכים ×Øגשיים ואח×Øים- היא ×Ŗושג ובשלב מהויים ×Ŗבוא הה×Ŗפכחו×Ŗ, ההבנה, שזה לא בשבילי.

×Ŗוצאה אפש×Øי×Ŗ שלישי×Ŗ, הקשה מכולן בעיניי, היא בזבוז החיים- המשך ההליכה בד×Øך שאיננה שלי. בה אינני ממצה א×Ŗ יכולו×Ŗיי, בה אינני נהנה מהעשייה אלא ×Øק מ'צלצול הפעמון' שמ×Ŗלווה אליה- זוהי ×Ŗוצאה שלא יכול להיו×Ŗ לה ×Ŗיקון מלא מפני שהזמן האבוד לא ישוב עוד..

מה כן? כדאי שמט×Øה ×Ŗהיה מנוהח×Ŗ על ד×Øך החיוב (ולא על ד×Øך השלילה), ש×Ŗהיה ×Øיאלי×Ŗ/ ב×Ø×Ŗ השגה, ש×Ŗהיה מדידה/ ב×Øו×Øה (כך שנוכל לדע×Ŗ אם וכאש×Ø ×”×©×’× ×• או×Ŗה), ש×Ŗהיה שלי במהו×Ŗה ובמהו×Ŗי וש×Ŗמלא או×Ŗי בכוחו×Ŗ ובמוטיבציה (ח×Øמ"ש).

בהצלחה!!

 

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *