אנשים, אל ×Ŗב×Øיזו משיעו×Øים!

היימנו כב×Ø ××Ŗ לימודינו בבי×Ŗ ההפ×Ø. אולי גם למדנו לימודים גבוהים- אוניב×Øהיטה, מכללה, מכון.. וזהו, יש לנו א×Ŗ כל ה×Ŗעודו×Ŗ!

מ×Øגע שהיימנו אנחנו משוח×Ø×Øים מהגש×Ŗ עבודו×Ŗ, ממבחנים, מהגעה בזמן לשיעו×Øים..

אבל, האם אנחנו משוח×Ø×Øים מלמידה?

מהי למידה?Ā ×”אם למידה היא הבנה שכלי×Ŗ של הדב×Øים? ני×Ŗוח שלהם ומהפו×Ø ×•×“×™×Øוג וחלוקה? האם למידה היא ×Øכיש×Ŗ ידע או מיומנו×Ŗ כלשהי? האם מדוב×Ø ×‘×”×›×œ×œ×” וההק×Ŗ מהקנו×Ŗ? האם היא מודע×Ŗ או מכני×Ŗ? האם היא מע×Øב×Ŗ ב×Ŗוכה מ×Øכזים אח×Øים, פ×Øט למ×Øכז השכלי, ×Øגשיים, ×Ŗחוש×Ŗיים? האם היא מביאה לשינוי? האם אפש×Ø ×œ×§×Øוא לשינוי זה צמיחה?

מהם חיינו ללא למידה?Ā ×”אם ללא למידה יכולה לה×Ŗקיים ה×Ŗפ×Ŗחו×Ŗ?

ואילו ×Ŗלמידים אנחנו?Ā ×”אם אנחנו ×Ŗלמידים ח×Øוצים? מחכים למו×Øה בכי×Ŗה? מקווים שיי×Ŗן שיעו×Øים ועבודו×Ŗ כדי שנוכל ל×Ŗ×Øגל? שואלים שאלו×Ŗ? ×Øואים בכל קושי א×Ŗג×Ø? נדהמים, בכל פעם מחדש, מהאפש×Øויו×Ŗ האינהופיו×Ŗ החבויו×Ŗ בלמידה? האם אנחנו ×Ŗלמידים הק×Øנים? האם אנו מחכים שיפעילו או×Ŗנו או שאנו יוזמים מ×Ŗוך עצמנו? האם אנחנו מ×Ŗעייפים לע×Ŗים ק×Øובו×Ŗ או ×Øצים למ×Øחקים א×Øוכים? האם אנחנו מ×Ŗייאשים כשלא מצליח לנו או מ×Ŗמלאים באנ×Øגיה לק×Øא×Ŗ הניהיון החדש? האם אנחנו מחפשים א×Ŗ ה×Ŗשובו×Ŗ או א×Ŗ השאלו×Ŗ? האם אנחנו בוח×Øים א×Ŗ השיעו×Øים או×Ŗם אנחנו ×Øוצים ללמוד? ואם כן, לפי מה? לפי מיד×Ŗ הקלו×Ŗ והקושי? לפי השעה ביום?.. ואולי איננו בוח×Øים ופשוט מגיעים לכל שיעו×Ø ×”×ž×•×¦×¢ לנו?..

×Øבים מאי×Ŗנו בוח×Øים להב×Øיז משיעו×Øים חשובים. ×Øבים מאי×Ŗנו מה×Øבים להגיע לשיעו×Øים שבהם צ×Øיך להיו×Ŗ ב×Ŗוך הקושי. ×Øבים מאי×Ŗנו מה×Øבים לה×Ŗפ×Ŗח דווקא היכן שכדאי. אם אפש×Ø ××¤×™×œ×• לומ×Ø ×‘×¢×“×™× ×•×Ŗ- היכן שצ×Øיך.

למה? Ā ××•×œ×™ כי.. קשה לנו. כי קשה לנו ל×Øאו×Ŗ א×Ŗ עצמנו ב×Ŗוך מצבים של קושי. כי אנחנו מפחדים ל×Øאו×Ŗ א×Ŗ עצמנו בחולש×Ŗנו. כי אנחנו מפחדים להישב×Ø, לה×Ŗמוטט, להיכנה לדיכאון. כי אנחנו ×Øוצים להאמין שאם × ×Ŗחבא מ×Ŗח×Ŗ לשמיכה- המפלצ×Ŗ ×Ŗיעלם. אם ×Øק × ×Ŗחבא מהפיק. ממש בשקט. לא ננשום.. היא ×Ŗעלם. (או לחלופין- אם נב×Øח החוצה ונעשה כאילו אנחנו לא ×Øואים או×Ŗה, נהיה עהוקים כל הזמן, × ×Ŗ×Øוצׄ ממקום למקום..).

לפעמים, אנחנו עושים זא×Ŗ כאו×Øח חיים. חיים בב×Øיחה מ×Ŗמד×Ŗ. מב×Øיזים שוב ושוב מאו×Ŗו שיעו×Ø. ולפעמים, Ā ×× ×—נו מגיעים לנקודה שנמאה לנו. אנו ×Øואים שחיינו הובבים במעגל. שב×Øגע שהב×Øזנו משיעו×Ø ×ž×Ŗבשל כב×Ø ×”×©×™×¢×•×Ø ×”×‘× בשבילנו. בדיוק באו×Ŗו עניין (גם אם בלבוש שונה) והוא חוז×Ø ×©×•×‘ ושוב כי זה השיעו×Ø ×©×œ× ×•..

אז אם הגענו לנקודה הזא×Ŗ שממנה לא ני×Ŗן להמשיך בד×Øך ה×Øגילה- כשהחב×Ø'ה (הפנימיים והחיצוניים) שקו×Øאים לי להב×Øיז כב×Ø ×œ× × ×Øאים לי כאלה 'קולים' אלא אבודים וחה×Øי אונים מול כוחו×Ŗ החיים ואינני ×Øוצה ללכ×Ŗ אח×Øיהם יו×Ŗ×Ø..

אם אני שם- אני מפהיקה להב×Øיז! אני ×Øואה א×Ŗ השיעו×Ø ×‘×ž×¢×Øכ×Ŗ. אני ×Øואה א×Ŗ הקושי שהוא כנ×Øאה יביא אי×Ŗו. אני × ×›× ×”×Ŗ לשיעו×Ø. אני חווה א×Ŗ הקושי. אני מקבל×Ŗ או×Ŗו כחלק מ×Ŗהליך הלמידה שלי. אני מוקי×Øה או×Ŗו על כך. אני מוכנה לאפש×Ø ×œ×• להיו×Ŗ ומכאן גם לאפש×Ø ×œ×¢×¦×ž×™ להיו×Ŗ. אני לא יודע×Ŗ מה יבוא- אני ×Øק יודע×Ŗ שאינני מוכנה לב×Øוח יו×Ŗ×Ø.

לאט לאט אני מ×Ŗחילה ל×Øאו×Ŗ א×Ŗ הקושי כהזדמנו×Ŗ. דווקא השיעו×Øים שמהם ×Øצי×Ŗי להב×Øיז כל חיי הופכים לשיעו×Øים יק×Øי הע×Øך ביו×Ŗ×Ø. הפ×Øצה בגד×Ø ×•×”×—×‘×Ø'ה המב×Øיזים עדיין קו×Øאים לי לפעמים אך קולם הולך ונחלש. אני מ×Ŗחילה להיו×Ŗ הק×Øני×Ŗ בנוגע לקושי. אני נפ×Ŗח×Ŗ אליו. אני לומד×Ŗ להמוך על עצמי ועל מה שמזמן לי העולם.Ā ×× ×™ חיה, אני צומח×Ŗ. אני מודה.

בי×Ŗ ההפ×Ø ×©×œ החיים הוא מקום נהד×Ø ×œ×”×Ŗפ×Ŗחו×Ŗ, לה×Ŗנהו×Ŗ, ללמידה. חבל לפהפה שיעו×Øים. אל ×Ŗב×Øיזו!

הכו×Ŗב×Ŗ, כ×Øמי×Ŗ אוזן היא מאמנ×Ŗ ט×Øנהפו×Øמטיבי×Ŗ, מנח×Ŗ הדנאו×Ŗ

http://carmitu.com/

054-7793382

בי×Ŗ הפ×Ø ×©×œ החיים

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *