דחיינו×Ŗ אצל ילדים ובני נוע×Ø- למה זה קו×Øה ומה עושים?

×Øגע, עוד שנייה, חמש דקו×Ŗ, מח×Ø, אין היכוי שאני עושה א×Ŗ זה השבוע, כן זה חשוב אבל עוד מעט, ב×Øו×Ø ×©××¢×©×” אני ×Øק מהיים פה משהו קודם, עוד ×Øגע ועוד ×Øגע ועוד ×Øגע..

מה דוחים?

למידה למבחנים, הכנ×Ŗ שיעו×Øי בי×Ŗ ועבודו×Ŗ, מקלח×Ŗ, הידו×Ø ×”×—×“×Ø, הידו×Ø ×”×Ŗיק, יציאה מהבי×Ŗ ב×Øגע האח×Øון, שטיפ×Ŗ כלים ועוד כיד הדמיון והמציאו×Ŗ הטובה עליכם..

מדוע דוחים?

אפש×Ø ×œ×—×œ×§ א×Ŗ ההיבו×Ŗ באופן ×’×” לשלוש קבוצו×Ŗ:

– פ×Øפקציוניזם, פחד, הע×Øכה עצמי×Ŗ נמוכה ( אם המשימה × ×Øאי×Ŗ לי קשה מדי עבו×Øי. אם מבחינ×Ŗי זה הכל או לא כלום ועוד. ני×Ŗן לק×Øוא במאמ×Ø 'על הפחד' כיצד אי עשייה או לחלופין, דחייה של דב×Øים היא בעצם הכנה של ×Ŗי×Øוׄ לכישלון שיבוא. אם אכשל מפני שדחי×Ŗי לא אצט×Øך לפגוש א×Ŗ הכישלון שיבוא בגלל יכולו×Ŗיי הנמוכו×Ŗ..).

– חוה×Ø ×”×—×œ×˜×™×•×Ŗ, קושי בהע×Øכה של המשימה (מבחינ×Ŗ זמן, יכול×Ŗ ביצוע וכו'), חוה×Ø ×ž×•×˜×™×‘×¦×™×” לבצע א×Ŗ המשימה.

– גו×Øם אח×Ø ×œ×“×—×™×™× ×•×Ŗ עשוי להיו×Ŗ מ×Øדנו×Ŗ Ā ××•Ā ×”×Øבנו×Ŗ (בעצם ההפך מציו×Ŗ). מגיעה מ×Ŗוך ה×Ŗנגדו×Ŗ להמכו×Ŗ ההו×Øים ועומד×Ŗ כנגד שי×Ŗוף פעולה (אני דוחה מפני שאני מה×Øב לציי×Ŗ לכם..). יכול לק×Øו×Ŗ בהחלט מול הו×Øים נוקשים או כוחניים (ב×Øובנו יש א×Ŗ זה- אין צו×Øך לה×Øגיש אשמה או לה×Ŗגונן..). או כשהיחהים נמצאים בשלב של מאבק כוחו×Ŗ והדחיינו×Ŗ היא ד×Øך נוהפ×Ŗ לבטא או×Ŗו.

מה עושים?

קודם כל לקבל, לקבל, לקבל א×Ŗ המצב. הוא כב×Ø ×›××Ÿ. כנ×Øאה שהוא לא '×”×Ŗם' כאן ויש לו ×Ŗפקיד כלשהו. ×Øק אם נקבל או×Ŗו ונהכים לקבל גם שיש לו ×Ŗפקיד חשוב כלשהו עבו×Ø ×™×œ×“× ×•, נוכל ל×Øאו×Ŗ א×Ŗ היבו×Ŗיו ולהציע פ×Ŗ×Øון אח×Ø ×‘×ž×§×•× הדחיינו×Ŗ. מהמקום הזה, שבו אנו מקבלים- ה×Øבה דב×Øים חדשים מופלאים יכולים לק×Øו×Ŗ.

Ā ×•××–, יש לדב×Ø ×¢×œ הדב×Øים ול×Øאו×Ŗ מה ההיבה? לאיזו קבוצה משלוש×Ŗ הקבוצו×Ŗ אני מש×Ŗייך. גם כהו×Øים אפש×Ø ×œ×“×¢×Ŗ די בקלו×Ŗ א×Ŗ ההיבה אבל, בכל מק×Øה, כדאי לקיים שיחה עם הילד/ מ×Ŗבג×Ø.

על השיחה:Ā ×©×™×—×” אמ×Ŗי×Ŗ בגובה העיניים- שכולם שואלים וכולם מנהים לענו×Ŗ מזווי×Ŗ ה×Øאייה שלהם ופ×Ŗאום נפ×Ŗחו×Ŗ אפש×Øויו×Ŗ (לכל הכיוונים, אגב) למשל: מהי דחיינו×Ŗ? מהם הגו×Øמים לדחיינו×Ŗ? איך היא מ×Ŗבטא×Ŗ בחיים? האם היא יכולה להפוך לה×Øגל? מה יכולו×Ŗ להיו×Ŗ ×Ŗוצאו×Ŗ אפש×Øיו×Ŗ של דחיינו×Ŗ בע×Ŗיד? איך י×Øאו חיים של דחיין כ×Øוני? איך אפש×Ø ×œ×ž×Ŗן או×Ŗה (אם ×Øוצים בכך) וכו'. השיחה לא צ×Øיכה להיו×Ŗ על הדחיינו×Ŗ של X בכלל. אלא על הנושא. לשים דגש גם על שו×Ŗפו×Ŗ, פ×Ŗיחו×Ŗ, כנו×Ŗ וקבלה ללא שיפוטיו×Ŗ.

אח×Ø ×›×š אפש×Ø ×œ×©××•×œ אם גם בנו יש א×Ŗ הה×Øגל הזה ואם כן, כיצד הוא מ×Ŗבטא. ומהן ההיבו×Ŗ שלו (מ×Ŗוך ההיבו×Ŗ שכב×Ø ×¢×œ×•, או היבו×Ŗ חדשו×Ŗ).

מ×Øגע שאי×Ŗ×Øנו א×Ŗ ההיבו×Ŗ יש לעבוד עם כל היבה באופן שונה ואש×Ŗדל מאוד לכ×Ŗוב מאמ×Øים נפ×Øדים לכל אחד מהנושאים הללו (מכיוון שהם נושאים גדולים וחשובים בפני עצמם והדחיינו×Ŗ היא ×Øק אחד מהביטויים ה×Øבים שיכולים להיו×Ŗ להם). אגב, שמ×Ŗם לב איך דחי×Ŗי באלגנטיו×Ŗ?:)

אקדיש כאן בכל זא×Ŗ ×Øגע קט לנושא המ×Øדנו×Ŗ. אם זה שם יש לבדוק מה ואיך קו×Øה בבי×Ŗ כי הבי×Ø ×ž××•×“ שיש ביטויים נוהפים אח×Øים למ×Øדנו×Ŗ ועל זה מאמ×Ø × ×¤×Øד. באש×Ø ×œ×“×—×™×™× ×•×Ŗ כביטוי של מ×Øדנו×Ŗ (ושוב, שטחי, כמו פלהט×Ø ×¢×œ מכה כואב×Ŗ.. אבל עדיין יכול לעזו×Ø..).

אז ככה: שימו לב איך א×Ŗם מבקשים מילדכם א×Ŗ מה שא×Ŗם מבקשים ממנו. האם זוהי בקשה? האם זוהי הזמנה ? האם זהו ציווי? האם זהו איום בהנקציה?..

באיזה טון הדב×Øים נאמ×Øים?

שימו לב לשפ×Ŗ הגוף שלכם באו×Ŗו ×Øגע

ומאיפה א×Ŗם אומ×Øים א×Ŗ הדב×Øים? מאילו ×Øגשו×Ŗ ומאיזה מקום (פיזי×Ŗ בבי×Ŗ)- האם נאמ×Ø ×ž×Øאש בכעה, או בעצבנו×Ŗ, בהאשמה, או אולי ב×Øכו×Ŗ, בהומו×Ø..? האם נאמ×Ø ×›'ז×Øיק×Ŗ כדו×Ø ×œ×—×œ×œ' ?- א×Ŗם במטבח- הוא בחד×Ø. א×Ŗם עם הגב אליו? Ā ××Ŗם מ×Ŗבוננים בו או במהך המחשב?

ומה הוא עושה באו×Ŗו ×Øגע בדיוק?

Ā ××—×Øי מחק×Ø ×©×œ כמה היטואציו×Ŗ כאלה- בדקו מה והיכן כדאי לשנו×Ŗ. מ×Ŗוך היכ×Øו×Ŗ עם ילדיכם ועם עצמכם. האם טון מצווה גו×Øם לו לציי×Ŗ או לה×Ŗמ×Øד? האם הצעה לשי×Ŗוף פעולה יכולה לגייה או×Ŗו והאם היא בכלל מ×Ŗאימה לכם, כהו×Øים? האם מבט בעיניים וטון מכבד יכולים ל'עשו×Ŗ א×Ŗ העבודה' טוב יו×Ŗ×Ø? וכו'.

אפש×Ø ×›×ž×•×‘×Ÿ ו×Ŗמיד ×Øצוי לשאול א×Ŗ הילד. לעשו×Ŗ א×Ŗ המחק×Ø ×‘×™×—×“. ולחשוב ביחד כיצד יכול להיו×Ŗ נעים יו×Ŗ×Ø ×œ×›×•×œ×.

Ā ×‘ין לבין ו×Ŗוך כדי קחו נשימה עמוקה. זה ×Ŗמיד עוז×Ø:)

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *