3 כיוונים לעבודה על דימוי עצמי והע×Øכה עצמי×Ŗ אצל מ×Ŗבג×Øים (וגם מבוג×Øים)

 

*המאמ×Ø ×ž×Ŗאים גם למבוג×Øים ההובלים מדימוי עצמי נמוך. כאש×Ø ×ž×“×•×‘×Ø ×¢×œ ה×Ŗייחהו×Ŗ לילד- ה×Ŗייחהו לילד שב×Ŗוככם.

במאמ×Ø ×–×” אנהה להבין מה יש ב×Ŗוך המושגים הללו. זהוĀ × ×™×”יון להבין Ā ××Ŗ העיק×Ø ×•×œ×¤×Øוט למילים משהו המו×Øכב מגו×Øמים ×Øבים מאוד. י×Ŗכן שחלקו יהיה קצ×Ŗ מבולבל ולא ידידו×Ŗי לק×Øיאה ועל כך ה×Ŗנצלו×Ŗי מ×Øאש.

בהופו אביא שלושה כיוונים שונים לעבודה עם ילדים ומ×Ŗבג×Øים- הניהיון שלי לימד או×Ŗי שהכיוונים הללו יכולים להביא ה×Øבה או×Ø, באופן מיידי ×™×—×”×™×Ŗ.

×Øאשי×Ŗ, בואו × × ×”×” להבין בפשטו×Ŗ א×Ŗ המושג 'דימוי עצמי'. מי אני בעיני עצמי? איזה דימוי עולה בעיני ×Øוחי כשאני חושב על עצמי. בד×Øך כלל ה×Ŗשובה ×Ŗ×Ŗחלק כאן להיבטים שונים: לימודי, חב×Ø×Ŗי, מ×Øאה חיצוני, אישי, משפח×Ŗי. כל הדב×Øים שאני ×Øואה בעצמי: ×Ŗכונו×Ŗ, מאפיינים, יכולו×Ŗ או כל דב×Ø ××—×Ø ×“×Øכו אני מגדי×Ø ××Ŗ עצמי.

הע×Øכה עצמי×Ŗ היא כיצד אני מע×Øיך א×Ŗ הדב×Øים שאני ×Øואה בעצמי. האם אני ×Ŗופה או×Ŗם כחיוביים או כשליליים. כשאנו מש×Ŗמשים במונח 'דימוי עצמי גבוה/ נמוך' אנו בד×Øך כלל ×Øוצים לומ×Ø ×©××•×Ŗו אדם מע×Øיך א×Ŗ ה×Ŗכונו×Ŗ וא×Ŗ המאפיינים שהוא ×Øואה בעצמו כחיוביים או כשליליים. במילים אח×Øו×Ŗ הע×Øכה עצמי×Ŗ היא מה אני מ×Øגיש כלפי עצמי.

לפי מאהלו, ללא הע×Øכה עצמי×Ŗ לא יכול האדם להגיע למימוש עצמי. אם אני אוהב א×Ŗ עצמי- כמו שאני- אני לא מפחד ל×Øאו×Ŗ א×Ŗ מה שיש בי. אני מקבל א×Ŗ עצמי ויודע שכמו שאני- זה טוב. אני יודע מה אני אוהב ולמה אני מוכש×Ø ×•×ž×™×ž×•×© עצמי, היא הד×Øך בה אני הולך.

דב×Ø × ×•×”×£ שחשוב להבין הוא שההע×Øכה העצמי×Ŗ שלנו (או מה שאנו קו×Øאים 'דימוי עצמי') היא עניין גמיש הנ×Ŗון לשינויים. אנו ×Øואים זא×Ŗ בד×Øך כלל דווקא כשהדב×Øים מש×Ŗנים ל×Øעה. כשאנו ב×Ŗקופה של מצוקה או משב×Ø ×•×¤×Ŗאום אנו מ×Øגישים/חושבים שאנחנו לא מהוגלים, שאנחנו ג×Øועים, מפהידנים וכו'. אמנם, עם השנים, הופך הדב×Ø ×œ×Ŗכונה שלנו, לחלק מהאישיו×Ŗ שלנו ולכן, הד×Øך לשינוי היא לא ×Ŗמיד קלה אך היא בהחלט אפש×Øי×Ŗ.

Ā ×‘×™×—×” לעצמי או ביחה לאח×Øים

האם אני מע×Øיך א×Ŗ עצמי ואוהב א×Ŗ עצמי באופן בל×Ŗי אמצעי ולא ×Ŗלו×Ŗי? האם אני מכבד, מקבל ואוהב א×Ŗ עצמי כפי שאני. זוהיĀ ×©××œ×” חשובה ממש: מאיפה נובע×Ŗ ההע×Øכה העצמי×Ŗ שלנו? האם היא נובע×Ŗ מ×Ŗוך עצמנו? או שהיא נובע×Ŗ מ×Ŗוך ×Ŗגובו×Ŗ הזול×Ŗ אלינו?

אהבה בל×Ŗי מו×Ŗני×Ŗ. כל כך ה×Øבה הפ×Øי הו×Øו×Ŗ נכ×Ŗבו על מ×Ŗן אהבה כזא×Ŗ לילדינו ובכל פעם שאנו קו×Øאים בהם אנו מ×Øגישים כאב ו×Øגשו×Ŗ אשמה על כך שנכשלנו. הדב×Øים נכונים- אם נצליח ל×Ŗ×Ŗ לילדינו אהבה וכבוד ללא שום ×Ŗנאי, יוכלו גם הם ל×Ŗ×Ŗם לעצמם. אבל, פעמים ×Øבו×Ŗ, אין בנו אהבה כזא×Ŗ כלפי עצמנו, איננו מכי×Øים או×Ŗה, מפני שלא חווינו או×Ŗה מעולם. החב×Øה בה אנו חיים בנויה על השוואו×Ŗ וה×Ŗניו×Ŗ. החב×Øה משווה כל הזמן. הדודים והמשפחה ביני לבין אחיי ואחיו×Ŗיי, בבי×Ŗ ההפ×Ø ×ž×©×•×•×™× המו×Øים. משפט כמו "×Ŗ×Øאה או×Ŗו.. איך הוא יושב בשקט/ מכין שיעו×Øים " הוא משפט משווה- הוא כן, א×Ŗה לא! גם המבוג×Øים שהביבנו משווים א×Ŗ עצמם לאח×Øים, במילים ובמעשים. ויש גם א×Ŗ ההשוואה ביחה לנו×Øמו×Ŗ וביחה למה שמקובל- למשל בנים מגיל X לא אמו×Øים לבכו×Ŗ או × ×¢×Ø/ה בגיל Y אמו×Øה להיפגש עם בני גילה אח×Ø ×”×¦×”×Øיים ובעצם, אנו לומדים מגיל צעי×Ø ×ž××•×“ שמה שיש בנו ומאפיין או×Ŗנו הוא טוב או ×Ø×¢ ביחה ל.. וכמעט ×Ŗמיד לומדים שזה עדיין לא מהפיק..

האשמה וגנאי כלפי עצמי כהו×Øה לא יהיו הוגנים. יש בהחלט מקום לה×Ŗבוננו×Ŗ- מה קיבל×Ŗי אני מהו×Øיי? האם כילד חווי×Ŗי אהבה וכבוד ללא ×Ŗנאי ובלי השוואו×Ŗ. הבי×Ø ×œ×”× ×™×— שלא. חשוב שא×Øאה זא×Ŗ כהו×Øה- אם לא למד×Ŗי ×”×™× ×™×Ŗ, לא אדע לדב×Ø ×”×™× ×™×Ŗ. על אח×Ŗ כמה וכמה אם לא חווי×Ŗי ×Øגשו×Ŗ כאלה בילדו×Ŗי- מאין אוכל להביאם? אם כהו×Øה אני ×Øואה זא×Ŗ, כב×Ø ×Ŗבוא הקלה גדולה במע×Øכ×Ŗ היחהים שלי עם בני/ב×Ŗי. בלי אשמה יש מ×Øחב גדול יו×Ŗ×Ø ×œ×”×Ŗפ×Ŗחו×Ŗ. י×Ŗכן שאפילו אשקול לטפל בעצמי ולקבל עז×Øה כדי ללמוד כיצד לאהוב א×Ŗ עצמי ללא ×Ŗנאי. כמובן שזה יהיה נהד×Ø ×’× עבו×Ø ×™×œ×“×™×™.

ובכל זא×Ŗ, בילדים ובמ×Ŗבג×Øים אנו עוהקים כאן, אז נחזו×Ø ××œ×™×”×.

כיצד ני×Ŗן לבדוק זא×Ŗ עם ילדינו בפועל? בד×Øך כלל אנו כהו×Øים יודעים. בכל מק×Øה, אפש×Ø ×’× לשאול: האם א×Ŗה מ×Øגיש שא×Ŗה שווה, שא×Ŗה מעניין וחשוב גם אם היום אף אחד לא שיחק א×Ŗך בהפהקה או הזמין או×Ŗך לבי×Ŗו או צחק מבדיחה שהיפ×Ø×Ŗ או שעצם העובדה שאף אחד מהדב×Øים הללו לא ק×Øה , גו×Øמ×Ŗ לך מיד לה×Øגיש שא×Ŗה לא שווה, שאין לך חב×Øים, שא×Ŗה לא חשוב לאף אחד? אם אדם מש×Ŗייך לקבוצה השנייה, אפש×Ø ×œ×•×ž×Ø ×©×”×”×¢×Øכה העצמי×Ŗ שלו מבחינה חב×Ø×Ŗי×Ŗ היא נמוכה גם ב×Ŗקופה של פ×Øיחה חב×Ø×Ŗי×Ŗ וזא×Ŗ מפני ש×Ŗמיד יהיה ×Ŗח×Ŗ איום כזה או אח×Ø.

אצל ילדים ובני נוע×Ø (וגם אצל מבוג×Øים) זה יכול להגיע עד לפ×Øטים הקטנים ביו×Ŗ×Ø- מבט של חב×Øה, ×Ŗשובה כמו 'א×Ŗ לא יכולה להש×Ŗ×Ŗ×£' או, מה זה ההווטשי×Øט הזה שא×Ŗ לובש×Ŗ? או חוה×Ø ×”×Ŗייחהו×Ŗ מצד חב×Ø ×œ×›×™×Ŗה גם אם לא מודע לחלוטין- מפ×Øים מיד כל שיווי משקל שהושג, בעמל ×Øב בד×Øך כלל, של הילד ושל הו×Øיו. ומה אז? אז מ×Ŗחילים מה×Ŗחלה ולא מבינים למה ומה הבעיה.

הע×Øכה עצמי×Ŗ גבוהה או נמוכה ביחה לאח×Øים ×Ŗביא לעליונו×Ŗ או לנחי×Ŗו×Ŗ. ובעקבו×Ŗיהם, י×Øגיש האדם שמעמדו מאוים.

פעמים ×Øבו×Ŗ הו×Øים לילדים 'בעלי דימוי עצמי נמוך' מבקשים להעלו×Ŗ א×Ŗ הדימוי העצמי שלהם על ידי השוואה. ובעצם מבקשים שבהשוואה הזא×Ŗ, הם י×Øגישו שהם נמצאים במקום טוב ביחה לאח×Øים.
אבל, בעצם, זה מקום די ×Øעוע לעמוד בו. האם אני ×Øוצה להיו×Ŗ טוב ביחה לאח×Øים או ביחה לעצמי? אם אני ×Øואה א×Ŗ עצמי ד×Øך השוואה ×Ŗמיד יהיה מישהו יפה יו×Ŗ×Ø, חכם יו×Ŗ×Ø, מצחיק יו×Ŗ×Ø ××• מוכש×Ø ×™×•×Ŗ×Ø ×ž×ž× ×™. ו×Ŗמיד יהיה גם א×Ŗ מי שפחו×Ŗ ממני. וכך, ×Ŗמיד ×Ŗהיה ההע×Øכה שלי א×Ŗ עצמי ×Ŗח×Ŗ איום של האח×Øים. לעולם לא אוכל לה×Øגיש שבדיוק כמו שאני- זה נהד×Ø. שאני ייחודי וחשוב כמו שאני.

מה שאני מנהה לומ×Ø ×”×•× שחיזוק לא יכול לבוא ביחה ל.. כל אפש×Øו×Ŗ כזא×Ŗ ×Ŗביא, אם בכלל, להצלחה ×Øגעי×Ŗ מלווה באיום מט×Øיד ומעייף (חיזוק ביחה ל.. הוא חיזוק כגון: א×Ŗ ה×Øבה יו×Ŗ×Ø ×˜×•×‘×” מהן, הם ×”×Ŗם מגעילים וא×Ŗה פשוט טוב מדי וכו'..). החיזוק צ×Øיך להיו×Ŗ מבפנים- א×Ŗה טוב לא כי הם ×Øעים אלא פשוט כי א×Ŗה טוב. מה שיש לך להביא, להפ×Ø, לש×Ŗ×£ הוא מעניין ויק×Ø ×•×—×©×•×‘ (ובאו×Ŗה מידה יכול להיו×Ŗ גם מה שמביאים האח×Øים).

בעצם, הע×Øכה עצמי×Ŗ גבוהה אמ×Ŗי×Ŗ לא ×Ŗהיה ביחה לאח×Øים. אינני צ×Øיך שהאח×Øים יהיו פחו×Ŗ כדי שאני אהיה יו×Ŗ×Ø. הם יכולים להיו×Ŗ נפלאים וחשובים וגם אני יכול להיו×Ŗ כזה- יש מקום לכולם.

בכל אדם יש ×¢×Øך ולכל אדם יש יכולו×Ŗ, ×Ŗכונו×Ŗ ומאפיינים מיוחדים וחשובים בעז×Ø×Ŗם יוכל להשיג מט×Øו×Ŗ שונו×Ŗ בחייו, לבצע משימו×Ŗ ולה×Ŗמודד עם קשיים. לכל אדם פוטנציאל משל עצמו.

Ā ××–, איך זה מ×Øגיש? ומה זה אומ×Ø? ואיך אפש×Ø ×œ×¢×©×•×Ŗ זא×Ŗ?

יש לעבוד בכמה מישו×Øים:

לעבוד מבחוׄ פנימה. איך? על ידי מחמאו×Ŗ (אמ×Ŗיו×Ŗ ו×Øלוונטיו×Ŗ בלבד, מ×Ŗוך המציאו×Ŗ העכשווי×Ŗ), חיזוקים ועידוד. על ידי דיבו×Ø ×ž×›×‘×“ עם הילד. על ידיĀ ×™×¦×™×Ø×Ŗ הזדמנויו×Ŗ בהן יכול הילד או המ×Ŗבג×Ø ×œ×—×•×•×Ŗ הצלחה. יצי×Ø×Ŗ הזדמנויו×Ŗ בהן הילד/ המ×Ŗבג×Ø ×™×›×•×œ לחוו×Ŗ עצמאו×Ŗ. ×Ŗשומ×Ŗ לב והקשבה אמ×Ŗי×Ŗ לדב×Øים שילדינו מביאים אי×Ŗם- למה שהם ×Øוצים להפ×Ø ×œ× ×•. ל×Øגשו×Ŗיהם. ד×Øושים כאן זמן, הקשבה וקבלה. נכון, לפעמים זה מעייף ונ×Øאה כל כך לא חשוב ביחה לדב×Øים שאנחנו צ×Øיכים לה×Ŗמודד אי×Ŗם ממש עכשיו אבל- זה העולם שלהם- זה מה שחשוב להם ומעניין או×Ŗם וזה אחד המקומו×Ŗ החשובים ממנו ני×Ŗן לעזו×Ø ×œ×‘× ×•×Ŗ א×Ŗ הביטחון/ הדימוי/ ההע×Øכה העצמיים שלהם. וגם שלנו.Ā ×•×’ם להחשיב א×Ŗ דע×Ŗם, לה×Ŗייעׄ אי×Ŗם, לש×Ŗ×£ או×Ŗם. Ā ×œ×§×‘ל א×Ŗ הטעויו×Ŗ והכישלונו×Ŗ ול×Øאו×Ŗ א×Ŗ ההצלחו×Ŗ. ובעיק×Ø ×‘×¢×™×§×Ø ×œ×”××ž×™×Ÿ בהם, לזכו×Ø ×©×”× נולדו עם איכויו×Ŗ, לדע×Ŗ שיש להם מה להביא לעולם, שיש בהם פוטנציאל עצום לממש ושאנחנו ×Ŗמיד נהיה שם עבו×Øם להזכי×Ø ×œ×”× ל×Øאו×Ŗ א×Ŗ כל היופי הזה.

לעבוד בפנים. ×Øאשי×Ŗ, על ידי הכ×Øו×Ŗ עם עצמי. ×Øאייה ואפשו×Ø ×©×œ המחשבו×Ŗ וה×Øגשו×Ŗ שיש בי וקבלה שלהם. גילוי דפוהים חוז×Øים ובדיקה שלהם (לע×Ŗים די ב×Øאיי×Ŗ דפוה מהוים ובבדיק×Ŗו על מנ×Ŗ לגלו×Ŗ כי אמונה שהחזק×Ŗי בה כאקהיומה היא שק×Øי×Ŗ וני×Ŗן להיפ×Øד ממנה). לשים לב לחוויה/ דיבו×Ø ×¤× ×™×ž×™ שלילי ולהחליפו בחוויה/ דיבו×Ø ×¤× ×™×ž×™ חיובי- או×Ŗו קובע הילד בעצמו ×Ŗוך דגש על מהימנו×Ŗ. מ×Ŗן מחמאו×Ŗ לעצמי, ×Øאיי×Ŗ הדב×Øים הטובים בעצמי (ילדים, אגב, עושים זא×Ŗ נהד×Ø! גם כשההע×Øכה העצמי×Ŗ שלהם נמוכה ביו×Ŗ×Ø, ×Øק צ×Øיך ללמד או×Ŗם).

לעבוד מבפנים החוצה.Ā ×¢×œ ידי קביע×Ŗ יעדים שהילד/ המ×Ŗבג×Ø ×Øוצה בעצמו (באמ×Ŗ, מבפנים) ועמידה בהם.

בעיק×Ø, ל×Ŗ×Ŗ מקום לדב×Øים להיו×Ŗ. לכאב, לקושי, לפחד, לכעה.. לכל מה שעולה- כדי שיוכל לעלו×Ŗ ולצא×Ŗ ולא להשפיע עלינו או על ילדינו ממעמקים ובעצם לא יאפש×Ø ×Ŗהליך של שיקום הדימוי העצמי.

 

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *