ה'גאפ' בחינוך ובהו×Øאה- או איך מעלים מוטיבציה אצל ×Ŗלמידים?

אם החינוך זו×Øם בעו×Øקיך אין הפק שזוהי שאלה שעולה בך בכל היום שנה או מחצי×Ŗ. בעיק×Ø ×× ההכנה לבג×Øו×Ŗ היא חלק מ×Ŗפקידך. וזוהי אכן אח×Ŗ השאלו×Ŗ המ×Øכזיו×Ŗ עבו×Ø ×›×œ מו×Øה או מחנך בביה"×”. (*אציין כאן שהפוהט מ×Ŗאים גם להו×Øים המ×Ŗחבטים באו×Ŗה שאלה..).

אז, איך מעלים מוטיבציה אצל ×Ŗלמידים? אחד הדב×Øים החשובים בנושא החינוך ונפש האדם הוא לדע×Ŗ לשאול א×Ŗ השאלה הנכונה. וא×Ŗ זו שמ×Ŗח×Ŗיה- שנמצא×Ŗ בבהיה. אז מה יושב בבהיה השאלה? : איך מעלים מוטיבציה אצל ×Ŗלמידים? לדע×Ŗי, עלינו לשאול עוד קודם: מהם הגו×Øמים המו×Øידים מוטיבציה אצל ×Ŗלמידים? אם נוכל להבין מהם גו×Øמים אלו- נוכל להבין למה זקוקים ה×Ŗלמידים ולהפק זא×Ŗ עבו×Øם.

אם כן, מה מו×Øיד מוטיבציה אצל ×Ŗלמידים? נמנה כאן מהפ×Ø ×’×•×Øמים אפש×Øיים וננהה למפו×Ŗ או×Ŗם לנושא העיק×Øי:Ā  Ā  Ā  Ā  Ā – ×Ŗהכול ופחד מכשלונו×Ŗ. – הה×Øגל 'לקבל' א×Ŗ הכל בכפי×Ŗ. – הה×Øגל 'שמטייחים' עבו×Øם (מעגלים פינו×Ŗ..). -אי פניו×Ŗ ×Øגשי×Ŗ/ חב×Ø×Ŗי×Ŗ/ משפח×Ŗי×Ŗ. – אי ה×Ŗאמה למע×Øכ×Ŗ. – בטחון/ דימוי עצמי נמוך.

אם × ×Ŗבונן בגו×Øמים הללו לעומק נגלה שהבהיה לכולם הוא הפחד מכשלונו×Ŗ וה×Ŗהכול- או לחילופין, דימוי עצמי נמוך (לא אכנה כאן לההב×Ø ×ž×“×•×¢ אבל אם לא הצלח×Ŗ לענו×Ŗ לעצמך על כל אח×Ŗ מההיבו×Ŗ שמני×Ŗי לעיל או על היבו×Ŗ אח×Øו×Ŗ שעלו בדע×Ŗך, ני×Ŗן לפנו×Ŗ אלי ב×Ŗגובה לפוהט זה וא×Øחיב בשמחה).

שני עניינים כאן עומדים על הפ×Øק, אם כך:

ה×Øאשון- עבודה עם הכשלון כך שיוכל להפוך להיו×Ŗ חלק אינטג×Øלי מהד×Øך ולא ×Øק שאין מה לחשוש ממנו אלא יש לב×Øך עליו משום שהוא המדד האמי×Ŗי ל 'היו×Ŗ בד×Øך'. הווה אומ×Ø: נכשל×Ŗ- הימן שא×Ŗה בד×Øך. אין פה הימן לכך שעליך לה×Øים ידיים, לה×Ŗייאש, לוו×Ŗ×Ø ××• לההיק מהקנו×Ŗ על יכולו×Ŗיך אלא ×Øק להבין שכל מי שנמצא בד×Øך- נכשל לעי×Ŗים. זה הכ×Øחי ולכן כישלון הוא הימן לכך שא×Ŗה בד×Øך. אם ×Ŗהיה מוכן להכשל- ההצלחה מובטח×Ŗ לך. ואפילו יו×Ŗ×Ø ×ž×›×š, החיים- הה×Ŗנהו×Ŗ, החוויה, ההוויה- מובטחו×Ŗ לך.

השני- ה'גאפ'. לא במק×Øה הוא נמצא בכו×Ŗ×Ø×Ŗ. זא×Ŗ משום שאיננו מפנים א×Ŗ המודעו×Ŗ ו×Ŗשומ×Ŗ הלב שלנו אליו בד×Øך כלל. אז אני מזמינה או×Ŗך לקח×Ŗ נשימה עמוקה ולשמוע א×Ŗ הדב×Øים הבאים: ה'גאפ' הואĀ  המ×Øחק בין מה שמצופה מה×Ŗלמיד לבין המקום האמי×Ŗי בו הוא נמצא. נניח שה×Ŗלמיד בכי×Ŗה יא'. אני מצפה ממנו להיו×Ŗ פחו×Ŗ או יו×Ŗ×Ø ×‘×Øמה של כי×Ŗה יא'- בה×Ŗנהגו×Ŗ, בנוכחו×Ŗ, בלמידה, באח×Øיו×Ŗ על ציוניו ועל ×Ŗעוד×Ŗ הבג×Øו×Ŗ שלו. אבל, נניח שה×Øמה של ה×Ŗלמיד בכל אלו היא ×Øמה של ילד בכי×Ŗה ז'. מן ×”×”×Ŗם, ישב ילד כזה בכי×Ŗה ללא מוטיבציה בכלל. הוא לא מבין על מה מדב×Øים. לא מבין מה ×Øוצים ממנו ואף איננו מבין א×Ŗ חב×Øיו לכי×Ŗה. למה שיגיע בכלל לביה"×”? למה שלא יפ×Øיע? למה שיט×Øח לנהו×Ŗ לעקוב אח×Øי מה שקו×Øה?הוא אאוטהייד×Ø!! והוא הקושי הגדול שלך, כמו×Øה.

עכשיו, עם ק×Øיא×Ŗ הדב×Øים, כדאי לבדוק מיהם ה×Ŗלמידים הללו שלך. שלא מגיעים, ש'מפוצצים שיעו×Øים', שלא לומדים בכלל ומו×Øידים א×Ŗ הממוצע הכי×Ŗ×Ŗי והבי×Ŗ הפ×Øי.. אולי אפילו פוגעים בשמך הטוב כמו×Øה. לאח×Ø ×©××™×Ŗ×Ø×Ŗ מיהם ה×Ŗלמידים הללו. כדאי לבחו×Ø ××—×“ מהם ולבדוק היכן הוא נמצא על ההקאלה- אמו×Ø ×œ×”×™×•×Ŗ לימודי×Ŗ ו×Øגשי×Ŗ בכי×Ŗה יא' אבל בעצם נמצא בכי×Ŗה ח', למשל.. במצב כזה, הנטייה שלך ×Ŗהיה לומ×Ø ×œ×• (בד×Øכים ×Øבו×Ŗ): אני פה- השלם א×Ŗ הפע×Ø ×•×‘×•× אליי. וכאן נמצא×Ŗ הטעו×Ŗ.

אם המט×Øה היא להעלו×Ŗ מוטיבציה- הפעולה שלך ×Ŗהיה הפוכה לחלוטין. היא ×Ŗ×Øאה כך: "אני ×Øואה או×Ŗך, אני באה אליך. אני מבינה שיש פע×Ø/ 'גאפ', בקצב שלך נשלים או×Ŗו- עקב בצד אגודל. אני אי×Ŗך ולאן שנגיע- נגיע!" ילד המקבל מה×Ø ×›×–×” מבין: שהוא לא לבד, שהוא יק×Ø, ש×Øואים או×Ŗו, שמאמינים בו. ילד שחווה חוויה כזא×Ŗ ישלים פע×Øים באופן מפ×Ŗיע. זה הזמן להזכ×Ø ×‘×”×™×‘×” העיק×Øי×Ŗ של חוה×Ø ×ž×•×˜×™×‘×¦×™×”- ×Ŗהכול ופחד- זוהי הד×Øך היחידה לעבוד עם שניהם, ל×Ŗ×Ŗ מענה לשניהם- כך מעלים מוטיבציה אצל ×Ŗלמידים. כך זה × ×Øאה:Ā ×× ×™ ×Øואה או×Ŗך- אני בא אליך- אני לוקח או×Ŗך אי×Ŗי- ביחד!! זהו ×Ŗפקיד המו×Øה- זוהי ×Ŗקוו×Ŗ ה×Ŗלמיד המ×Ŗקשה- וגם ×Ŗקוו×Ŗי שלי:)

בהצלחה, לבי אי×Ŗך!

 

הכו×Ŗב×Ŗ, כ×Øמי×Ŗ אוזן, בעל×Ŗ נהיון של 15 שנים בבחינוך ובהו×Øאה בחט"ב וב×Ŗיכון, מד×Øיכה ומלווה ×Øגשי×Ŗ של הצוו×Ŗ חינוכי בביה"×” 'דנמ×Øק' בי×Øושלים, מאמנ×Ŗ אישי×Ŗ ומטפל×Ŗ ×Øגשי×Ŗ.

לייעוׄ קצ×Ø ××¤×©×Ø ×œ×›×Ŗוב ×Ŗגובה ואענה בשמחה.Ā  Ā  Ā  Ā  Ā  Ā  Ā  Ā  Ā  Ā  Ā  Ā  Ā  Ā  Ā  Ā  Ā  Ā  Ā  Ā  Ā  Ā  Ā  Ā  Ā  Ā  Ā  Ā  Ā  Ā  Ā  Ā  Ā  Ā  Ā  Ā  Ā  Ā  Ā  Ā  Ā  Ā  Ā  לקבל×Ŗ ייעוׄ אישי- ני×Ŗן לה×Ŗקש×Ø ×œ×§×‘×™×¢×Ŗ פגישה (ני×Ŗן גם פגישה טלפוני×Ŗ) 054-7793382.

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *