הו×Øינו הם המודל שלנו לזוגיו×Ŗ

חשוב שנשאל א×Ŗ עצמנו איזה מודל היה לנו בילדו×Ŗינו? מה ×Øאינו? מה שמענו? ככל שה×Øזולוציו×Ŗ יהיו גבוהו×Ŗ יו×Ŗ×Ø ×›×š יהיה לנו יו×Ŗ×Ø ×ž×™×“×¢. זו יכולה להיו×Ŗ ד×Øך מעניינ×Ŗ לגלו×Ŗ דפוהים ואמונו×Ŗ מגבילו×Ŗ שהש×Ŗ×Øשו בנו כל כך עד שהפכו להיו×Ŗ חלק בל×Ŗי נפ×Øד מאישיו×Ŗנו ובד×Øך כלל איננו מבחינים בהם כלל. גם אם יצביע מישהו וי×Øאה לנו א×Ŗ קיומם- לא נוכל ל×Øאו×Ŗם כדפוהים או אמונו×Ŗ שלנו אלא כמשהו אובייקטיבי לחלוטין. מה שנק×Øא "ככה זה".

יש דב×Øים מבי×Ŗ הו×Øינו שהיינו ×Øוצים לשמ×Ø ×•×™×© כאלה שלא. מה שחשוב הוא- ל×Øאו×Ŗ או×Ŗם. פ×Øט אח×Ø ×¤×Øט ולבדוק כיצד הם מש×Ø×Ŗים או×Ŗנו והאם, פ×Øט לשי×Øו×Ŗ שהם עושים עבו×Øינו, הם פוגעים בנו. אם כן, נוכל ל×Øאו×Ŗ מה יכול ל×Ŗ×Ŗ לנו א×Ŗ או×Ŗו 'שי×Øו×Ŗ' בלי לפגוע בנו ולהכניה או×Ŗו לשיג×Ø×Ŗ החיים שלנו במקום או×Ŗו דב×Ø ×©×¢×™×›×‘ או פגע בזוגיו×Ŗ שלנו או ביכול×Ŗ שלנו להיו×Ŗ בזוגיו×Ŗ.

מעניין שלפעמים האדם הבוג×Ø ××¤×™×œ×• לא יזכו×Ø ×©×›×š היה בבי×Ŗ הו×Øיו. הוא אימׄ א×Ŗ הדפוה ללא כל קש×Ø ×œ×ž×¦×™××•×Ŗ חייו העכשווי×Ŗ ועקבו×Ŗיו נטשטשו עד שנעלמו כליל. כאן יהיה ני×Ŗן להגיע לזיכ×Øון דווקא ד×Øך הדפוה, ל×Øאו×Ŗ או×Ŗו, לנהחו במילים ואז לבדוק אם היה משהו דומה בבי×Ŗ. אנשים נזכ×Øים בהפ×Ŗעה שאכן כך היה.

א×Ŗן דוגמאו×Ŗ כדי להמחיש ולהבהי×Ø ××Ŗ העניין:

בי×Ŗ שבו האם ה×Ŗלוננה כל הזמן על כך ש'הכל נופל עליה'- יכול לייצ×Ø ×ž×¦×‘ שבו בי×Ŗה הבוג×Ø×Ŗ ×Ŗ×Øגיש באופן אוטומטי מנוצל×Ŗ כאש×Ø ×Ŗגו×Ø ×¢× מישהו אח×Ø ×•××•×œ×™ אפילו קודם (×Ŗגיע לקש×Ø ×¢× 'דעו×Ŗ קדומו×Ŗ' על גב×Øים)- הדב×Ø ×™×Ŗבטא בכך שגם כשבן זוגה יעשה דב×Øים בבי×Ŗ, זה לעולם לא יהיה מהפיק וכשלא יעשה מהיבו×Ŗ מהויימו×Ŗ והגיוניו×Ŗ מאוד- זו ×Ŗהיה עבו×Øה הוכחה ניצח×Ŗ לכך ש'ככה זה'.

בי×Ŗ שבו היו צעקו×Ŗ מצד האב. כש×Ŗהיה הב×Ŗ הבוג×Ø×Ŗ עם בן זוג במצב של ×›×¢×”- י×Ŗכן מצב בו ×Ŗ×Øגיש שהוא צועק גם כשכלל לא ה×Øים א×Ŗ קולו.

בי×Ŗ שבו אחד ההו×Øים × ×Ŗן הו×Øאו×Ŗ כל הזמן לבן הזוג שלו או הביע שליטה בד×Øך כזו או אח×Ø×Ŗ. יכול הבן הבוג×Ø ×œ×ž×¦×•× א×Ŗ עצמו מ×Ŗנגד ב×Ŗוקף לכל בקשה ש×Ŗגיע מב×Ŗ זוג×Ŗו- גם אם אין בה לשון ציווי או הו×Øאה וגם אם היא הגיוני×Ŗ בעליל.

בכל הדוגמאו×Ŗ שהבא×Ŗי יכול לה×Ŗקיים מצב שבו אנו חושבים משהו על בן הזוג שלנו ×Øק מפני שחווינו זא×Ŗ בבי×Ŗ הו×Øינו ובלי שום קש×Ø ×œ×ž×¦×™××•×Ŗ האובייקטיבי×Ŗ. או, כאש×Ø ×¢×“×™×™×Ÿ אין זוגיו×Ŗ, י×Ŗקיים מצב בו אנו חושבים דב×Ø ×ž×”×•×™×™× בהכללה על בני המין השני ופוגעים בכך ביכול×Ŗ שלנו למצוא זוגיו×Ŗ ולהחזיק בה.

המלצה: בדקו מכיוון בי×Ŗ הו×Øיכם מה היה שם ומה א×Ŗם משמ×Øים. האם היי×Ŗם ×Øוצים לשמ×Ø ×–××Ŗ? בדקו מכיוון מע×Øכ×Ŗ היחהים שלכם, מהם הדב×Øים החוז×Øים שאינם נעימים לכם ואינם מיטבים עם הזוגיו×Ŗ שלכם, כש×Ŗמצאו דב×Ø ×©××™× × ×• מיטיב, בדקו האם וכיצד בא לידי ביטוי בבי×Ŗ הו×Øיכם. שאלו א×Ŗ עצמכם, האם א×Ŗם מעוניינים לשמ×Ø ×–××Ŗ? במצב בו עדיין אין זוגיו×Ŗ- בדקו א×Ŗ ההכללו×Ŗ שלכם על בני המין השני. או א×Ŗ הביקו×Øו×Ŗ שיש לכם על בני זוג פוטנציאליים.

ובאנאלוגיה להידו×Ø ×•×œ××—×–×§×Ŗ הבי×Ŗ. כדאי לז×Øוק חפצים ישנים שלא משמשים או×Ŗנו יו×Ŗ×Ø. הם ×”×Ŗם ×Ŗופהים מקום, מעיקים ומעלים אבק- כדאי לבדוק אם אנו ×Øוצים להחזיק בהם ואם לא, להפ×Øד מהם (על כך מאמ×Ø ××—×Ø, בהזדמנו×Ŗ), לאוו×Ø×Ø ××Ŗ המקום ולאפש×Ø ×œ×ž×©×”×• חדש להגיע.

 

×Øוצה גם לעבו×Ø ×Ŗהליך של שינוי? אשמח ללוו×Ŗ או×Ŗך. ה×Ŗקש×Ø/י כע×Ŗ 054-7793382

אהב×Ŗ א×Ŗ המאמ×Ø? ש×Ŗ×£ א×Ŗ חב×Øך! על ידי לחיצה על האייקון המ×Ŗאים בצד הימני של הא×Ŗ×Ø:)

 

 

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *