החמצה ועצה

היי×Ŗ נחושה

היו לך שדו×Ŗ

של ×Ŗקוו×Ŗ וחלומו×ŖĀ 

Ā 

אבל

החיים

היו עזים ומלאי כאב

Ā 

אז חשב×Ŗ

שהם מהמנים לך להפהיק

Ā 

ואולי לא חשב×Ŗ

פשוט הפהק×Ŗ

דהי×Ŗ עם השנים

Ā 

והחיים

ה×Ŗ×Øוקנו

ודהו גם כן

Ā 

הם כב×Ø ×œ× הימנו

דב×Ø

×Øק הכאב נשא×Ø

מ×Ŗמהמה

 

לכי בשדו×Ŗ החיים אהובה

הכאב יהיה שם ×Ŗמיד

אבלĀ  לפעמים י×Ŗאפש×Ø

לך

לפגוש

א×Ŗ עצמך

(דב×Øים מופלאים יכולים לק×Øו×Ŗ אז)

 

 

 

 

 

 

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *