ההיבט ה×Øגשי- מאמ×Ø ×¢×œ מהו×Ŗ ההדנה והנחו×Ŗ היהוד שלה (למש×Ŗ×Ŗפי ההדנה)

%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%a8%d7%92%d7%a9

יש ×Ŗחום ידע שלם שחה×Ø ×œ×ž××ž× ×™ כוש×Ø, ל×Ŗזונאים ולנטו×Øופ×Ŗים. כדי שעבוד×Ŗם ×Ŗחזיק לאו×Øך זמן ויוכלו להביא לשינוי מהו×Ŗי אצל מ×Ŗאמנים ואנשים ההובלים מעודף משקל. הכש×Øה מלאה חייב×Ŗ לכלול גם א×Ŗ ×Ŗחום הידע הזה.

השילוב בין ×Ŗזונה נכונה ומו×Ŗאמ×Ŗ אישי×Ŗ, לפעילו×Ŗ גופני×Ŗ וקבוצו×Ŗ ×Ŗמיכה הוא נפלא וחשוב. יחד עם זא×Ŗ, ידוע כי עודף משקל נובע גם מהיבו×Ŗ ×Øגשיו×Ŗ וכי לשם י×Øידה במשקל, ש×Ŗחזיק לאו×Øך זמן, יש לדע×Ŗ כיצד לטפל ולעבוד עם הפן ה×Øגשי. הדנה זו עוהק×Ŗ בעיק×Ø ×‘×¤×Ÿ זה וגם נו×Ŗ× ×Ŗ כלים לעבודה מהו×Ŗי×Ŗ עימו. כדי שה×Ŗהליך י×Ŗקיים באופן מקצועי ומובנה ×Ŗי×Ŗן ההדנה גם כלים אימוניים וכלים בהיהיים בהנחיי×Ŗ קבוצו×Ŗ.

המט×Øה העליונה: אדם שעב×Ø ×Ŗהליך לא יצט×Øך לחזו×Ø ××—"כ שוב על או×Ŗו ×Ŗהליך או להזדקק לקבוצו×Ŗ ×Ŗמיכה. השינוי לא יהיה ×Øק על פני השטח- במשקל אלא ינבע מ×Ŗוך שינוי מהו×Ŗי פנימי שיעבו×Ø ×”××“×.

הנח×Ŗ יהוד: יש לנ×Ŗק א×Ŗ הזהו×Ŗ בין האדם למשקל שלו.

ההב×Ø: הזהו×Ŗ הזא×Ŗ היא מקו×Ø ×ž×Øכזי לכישלון. בעצם, האדם בעל עודף המשקל נושא א×Ŗ חולש×Ŗו על גופו- בפ×Ø×”×”×™×”. לכולנו חולשו×Ŗ ×Øבו×Ŗ, ×Øק שאנחנו יכולים להה×Ŗי×Ø ××•×Ŗם ולהצליח בכך, האדם ההובל מעודף משקל אינו יכול לעשו×Ŗ זא×Ŗ- הוא מה×Ŗובב בעולם וחולש×Ŗו- חשופה לעין כל.

כשאדם מ×Ŗחיל ×Ŗהליך של הו×Øדה במשקל, בעצם כל הפוקוה נמצא על החולשה שלו. כמו בעולם בחוׄ, בו הוא חש שכש×Øואים או×Ŗו ×Øואים 'שמן' (הליחה על הבוטו×Ŗ), כך גם ב×Ŗהליך ובקבוצה נשמ×Ø×Ŗ הזהו×Ŗ הזא×Ŗ. זהו×Ŗ של האדם עם החולשה שלו- אני שמן/ בעל עודף משקל.. בע×Øך כמו להגיד: אני מ×Øוקאי×Ŗ. כל האישיו×Ŗ שלי, כל העומק שבי, מצטמצם לדב×Ø ××—×“ בלבד. גם אם אומ×Ø: 'אני יפה' אעשה עוול עם עצמי, כי יש בי כ"כ ה×Øבה יו×Ŗ×Ø ×ž×–×”!

אז מה אני מציעה?: אני מציעה שננ×Ŗק א×Ŗ הזהו×Ŗ בין האדם למשקל שלו. בקבוצה שכזא×Ŗ יהיה הפוקוה על האדם ולא על המשקל שלו. מפגשי ה×Ŗמיכה יעהקו באדם עצמו: ב×Øגשו×Ŗיו, בחוויו×Ŗיו, בה×Ŗקדמו×Ŗו או בקשייו ב×Ŗחומים שונים וגם ב×Ŗחום הזה. אולי אפילו להו×Øיד א×Ŗ עניין השקילה מהפ×Øק. ה×Øי אם י×Øזה- י×Øגיש, ידע.. האם אני ×Øוצה לשים א×Ŗ הפוקוה על הקילוג×Øמים או הג×Øמים? האם זה מ×Øכז הע×Øב בו אני נפגש? מה שאני מביא אי×Ŗי ומה שנבחן בהופו של דב×Ø ×”×•× המשקל שלי? ושוב, הזהו×Ŗ בין האדם למשקל שלו מקבל×Ŗ חיזוק.

עוד כמה מילים: גם אם אני מקבל פידבק חיובי- י×Øד×Ŗי ה×Øבה, ההצלחה שלי נמדד×Ŗ במהפ×Øים (קצ×Ŗ כמו ×Ŗלמיד בביה"×” והאנלוגיה הזא×Ŗ ×Øצה אצל כווולם ב×Øאש, גם אם באופן לא מודע! וגו×Øמ×Ŗ להם לה×Øגיש קטנים, ×—×”×Øי אונים, נבוכים ואפילו מטופשים). האם על כך אני מקבל פידבק אמ×Ŗי? האם פידבק צ×Øיך להינ×Ŗן על ×Ŗוצאה או על מאמׄ?

בעיניי פידבק צ×Øיך להינ×Ŗן ×Øק!! על מאמׄ. על כך שהגע×Ŗי, שניהי×Ŗי, שלא הצלח×Ŗי ואני עדיין כאן, על הקושי שאני חווה ועדיין מוכן לנהו×Ŗ ולה×Ŗנהו×Ŗ. אם הפידבק יהיה על הד×Øך- ה×Ŗוצאה ×Ŗגיע במוקדם או במאוח×Ø, אבל כשהיא ×Ŗגיע, היא ×Ŗגיע מבפנים, כי ה×Ŗאפש×Ø ×œ×™ לחבק א×Ŗ עצמי בכל מצב- כי אני מחבק א×Ŗ עצמי על הד×Øך בה אני עוב×Ø, על המאמצים.

×Ŗחשבו על זה ככה: עם איזה חב×Ø ×”×™×™×Ŗם ממשיכים ללכ×Ŗ? עם זה שמע×Øיך א×Ŗכם ×Øק כאש×Ø ××Ŗם מצליחים או עם זה שמע×Øיך א×Ŗכם על עצם היו×Ŗכם- א×Ŗם?

ועוד כמה מילים ליד העניין הזה: ההובל מעודף משקל (אנחנו מדב×Øים כאן על אלו שנלחמים בכך) הובל בד"כ מביקו×Ø×Ŗ עצמי×Ŗ, מאשמה, משיפוטיו×Ŗ, מהלקאה עצמי×Ŗ.. אם אני 'א×Øד על עצמי' אולי אפהיק עם זה- הוא חושב לעצמו. אבל, מאיפה יהיו לו א×Ŗ הכוחו×Ŗ אם י×Øד על עצמו? ומה יק×Øה אם יאהב א×Ŗ עצמו? אם יקבל א×Ŗ עצמו? ככה, בפשטו×Ŗ, על עצם היו×Ŗו.

אנחנו מאמינים שאם נקבל א×Ŗ עצמנו או חלק מהוים בעצמנו זה אומ×Ø ×©× ×©××Ø ××Ŗו לנצח ואני אומ×Ø×Ŗ להפך. ×Øק ממקום של קבלה (ואפילו הומו×Ø, שפעמים ×Øבו×Ŗ מצביע עליה, לא ×Ŗמיד)- נוכל לעשו×Ŗ שינוי אמ×Ŗי- אני לא יכולה לשנו×Ŗ באמ×Ŗ משהו שאינני מקבל×Ŗ. אם אני לא מקבל×Ŗ א×Ŗ זה שאני אוכל×Ŗ ממקום ×Øגשי- איך באמ×Ŗ אוכל לשנו×Ŗ זא×Ŗ? אקבל זא×Ŗ, אבין שזה חלק ממני ויש בי גם חלקים Ā ××—×Øים, אכי×Ø ××Ŗ החלק הזה שבי- א×Ŗ מה שמפעיל או×Ŗו וא×Ŗ הד×Øך בה הוא מפעיל או×Ŗי והנה אני על ד×Øך המלך שכל הכוחו×Ŗ ללכ×Ŗ בה מגיעים מ×Ŗוך עצמי.

הנח×Ŗ יהוד משמעו×Ŗי×Ŗ נוהפ×Ŗ: אנחנו כולנו ×Ŗוצ×Ø ×©×œ ×Ŗ×Øבו×Ŗ וחב×Øה. יש מע×Øכ×Ŗ ענקי×Ŗ שעובד×Ŗ כדי שנאכל- לא ב×Øיא וה×Øבה! אינט×Øהים כלכליים מנהלים או×Ŗה ואנחנו הקו×Øבנו×Ŗ שלה. יש גם א×Ŗ דימוי הגוף הפגוע שלנו המוזן על ידי כל מני פ×Øהומו×Ŗ ודוגמניו×Ŗ במשקל נוצה כך שאף פעם לא נוכל להיו×Ŗ מ×Øוצו×Ŗ מאיך שאנחנו × ×Øאו×Ŗ וגם כאן יש ×Ŗעשייה שלמה שמ×Ŗפ×Ø× ×”×Ŗ על גבנו. אנחנו גם ×Ŗוצ×Ø ×©×œ חב×Øה שנו×Ŗ× ×Ŗ ציונים, ששופט×Ŗ ומבק×Ø×Ŗ א×Ŗ האדם השלם מ×Ŗוך ה×Ŗייחהו×Ŗ לחלק אחד בלבד שלו ומ×Ŗעלמ×Ŗ מכל חלקיו האח×Øים. כך כב×Ø ×ž×’×™×œ בי×Ŗ ההפ×Ø.. אנחנו בעצם עבדים של ×Ŗעשיו×Ŗ עצומו×Ŗ ושל נו×Øמו×Ŗ חב×Ø×Ŗיו×Ŗ מעוו×Ŗו×Ŗ. חשוב שנבין זא×Ŗ, חשוב שמטופלנו יבינו זא×Ŗ.

הגישה שלי אומ×Ø×Ŗ, שאנו לא חייבים לקבל זא×Ŗ ולה×Ŗנהג כך כלפי עצמנו. זה מ×Ŗחיל בלה×Øגיש יו×Ŗ×Ø ×˜×•×‘ עם עצמי כמו שאני והנה אנחנו מ×Ŗחב×Øים לפהקה הקודמ×Ŗ (אני יכולה להבטיח לכם/ן שכמעט כל הנח×Ŗ יהוד ב×Ŗחום הזה- אם נלך אי×Ŗה קצ×Ŗ קדימה- ×Ŗביא או×Ŗנו לאו×Ŗה נקודה ה×Ŗחלה- לקבל ולאהוב א×Ŗ עצמי כפי שאני).

ועוד הנח×Ŗ יהוד אח×Ŗ אח×Øונה: כל ה×Øקע ה×Ŗ×Øבו×Ŗי חב×Ø×Ŗי הזה וגם ה×Øקע האישי שלנו כאינדיווידואלים, מביאים או×Ŗנו לאמונו×Ŗ בהיה כאלה ואח×Øו×Ŗ- אמונו×Ŗ אלה הופכו×Ŗ עם הזמן לאמ×Ŗ עבו×Øנו- לאקהיומו×Ŗ והן שולטו×Ŗ ומכ×Ŗיבו×Ŗ א×Ŗ ה×Ŗנהגו×Ŗנו ובעצם א×Ŗ המציאו×Ŗ שלנו אפילו בלי שנהיה מודעים לכך. אמונו×Ŗ אלו משפיעו×Ŗ על הכוחו×Ŗ הפנימיים ועל המוטיבציה שלנו. עם אמונו×Ŗ חיוביו×Ŗ, מעצימו×Ŗ ומחזקו×Ŗ עשו אנשים דב×Øים מופלאים והגיעו להישגים מפ×Ŗיעים. לעומ×Ŗ זא×Ŗ, אם האמונה היא שלילי×Ŗ, מגבילה או מחלישה בנושא מהוים, נשא×Ø ×Ŗקועים ולא נצליח לה×Ŗקדם באמ×Ŗ באו×Ŗו ×Ŗחום. בעצם, × × ×”×” להוכיח לעצמנו שהאמונה שאנו מחזיקים בה היא נכונה. במצב כזה, אין לנו חופש בחי×Øה- אנחנו פועלים מ×Ŗוך אוטומט. יש ×Øק ד×Øך אח×Ŗ.

כדי להש×Ŗח×Ø×Ø ×ž××ž×•× ×•×Ŗ מגבילו×Ŗ, אנו צ×Øיכים קודם כל להיו×Ŗ מודעים להן. לגלו×Ŗ או×Ŗן. להקשיב להן ול×Øאו×Ŗ מ×Ŗי וכיצד הן מגיעו×Ŗ. למצוא להן אלט×Øנטיבו×Ŗ אמי×Ŗיו×Ŗ- מ×Ŗוכי (למצוא- לא להמציא) ול×Ŗ×Ŗ להן א×Ŗ האפש×Øו×Ŗ לה×Ŗבטא גם כן.

ושוב, אם לא נהכים לקבל א×Ŗ עצמנו כפי שאנחנו, לא נוכל להיו×Ŗ כנים עם עצמנו ואם לא נאהב או ננהג בחמלה כלפי עצמנו- לא נוכל לה×Ŗ×Øחב ולא ×Ŗ×Ŗאפש×Ø ×‘×—×™×Øה, שינוי וצמיחה ב×Ŗחומים המא×Ŗג×Øים בחיינו. המהקנה, שוב, מחזי×Øה או×Ŗנו לקבל×Ŗ אדם א×Ŗ עצמו, כפי שהוא, על כל מה שיש בו, באהבה ובחמלה.

איך עושים א×Ŗ זה? נלמד ונ×Ŗ× ×”×”. בינ×Ŗיים, ×Ŗנו לעצמכם אהבה, מחמאו×Ŗ, ההכימו לקבל א×Ŗ מחשבו×Ŗיכם ×Øגשו×Ŗיכם, ×Ŗחושו×Ŗיכם ואם יש משהו שבא לכם לעשו×Ŗ (קטן כגדול) ולא ממש ה×Øשי×Ŗם לעצמכם.. לכו על זה. עכשיו!

×Ŗמיד פה 054-7793382

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *