האם א×Ŗם יודעים כיצד בחי×Øה חוז×Ø×Ŗ להישא×Ø ×‘××–×•×Ø ×”× ×•×—×•×Ŗ משפיעה על חייכם?

א×Ŗ יודע×Ŗ שא×Ŗ לא *יפה.Ā ×¢×•×“ כשהיי×Ŗ קטנה ידע×Ŗ זא×Ŗ. אחו×Ŗך ×Ŗמיד קיבלה מחמאו×Ŗ וא×Ŗ, אולי קיבל×Ŗ, פה ושם אבל כנ×Øאה בגלל שלא היה נעים להם, למחמיאים, אז × ×Ŗנו גם לך.

(*על משקל 'לא יפה' אפש×Ø ×œ×©×™× כמובן כל אמונה שהיא: לא חכמ/ה, לא שווה, גב×Øים הם אנוכיים, נשים הן בוגדניו×Ŗ, אני לא טיפוה של שו×Ŗפו×Ŗ, יש כאן אינהוף אפש×Øויו×Ŗ, במה א×Ŗם מחזיקים?)

א×Ŗ בדייט או שא×Ŗ מבלה עם חב×Øה. מישהו אומ×Ø ×œ×š שא×Ŗ יפה. משהו ×Øוצה להיענו×Ŗ, הוא × ×Øאה נחמד, מוצא חן בעינייך אבל, בכל זא×Ŗ, א×Ŗ מ×Ŗ×Øחק×Ŗ ממנו. א×Ŗ יודע×Ŗ שא×Ŗ לא יפה והוא אומ×Ø ×©××Ŗ כן אז הוא משק×Ø- א×Ŗ לא נו×Ŗ× ×Ŗ בו אמון. א×Ŗ מעדיפה לוו×Ŗ×Ø ×¢×œ×™×• מאש×Ø ×œ×•×•×Ŗ×Ø ×¢×œ מע×Øכ×Ŗ האמונו×Ŗ שלך שמש×Ø×Ŗ×Ŗ או×Ŗך שנים ×Øבו×Ŗ כל כך. א×Ŗ מעדיפה להישא×Ø × ××ž× ×” לאמונה שא×Ŗ לא יפה מפני ששם א×Ŗ ×Øגילה להיו×Ŗ. זה המקום המוכ×Ø ×œ×š. הבטוח עבו×Øך. שם, לפחו×Ŗ לפי אמונ×Ŗך, א×Ŗ לא יכולה להיפגע. ואם מישהו מאיים על המקום הזה, שנבנה במשך שנים כה ×Øבו×Ŗ, הוא × ×Ŗפה כמאיים על המוכ×Ø ×•×”×‘×˜×•×— וא×Ŗ מ×Ŗ×Øחק×Ŗ ממנו.

האם א×Ŗ יודע×Ŗ א×Ŗ כל זה? יכול להיו×Ŗ שכן ואולי לא.. יכול להיו×Ŗ שאינך יודע×Ŗ שהאמונה הזא×Ŗ מגבילה או×Ŗך וא×Ŗ היכול×Ŗ שלך להיו×Ŗ מאוש×Ø×Ŗ או להיו×Ŗ בזוגיו×Ŗ, יכול להיו×Ŗ שאינך מודע×Ŗ לכך שזוהי בהה"כ אמונה וזהו כל הקש×Ø ×©×œ×” למציאו×Ŗ מפני שבמציאו×Ŗ האמ×Ŗי×Ŗ יופי הוא עניין הובייקטיבי. אדם יפה עבו×Øנו יכול להיו×Ŗ מישהו המזכי×Ø ×œ× ×• מישהו אח×Ø ×©×× ×—× ×• אוהבים או מישהו ש×Ŗנועו×Ŗיו חינניו×Ŗ בעינינו, הוא יכול להיו×Ŗ גם מישהו שעיניו עמוקו×Ŗ ואנחנו מ×Øגישים שיש המון יופי בנשמ×Ŗו ועוד ועוד. הכ×Ø×Ŗי פעם מישהו שאמ×Ø ×¢×œ מישהי שהיא יפה בגלל ×Ŗנוך אוזנה..

האם א×Ŗ יפה? א×Ŗ יכולה להביע א×Ŗ דע×Ŗך אך אל לך ל×Øאו×Ŗה כעובדה. האם א×Ŗ ×Øוצה להיו×Ŗ מודע×Ŗ לאמונה המגבילה הזא×Ŗ? האם א×Ŗ מעוניינ×Ŗ לה×Øגיש יפה? האם א×Ŗ מוכנה לצא×Ŗ מאזו×Ø ×”× ×•×—×•×Ŗ שלך? קצ×Ŗ פ×Øדוכהאלי המושג 'אזו×Ø ×”× ×•×—×•×Ŗ' ה×Øי כלל לא נוח להיו×Ŗ שם. ה×Øי זהו האזו×Ø ×”×ž×’×‘×™×œ, ה×Ŗוקע, הלא מאפש×Ø, האזו×Ø ×©×ž×©××™×Ø ××•×Ŗנו בלופ שממנו אנחנו מעוניינים להיחלׄ. אז למה קו×Øאים לו 'אזו×Ø ×”× ×•×—×•×Ŗ'? מפני שזהו האזו×Ø ×”×ž×•×›×Ø ×•×”×‘×˜×•×—- האזו×Ø ×‘×• אנו 'מ×Øגישים בבי×Ŗ'. נכון, בי×Ŗ עלוב פעמים ×Øבו×Ŗ, ×Øעוע. בי×Ŗ ישן שכב×Ø ×ž×–×ž×Ÿ איננו מש×Ø×Ŗ א×Ŗ צ×Øכינו כבוג×Øים אבל בכל זא×Ŗ, ה×Øיח שם מוכ×Ø ×•×× ×—× ×• יודעים היכן נמצא כל דב×Ø ×•×‘×¢×™×§×Ø ×‘×¢×™×§×Ø- זה שלנו.

אין הפק שכדאי לוו×Ŗ×Ø ×¢×œ אזו×Ø ×”× ×•×—×•×Ŗ. אם הדל×Ŗ הגו×Øה והחלונו×Ŗ אטומים, איך ×Ŗ×›× ×” ×Øוח חדשה אל חיינו? והיא שם, ×Ŗמיד שם, ה×Øוח החדשה הזא×Ŗ, הב×Øיאה והמב×Øיאה, מ×Ŗדפק×Ŗ על דל×Ŗו×Ŗינו, על החלונו×Ŗ, אך אנו לא נו×Ŗנים לה להיכנה. ואם במק×Øה אנו שומעים א×Ŗ דפיקו×Ŗיה, אנו מפחדים ומחזקים א×Ŗ ×”×”×’×™×Øה, וכל הזמן הזה איננו מבינים מדוע. מדוע ה×Øוח החדשה לא באה אל חיי? אולי זה בגלל שאני לא יפה?..

שימו לב לאזו×Ø ×”× ×•×—×•×Ŗ שלכם, בידקו היכן חייכם ×Ŗקועים.. לאח×Ø ×©×Ŗדעו, כב×Ø ×Ŗוכלו לה×Øגיש פחו×Ŗ בנוח עם איזו×Ø ×”× ×•×—×•×Ŗ- זו יכולה להיו×Ŗ ה×Ŗחלה של ×Ŗנועה של שינוי. מכאן יבוא גם ה×Øצון לפ×Ŗוח א×Ŗ הדל×Ŗ, בבוא היום, ל×Øוח חדשה ול×Ŗ×Ŗ לעצמכם א×Ŗ מ×Ŗ× ×Ŗ הצמיחה והמימוש העצמי שמגיעה לכל אדם באש×Ø ×”×•×.

הכו×Ŗב×Ŗ, כ×Øמי×Ŗ אוזן, היא מאמנ×Ŗ ט×Øנהפו×Øמטיבי×Ŗ ומנח×Ŗ הדנאו×Ŗ

 

 

 

 

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *