כיצד בוח×Øים בן זוג

 

זוג ציפו×Øים

ב×Ŗחיל×Ŗ שנו×Ŗ השלושים שלי ביקש×Ŗי לעצמי זוגיו×Ŗ יציבה וטובה. כזו ש×Ŗוביל ליצי×Ø×Ŗ משפחה מאוש×Ø×Ŗ. מישהי אמ×Øה לי אז שכדאי לי לכ×Ŗוב אלו ×Ŗכונו×Ŗ/ כישו×Øים חשוב לי שיהיו בבן הזוג המיוחל. זו היי×Ŗה עצה טובה ולאח×Ø ×ž×—×©×‘×•×Ŗ וה×Ŗחבטויו×Ŗ ×Øבו×Ŗ מצא×Ŗי א×Ŗ עצמי כו×Ŗב×Ŗ דב×Ø ××—×“ בלבד

: טוב לב. שיהיה לו לב טוב. לב זהב שכזה, שי×Ŗבטא ביחה שלו אל העולם, לאנשים, לבעלי חיים, ביחה שלו לכהף, להו×Øיו ולבני משפח×Ŗו. יכול×Ŗי לכ×Ŗוב כאן עוד דב×Øים ×Øבים אבל, משהו בי ×Øצה ל×Ŗ×Ŗ בלעדיו×Ŗ לטוב הלב הזה שנ×Øאה לי נדי×Ø ×‘××•×Ŗה ×Ŗקופה.

אז.. איך בוח×Øים בן זוג? שאלה חשובה כל כך. כ×Ŗיב×Ŗ הדב×Øים החשובים לי בבן הזוג × ×Øאי×Ŗ לי ה×Ŗחלה מצויינ×Ŗ. מכווננ×Ŗ. ולא חייבים לבחו×Ø ×‘×“×‘×Ø ××—×“ בלבד. אפש×Ø ××¤×™×œ×• להגדיל ולעשו×Ŗ וליצו×Ø ×ž×ž×© חזון. ההמלצה שלי: לדמיין יום/ שבוע בחיי המשפחה שלי עם בן הזוג האידאלי ולאח×Ø ×©× ×Ŗ×Ŗי לעצמי חופש מלא לדמיין ולכ×Ŗוב- לק×Øוא שוב א×Ŗ הדב×Øים ולבדוק מה ני×Ŗן לההיק מכך על בן הזוג שאני ×Øוצה. אם כ×Ŗב×Ŗי לדוגמה שבע×Øב נבשל יחד א×Øוח×Ŗ גו×Øמה- חשוב לי שבן הזוג שלי יהיה יצי×Ø×Ŗי ויאהב לעבוד ביחד. אם כ×Ŗב×Ŗי שבבוק×Ø ×× ×—× ×• מ×Ŗ×Øגלים ביחד מדיטציה- חשוב לי שעולם ה×Øוחניו×Ŗ לא יהיה ז×Ø ×œ×• וגם אם לא ממש יהיה במ×Øכז חייו, לפחו×Ŗ לא ישלול או×Ŗו בזלזול (שימו לב לדיוקים שכאלו בהבחנה. הם חשובים). דוגמה נוהפ×Ŗ, פעם בשבוע בשעו×Ŗ הע×Øב אני יוצא×Ŗ עם חב×Øו×Ŗ- חשוב לי שיהיה אדם שמאפש×Ø ×—×•×¤×© ומעוניין בעצמו בחופש.. וכן הלאה.

אני מוצא×Ŗ כאן צו×Øך להייג מעט א×Ŗ הפהקה הקודמ×Ŗ. או אולי לפ×Ŗוח ולאוו×Ø×Ø ××•×Ŗה לאפש×Øויו×Ŗ נוהפו×Ŗ. ואני אהבי×Ø: לא ×Ŗמיד אנחנו יודעים מה אנחנו ×Øוצים. זה יכול לנבוע מכך שאנחנו כל כך ×Øגילים לחיו×Ŗ לבד שאנו לא באמ×Ŗ יודעים איך נהיה ומה × ×Øצה בזוגיו×Ŗ. זה יכול לנבוע מהפחד ל×Øצו×Ŗ- אם אדמיין ואכ×Ŗוב- זה הימן שאני ×Øוצה ואם אני ×Øוצה באופן מוצה×Ø ×›×œ כך ולא אשיג- הפגיעה ×Ŗהיה גדולה וכואב×Ŗ יו×Ŗ×Ø. זה יכול לק×Øו×Ŗ בגללל מע×Øכ×Ŗ או מע×Øכו×Ŗ יחהים כושלו×Ŗ שחווי×Ŗי בעב×Ø ×•××¤×™×œ×• בגלל מע×Øכ×Ŗ יחהים כושל×Ŗ שחווי×Ŗי כילדה, בבי×Ŗ הו×Øי. וזה יכול להיו×Ŗ גם בגלל שאני לא באמ×Ŗ מכי×Øה א×Ŗ עצמי. בנושא הזה כדאי לה×Ŗמקד עוד קצ×Ŗ לפני שנחזו×Ø ×œ×¢× ×™×™× × ×•, מפני שהוא מהו×Ŗי גם לנושא זה (כמו לכל!! נושא אח×Ø ×‘×—×™×™× ×• ובפ×Øט נושאים העוהקים במע×Øכו×Ŗ יחהים).

מה זה אומ×Ø ×©×× ×™ לא באמ×Ŗ מכי×Øה א×Ŗ עצמי? ב×Øמה השטחי×Ŗ (אך החשובה)- מה באמ×Ŗ שלי מ'כל- ההיפו×Ø- הזה- על- איך- שבן- זוג- צ×Øיך- להיו×Ŗ'. זא×Ŗ אומ×Ø×Ŗ, מה מכל זה חשוב לי באמ×Ŗ ומה שייך לאיך שזה × ×Øאה בעיניי אח×Øים. אח×Øים כלשהם, אח×Øים הק×Øובים לי, כמו חב×Øים, בני משפחה, הו×Øים.. מה חשוב לי ומה ×Øק × ×Øאה לי שצ×Øיך להיו×Ŗ חשוב. וגם, מה × ×Øאה לי חשוב ב×Øמ×Ŗ העק×Øון- כי זה עק×Øוני! ומה חשוב לי- כי זה חשוב לי! עק×Øונו×Ŗ לא מביאים או×Ŗנו ק×Øוב כל כך אל עצמנו. כדאי להניח או×Ŗם בצד כשמדוב×Ø ×‘×“×‘×Øים חשובים (×Ŗזכי×Øו לי מ×Ŗישהוא לכ×Ŗוב על זה בבקשה:).

ב×Øמ×Ŗ עומק, או ב×Øמה מהו×Ŗי×Ŗ וקצ×Ŗ קשה יו×Ŗ×Ø ×œ×“×™×•×§ ולעבודה (אם כי אפש×Øי×Ŗ לגמ×Øי), זה אומ×Ø ×©×œ× ×Ŗמיד אני יודע×Ŗ מה מזין א×Ŗ ה×Øצונו×Ŗ או א×Ŗ הנטיו×Ŗ שלי. יכול להיו×Ŗ שאני מבקש×Ŗ לעצמי דמו×Ŗ הזהה לדמו×Ŗו של אבי או בדיוק להיפך- המנוגד×Ŗ לה. י×Ŗכן מפני שזה הדימוי החזק ביו×Ŗ×Ø ×©×™×© לי לזוגיו×Ŗ- גם אם אבי היה אדם שלא הכיל למשל, א×Ŗ ×Øגשו×Ŗיו וא×Ŗ ×Øגשו×Ŗ האנשים הביבו, שנטה לה×Ŗפ×Øצויו×Ŗ זעם או לביקו×Ø×Ŗ קטלני×Ŗ ועדיין אחפש לי אדם כמוהו מפני שזה המודל שאני מכי×Øה. יכול מאוד להיו×Ŗ שלא אהיה מודע×Ŗ לכך בכלל. אבל אדם מכיל ו×Øך כלפי ההביבה שאומ×Ø ××Ŗ דב×Øיו בצו×Øה נעימה ו×Ŗומכ×Ŗ י×Øאה לי נשי מדי, לדוגמה. זא×Ŗ אומ×Ø×Ŗ שהמודלים שנבנו ב×Ŗוכי בילדו×Ŗי יכ×Ŗיבו לי, בד×Øך כלל באופן לא מודע, א×Ŗ ה×Øצונו×Ŗ שלי בבחי×Ø×Ŗ בן הזוג ולא ×Ŗמיד הם יהיו בטוב×Ŗי (לפחו×Ŗ בעניין הזוגי.. כי ה×Øי הם ×Ŗמיד יהיו בטוב×Ŗי מפני שאלו מודלים שעלי לה×Ŗבג×Ø ×•×œ×”×Ŗפ×Ŗח ד×Øכם ומע×Øכו×Ŗ יחהים הן הד×Øך שלנו לה×Ŗפ×Ŗח- לכן, כאש×Ø ×ž×¢×Øכ×Ŗ היחהים היא כואב×Ŗ או שיש בה חלקים שאינם ב×Øיאים- היא מאפש×Ø×Ŗ לי לה×Ŗפ×Ŗח אל מעב×Ø ×œ×ž×‘× ×™× אישיו×Ŗיים אלו, שנלמדו בילדו×Ŗי וה×Ŗבההו במהלך חיי. ולכן, בכל מק×Øה, היא מבו×Øכ×Ŗ). ובכל זא×Ŗ, אם בחי×Ø×Ŗ בן הזוג היא משמעו×Ŗי×Ŗ עבו×Øי ואינני ×Øוצה לבחו×Ø ×‘×¢×™× ×™×™× הגו×Øו×Ŗ לגמ×Øי- עלי להכי×Ø ××Ŗ עצמי. לדע×Ŗ מהן או×Ŗן אמונו×Ŗ ודפוהים שמנהלים א×Ŗ חיי ואני מ×Ŗ×™×™×—×”×Ŗ אליהם כ'ככה זה'. אפש×Ø ×œ×”×¢×–×Ø ×›××Ÿ במישהו מקצועי או בחב×Ø/ה שיכול/ה להקשיב באמ×Ŗ ושאני יכולה להיו×Ŗ אי×Ŗו/ה בכנו×Ŗ אמי×Ŗי×Ŗ. ולדב×Ø ×¢×œ הדב×Øים הללו, להעלו×Ŗ או×Ŗם קצ×Ŗ יו×Ŗ×Ø ×œ×ž×•×“×¢×•×Ŗ. על הפחדים מילדו×Ŗ ומהיום, על מע×Øכ×Ŗ היחהים בין הו×Øי ואיך שהיגל×Ŗי עצמי אליה, על ה×Ŗייחהו×Ŗם של הו×Øיי אלי ועל מה שאני ממשיכה משם עד היום וכו'.

אז אנחנו מכי×Øים טוב יו×Ŗ×Ø ××Ŗ עצמנו וגם כ×Ŗבנו חזון, והוצאנו ממנו א×Ŗ מה שחשוב שיהיה בבן הזוג שלנו עבו×Øנו. נשא×Øו עוד שני דב×Øים ממש חשובים:

להאמין שזה יכול לק×Øו×Ŗ לנו. ממש להאמין שאנחנו נמצא א×Ŗ האדם הנכון לנו בדיוק בזמן הנכון. אפש×Ø ×œ×•×ž×Ø- להמוך על משהו אח×Ø, גבוה מאי×Ŗנו, שמהד×Ø ××Ŗ הדב×Øים בדיוק כפי שנכון לנו. מן הד×Ø ×¢×•×œ×ž×™ שכזה..

ולצא×Ŗ לד×Øך עם לב פ×Ŗוח. פ×Ŗוח ממש.. כמו שע×Ø ×Øחב שמאפש×Ø ×œ×”×ž×•×Ÿ או×Ø ×œ×¦××Ŗ ד×Øכו ולהכנה ממנו. יש ביטוי יק×Ø ×”××•×ž×Ø: "בלב שלם ובנפש חפצה", זוהי מנט×Øה אמי×Ŗי×Ŗ היכולה ללוו×Ŗ או×Ŗנו בד×Øך זו.

המון בהצלחה:)

 

 

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *