מאפייני גיל הה×Ŗבג×Øו×Ŗ ועצה להו×Øים

גיל הה×Ŗבג×Øו×Ŗ מ×Ŗחיל בהביבו×Ŗ גיל 12-13, לע×Ŗים אף קודם לכן ומה×Ŗיים ב×Ŗחיל×Ŗ שנו×Ŗ העש×Øים (כמובן שאני מציינ×Ŗ כאן א×Ŗ הממוצע. בהחלט יכולים להיו×Ŗ מצבים שונים).

גיל זה מאופיין ב×Ŗהליכי שינוי מואצים ב×Ŗחומים שונים. ×Ŗהליכים אלה, הנ×Øאים לעי×Ŗים כ'קפיצו×Ŗ', יוצ×Øים פע×Øים בין המקום בו היה המ×Ŗבג×Ø ×›×™×œ×“ לבין המקום בו הוא נמצא כע×Ŗ. פע×Øים שעדיין לא גיש×Ø ×¢×œ×™×”× מבחינה ×Øגשי×Ŗ או נפשי×Ŗ ואף הו×Øיו עדיין לא הפנימו א×Ŗ ה'קפיצה' שנעש×Ŗה. חלק גדול מקשיי גיל הה×Ŗבג×Øו×Ŗ נובעים מפע×Øים אלו.

דוגמה מוחשי×Ŗ מאוד לכך היא הקפיצה הפיזיולוגי×Ŗ– ה×Ŗפ×Ŗחו×Ŗ גופני×Ŗ של המ×Ŗבג×Ø/×Ŗ. צמיחה מהי×Øה לגובה, פצעונים על הפנים, ה×Ŗפ×Ŗחו×Ŗ החזה אצל הבנו×Ŗ, שינוי משמעו×Ŗי ב×Øיח הגוף ועוד. דוגמ×Ŗ ×Øיח הגוף יכולה להמחיש כאן א×Ŗ הפע×Ø ×‘×™×Ÿ מה שהיה למה שעכשיו וא×Ŗ העובדה שעדיין לא הופנם השינוי ולא עובד מבחינה ×Øגשי×Ŗ. אפש×Ø ×œ×•×ž×Ø- שהמ×Ŗבג×Ø ×¢×“×™×™×Ÿ לא 'ה×Ŗ×Øגל' לעצמו החדש. פעמים ×Øבו×Ŗ כשנכנהים לכי×Ŗה של מ×Ŗבג×Øים ×Øיח גוף חזק ולא נעים עולה מהמ×Ŗבג×Øים ומהמ×Ŗבג×Øו×Ŗ. ה×Øבה מו×Øו×Ŗ ממש כועהו×Ŗ על כך ש'אינם אה×Ŗטיים או הגייניים'. הדב×Ø ×ž×ž×—×™×© טוב א×Ŗ הפע×Ø ×ž×¤× ×™ שהם באמ×Ŗ לא מודעים לכך שה×Øיח עולה מהם. וגם אם כן, הם אינם מודעים לעוצמו×Ŗ שלו. הם פשוט לא ×Øגילים ל×Øיח הגוף הזה ולכן, בבוק×Ø, לפני יציא×Ŗם מהבי×Ŗ, לא עולה בדע×Ŗם להש×Ŗמש בדיאו×Øדו×Øנט. גם הו×Øיהם עדיין לא ה×Ŗ×Øגלו ל'קפיצה' הזא×Ŗ ושוכחים להזכי×Ø ×œ×”× וכך קו×Øה שהמציאו×Ŗ החדשה מפ×Ŗיעה או×Ŗם וא×Ŗ הו×Øיהם והביב×Ŗם הק×Øובה בכל פעם מחדש.

המצב שבו המ×Ŗבג×Ø ×œ× ממש מכי×Ø ××Ŗ עצמו. שאפילו ×Øצונו×Ŗיו, ×Ŗחושו×Ŗיו, ×Ŗחומי העניין שלו, ×Ŗגובו×Ŗיו ואפילו גופו- מפ×Ŗיעים או×Ŗו בכל פעם מחדש, הוא מצב מבלבל וקשה היכול להביא עמו כעהים, ×”×”×Ŗג×Øו×Ŗ, י×Øידה בדימוי העצמי, לא בכדי נאמ×Ø ×›×™ מ×Ŗבג×Øים חווים משב×Ø- 'משב×Ø ×’×™×œ הה×Ŗבג×Øו×Ŗ'. ביטוי זה ממחיש א×Ŗ השב×Ø ×‘×™×Ÿ מה שהיה לבין מה שמ×Ŗהווה- כל עוד לא נבנה גש×Ø ×ž×¢×œ השב×Ø ×”×–×”, כל עוד לא ה×Ŗאחה השב×Ø. יו×Øגש המשב×Ø ×‘××•×¤×Ÿ מלא על ידי המ×Ŗבג×Ø ×•×‘× ×™ משפח×Ŗו.

גודל השב×Ø ×•×¢×¦×ž×Ŗו ×Ŗלויים בגו×Øמים ×Øבים. בדימוי העצמי שהיה לילד ט×Øם גיל הה×Ŗבג×Øו×Ŗ, בבג×Øו×Ŗ שאליה הגיע ט×Øם גיל זה, בעצמאו×Ŗ שני×Ŗנה לו על ידי הו×Øיו ושהוא ההכים לאפש×Ø ×œ×¢×¦×ž×• גם כן, במהי×Øו×Ŗ הה×Ŗפ×Ŗחו×Ŗ- בגודל הקפיצו×Ŗ, באפשו×Ø ×•×‘×”×›×œ×” שני×Ŗנו מבי×Ŗ לשינויים המהי×Øים הללו ובכוש×Ø ×”×”×”×Ŗגלו×Ŗ של המ×Ŗבג×Ø ×•×©×œ בני משפח×Ŗו, בלחׄ החב×Ø×Ŗי המופעל על המ×Ŗבג×Ø ×•×¢×•×“ ועוד.

הצו×Øך של המ×Ŗבג×Ø ×‘×”×Ŗ×Øחקו×Ŗ מהו×Øיו הנו צו×Øך מהו×Ŗי ומשמעו×Ŗי המאפיין א×Ŗ גיל הה×Ŗבג×Øו×Ŗ. גם כאן קו×Øה שיש שב×Ø ×‘×™×Ÿ ההו×Øים לילד, בין הילד לבין עצמו ובין ההו×Øה לבין עצמו. הילד, שעדיין לא ה×Ŗ×Øגל ל'עצמו החדש' מ×Ŗקשה להפ×Øיד בין הצו×Øך שלו להיו×Ŗ חלק מקבוצ×Ŗ השווים לבין הצו×Øך שלו להיו×Ŗ חלק ממשפח×Ŗו, הוא מ×Ŗקשה להפ×Øיד בין 'היו×Ŗו בן של' לבין היו×Ŗו אדם עצמאי וכו'.. הקושי הזה נפ×Ŗ×Ø, פעמים ×Øבו×Ŗ, לא על ידי פש×Øה הוגנ×Ŗ או איזשהו הליך גישו×Ø ×¤× ×™×ž×™, אלא על ידי הכ×Øעה לטוב×Ŗ אחד הצדדים. הכ×Øעה כזא×Ŗ ×Ŗמיד ×Ŗייצ×Ø ×§×•×©×™. אם יבח×Ø ×œ×”×™×©××Ø 'הילד של אמא ואבא'- י×Øגיש ×Ŗלוש ולא שייך לקבוצ×Ŗ השווים ולא פעם אף הו×Øיו ייאמ×Øו לו שהוא כב×Ø ×‘×’×™×œ הה×Ŗבג×Øו×Ŗ, כדאי שיצא מהבי×Ŗ, שיפגוש חב×Øים וכו'. ואם יבח×Ø ×œ×œ×›×Ŗ באופן טוטלי על חיפוש הזהו×Ŗ העצמי×Ŗ- י×Øגיש לא פעם שהוא מחויב לנטוש א×Ŗ ×¢×Øכיו מבי×Ŗ כדי לבדוק מחדש א×Ŗ הכל וכדי לעשו×Ŗ זא×Ŗ, עליו לייצ×Ø × ×™×Ŗוק מהו×Øיו, הפ×Øדה ש×Ŗאפש×Ø ×œ×• בחינה עצמי×Ŗ שכזא×Ŗ.

פעמים ×Øבו×Ŗ מפ×Øשים זא×Ŗ ההו×Øים באופן אישי, הם נפגעים מכך שבנם/בי×Ŗם שעד היום שי×Ŗפו או×Ŗם, ה×Ŗייעצו אי×Ŗם והיו מעוניינים לבלו×Ŗ בחב×Ø×Ŗם, כב×Ø ××™× × ×Øואים בהם א×Ŗ 'אלה שיודעים הכל', כב×Ø ××™× × ×Øואים בהם אלט×Øנטיבה כייפי×Ŗ לבילוי ואפילו לא לא ×Øוצים לש×Ŗ×£ או×Ŗם כי.. 'א×Ŗם לא ×Ŗבינו', 'אין לי הבלנו×Ŗ לחפי×Øו×Ŗ', 'אח×Ø ×›×š' וכו'.

כדאי לזכו×Ø ×©×’× אם יש מ×Øד- המ×Øד הוא בקיים ולאו דווקא בהו×Øים כהו×Øים. המ×Øד יכול להיו×Ŗ בעולם המבוג×Øים למשל- שההו×Øים הם חלק ממנו…לעי×Ŗים יש גם מ×Øד בהו×Øים כהו×Øים. בד×Øך כלל כשיש כפייה או ניהיון לכפו×Ŗ א×Ŗ ד×Øכי על המ×Ŗבג×Ø- הוא מו×Øד. למעשה הוא מו×Øד בהמכו×Ŗ שמיצג ההו×Øה ולא בהו×Øה עצמו.

ובעצם, אין זה נגד ההו×Øים אלא בעד העצמאו×Ŗ ובעד חיפוש עצמי והגד×Øה עצמי×Ŗ. כל אלה הם חשובים ויש לאפש×Ø ××•×Ŗם ולב×Øך עליהם.

אז מה עושים עם השב×Ø/ המשב×Ø ×”×’×“×•×œ? האם אפש×Ø ×œ×”×§×˜×™× ×• מבלי לפגוע ב×Ŗהליך הה×Ŗבג×Øו×Ŗ? לדע×Ŗי אפש×Ø.

בעיק×Ø ××¤×©×Ø ×œ×”×Ŗבלבל פחו×Ŗ עם המ×Ŗבג×Ø. אפש×Ø ×œ×–×›×•×Ø ×©×–×” לא נגדי. אפש×Ø ×œ×–×›×•×Ø ×©×’× אם × ×Øאה שאני כהו×Øה ×Øק מעצבן או×Ŗו, מביך או×Ŗו ומקשה עליו- והבי×Ø ×œ×”× ×™×— שזה נכון לפעמים- עדיין אני ההו×Øה. יק×Ø, חשוב, מקנה בטחון. אני העוגן, אני המקום הבטוח ואני ×Ŗמיד פה.

 

 

 

 

 

 

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *