מכ×Ŗב ×Ŗודה ממני אליכם- מטופלים יק×Øים

מה שאני יכולה לומ×Ø ×¢×œ כולכם זה שא×Ŗם אמיצים מאין כמו×Ŗכם. המוכנו×Ŗ הזא×Ŗ, לה×Ŗבונן בעצמכם ול×Øאו×Ŗ באמ×Ŗ א×Ŗ כל מה שעולה, דו×Øש×Ŗ אומׄ ×Øב. יו×Ŗ×Ø ×ž×›×š,

הכוחו×Ŗ לצא×Ŗ החוצה וליצו×Ø ××Ŗ עולמי מדי יום ביומו. לה×Ŗמודד עם הדב×Øים שב×Øח×Ŗי מהם.. ש×Øוב בני האדם בו×Øחים מהם. לשמוע א×Ŗ המחשבו×Ŗ הכי קשו×Ŗ ולהמשיך..

ההבנה כי ההיכ×Øו×Ŗ שלי עם עצמי ועם הקולו×Ŗ שיש בי- ומ×Ŗן מקום לכל חלק וחלק בי- היא עיק×Ø ×”×Ŗהליך והההכמה היומיומי×Ŗ להיו×Ŗ ב×Ŗהליך הזה, למ×Øו×Ŗ הקשיים.

אני ×Øוצה להודו×Ŗ לכם על כל השיעו×Øים שעב×Øנו ביחד, על ה×Ŗובנו×Ŗ, על הקשיים, על האמון..

ש×Ŗיים מה×Ŗובנו×Ŗ הללו הן: ה×Øאשונה, אנחנו יכולים להשיג א×Ŗ כל מה שאנחנו באמ×Ŗ ×Øוצים להשיג. והשנייה, הניהים האמי×Ŗיים מגיעים לאח×Ø ×ž××ž×¦×™×.

אז, ×Ŗבו×Øכו!! על המאמצים, על הה×Ŗכוונו×Ŗ, על האומׄ ועל עצם היו×Ŗכם

אוהב×Ŗ מאוד,

כ×Øמי×Ŗ

Ā 

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *