הלפ ×Ŗ×Øאפי- לצא×Ŗ מה'לופ'

לופ

והנה שוב מצא×Ŗ א×Ŗ עצמך ב'לופ': מחשבו×Ŗ, ×Øגשו×Ŗ, ה×Ŗנהגויו×Ŗ שחוז×Øים על עצמם שוב ושוב, למ×Øו×Ŗ שלא ×Øצי×Ŗ בהם יו×Ŗ×Ø ×•×™×“×¢×Ŗ שהם בכלל לא מש×Ø×Ŗים או×Ŗך אלא להיפך, ×Øק מעצימים א×Ŗ הקושי וא×Ŗ ה×Ŗקיעו×Ŗ בחייך.

די, נמאה כב×Ø. הגיע הזמן לצא×Ŗ מהלופ. נמאה למחז×Ø ×©×•×‘ ושוב א×Ŗ או×Ŗם ה×Ŗנהגויו×Ŗ, מחשבו×Ŗ, ×Øגשו×Ŗ, מצבים.. ×Øוצה לפ×Øוׄ החוצה, לחיו×Ŗ אח×Ø×Ŗ, לה×Ŗפ×Ŗח! ואיכשהו, כמו עכב×Ø ×‘×’×œ×’×œ, מגלה שה'לופ' שוב כאן..

כשאני עובד×Ŗ עם מטופלים על 'לופ' שלהם, הם מופ×Ŗעים שכדי לשנו×Ŗ משהו צ×Øיך קודם כל לקבל או×Ŗו.. "אם אקבל א×Ŗ זה שאני שמנה/ עצבני×Ŗ לא א×Øצה לשנו×Ŗ א×Ŗ זה.." זה משפט שחוז×Ø ×¢×œ עצמו במילים כאלה או אח×Øו×Ŗ, אני אוהב×Ŗ להדגים א×Ŗ ה×Ŗהליך מעולם היחהים: אם לא ×Ŗקבל א×Ŗ בן הזוג/ החב×Øה/ הילד שלך כפי שהוא ו×Ŗאהב או×Ŗו כפי שהוא, האם ×Ŗוכל לעזו×Ø ×œ×• לעבו×Ø ×Ŗהליך של שינוי? מה שיק×Øה במצב כזה של אי קבלה זה שהוא ×™×”×Ŗג×Ø ×•×™×Ŗבצ×Ø ×¢×•×“ יו×Ŗ×Ø ×‘×¢×ž×“×Ŗו. כשאני עובד×Ŗ עם נטו×Øופ×Ŗים ומאמני כוש×Ø ×œ×”×•×Øדה במשקל אני מלמד×Ŗ או×Ŗם א×Ŗ ההיבט ה×Øגשי של הלופים הללו. א×Ŗ ה'לופ' האכילה ה×Øגשי×Ŗ וא×Ŗ מקו×Øו×Ŗיו שמחזי×Øים א×Ŗ המטופלים שוב ושוב אל המק×Ø×Ø, א×Ŗ אי הקבלה העצמי×Ŗ כהיבה נוהפ×Ŗ לאכילה, המעצימה ומחזק×Ŗ א×Ŗ ה'לופ'. גם בעבודה עם מטפלים העובדים עם נוע×Ø ×‘×”×™×›×•×Ÿ אני מלמד×Ŗ א×Ŗ השיטה וה×Ŗוצאו×Ŗ × ×Øאו×Ŗ בשטח.

ממש לאח×Øונה הגיע אליי מטופל מ×Ŗבג×Ø ×¢× דפוה של ×›×¢×” ושל עצבנו×Ŗ, ההשלכו×Ŗ בחייו היו קשו×Ŗ: הוא איבד א×Ŗ מקום עבוד×Ŗו באופן קבוע ×Ŗוך ימים הפו×Øים ואפילו הוגשו נגדו ×Ŗלונו×Ŗ במשט×Øה ופגע כמעט בכל מי שהיה אי×Ŗו במע×Øכ×Ŗ יחהים כלשהיא (הוא נהג לק×Øוא לעצמו 'חמום מוח'). בה×Ŗחלה היה × ×Øאה כאילו כלום לא קו×Øה, הלופ חז×Ø ×©×•×‘ ושוב בעוצמו×Ŗ ה×Øגילו×Ŗ וב×Ŗדי×Øו×Ŗ ה×Øגילה, אך עם הזמן, ה×Ŗחלנו ל×Øאו×Ŗ י×Øידה משמעו×Ŗי×Ŗ במהפ×Ø ×”××™×Øועים האלימים וגם בעוצמו×Ŗ שלהם. בהוף ה×Ŗהליך, הוא אמ×Ø ×©×”×•× כל כך ק×Ø ×Øוח שהוא יכול לש×Ø×Ŗ במוהד:)

אז, מה עלינו לעשו×Ŗ כדי לצא×Ŗ מהלופ? החדשו×Ŗ הטובו×Ŗ הן שיש מה לעשו×Ŗ עם זה. החדשו×Ŗ ה×Øעו×Ŗ: אין כאלה, אבל צ×Øיך לה×Ŗמיד ולהיו×Ŗ הבלניים.

ב×Ŗהליך 4 שלבים. שלוש×Ŗ ה×Øאשונים אפש×Øיים לכל אדם וכב×Ø ×”× יכולים להביא ל×Ŗחיל×Ŗו של שינוי, וכפי שאמ×Ø ×œ××• דזה: "גם מהע של אלף מילין מ×Ŗחיל בצעד אחד קטן". שנ×Ŗחיל?

  1. מודעו×Ŗ וזיהוי: עליך לדע×Ŗ מהו הלופ, כיצד הוא מ×Ŗבטא בחיי היומיום שלך ומהן המחשבו×Ŗ האוטומטיו×Ŗ שעומדו×Ŗ מאחו×Øיו. הד×Øך לעשו×Ŗ זא×Ŗ היא עם עז×Øה של חב×Ø ×˜×•×‘/ טיפול ×Øגשי, או לבד עם מחב×Ø×Ŗ. מה עושים? הו×Øקים מצבים שחוז×Øים על עצמם, בוח×Øים 'לופ' מהויים וחוק×Øים או×Ŗו מ×Ŗוך הק×Øנו×Ŗ ועניין (ולא מ×Ŗוך ביקו×Ø×Ŗ או שיפוטיו×Ŗ). אם למשל, המחשבו×Ŗ האוטומטיו×Ŗ שלך/ ה×Ŗפיהה שלך א×Ŗ עצמך היא שא×Ŗ/ה ×—×”×Ø/×Ŗ ×¢×Øך/ לא ×Øצוי/ה, או פגומ/ה באיזשהו אופן.. ×Ŗמצא/י א×Ŗ עצמך שוב ושוב במצבים בהם דוחים או×Ŗך. ה×Ŗפיהה שלף א×Ŗ עצמך- כךהיא העומד×Ŗ בבהיה הלופ הזה, היא זו שמזינה או×Ŗו ואי×Ŗה עליך לעבוד.
  2. קבלה: לא נוכל לצא×Ŗ מה'לופ' אם לא נקבל קודם לכן א×Ŗ זה שאנו נמצאים בו. א×Ŗ זה שזהו לופ וש'ככה אני'. ×”×”×™×Øוב שלנו לקבל א×Ŗ המצב כפי שהוא, לומ×Ø: 'זה המצב שלי ואני מהכימה להיו×Ŗ אי×Ŗו'- לא מאפש×Ø ×œ× ×• לה×Ŗחיל ×Ŗהליך. אי הההכמה יוצ×Ø×Ŗ מצב שבמקום לה×Ŗחיל עבודה על שינוי הדפוה ויצי×Ø×Ŗ דפוה חדש במקומו, אנו מבזבזים אנ×Øגיה על מאבק עם.. עצמנו. גם אם ננצח- מי יפהיד?. אז, קבלה: 'זה המצב שלי ואני מהכימה להיו×Ŗ אי×Ŗו'.
  3. הבנה: ההבנה כי אין זו המציאו×Ŗ האמי×Ŗי×Ŗ אלא זוהי נגז×Ø×Ŗ של מצבי ההובייקטיבי, של הד×Øך בה אני ×Øואה א×Ŗ הדב×Øים. יכולה לעזו×Ø ×œ×™ לחפש אלט×Øנטיבו×Ŗ. נכון, עדיין לא ×Ŗהיה לא שליטה על ה×Øגש אבל לפחו×Ŗ יהיה ב×Ŗוכי קול נוהף שאומ×Ø ×ž×©×”×• אח×Ø. ומשם, לאט לאט יוכלו לעלו×Ŗ גם ×Øגשו×Ŗ אח×Øים.
  4. עבודה ×Øגשי×Ŗ: כדי לעבוד עם או×Ŗן מחשבו×Ŗ או ×Ŗפיהו×Ŗ אוטומטיו×Ŗ ולהביא לשינוי מהו×Ŗי בהן, מעב×Ø ×œ×ž×•×“×¢×•×Ŗ ולהבנה (הכ×Øה שכלי×Ŗ לבד לא ×Ŗמיד מצליחה להביא לשינוי במצב), יש ליצ×Ø ×ž×¦×‘ של חוויה חדשה, כזו שנוכל להאמין לה. חוויה זו יכולה להיווצ×Ø ×‘×Ŗנאים של בטחון ושל אמון, ב×Ŗוך מע×Øכ×Ŗ יחהים טיפולי×Ŗ או אח×Ø×Ŗ ובלבד ששמה לעצמה למט×Øה ל×Ŗמוך ולאפש×Ø ×Ŗהליך שכזה.

כדאי לה×Ŗחיל בשלבים 1-3, ידוע כי עצם המודעו×Ŗ, ×Ŗשומ×Ŗ הלב, האו×Ø ×©×× ×• 'שמים' על דב×Øים, לא פעם יוצ×Øים ה×Ŗחלה של ×Ŗנועה, ה×Ŗחלה של שינוי וזו הד×Øך שלכם החוצה מהלופ. בהצלחה!

 

 

 

 

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *