משהו בהיהי בחינוך ×—×”×Ø! משהו מהו×Ŗי.

בהפ×Øו דחופש ללמודד כו×Ŗב קא×Øל ×Øוג׳×Ø×”: דהגע×Ŗי לדעה שאח×Ŗ החוויו×Ŗ המהפקו×Ŗ ביו×Ŗ×Ø ×©×× ×™ מכי×Ø- וגם אח×Ŗ החוויו×Ŗ ה×Ŗו×Øמו×Ŗ ביו×Ŗ×Ø ×œ×§×™×“×•×ž×• של הזול×Ŗ, היא פשוט להע×Øיך או×Ŗו הע×Øכה מלאה ולהוקי×Øו באו×Ŗו אופן שמוקי×Øים שקיעה של השמש..אני מ×Ŗ× ×”×” איפה בהוק×Øה או באהבה, בנ×Ŗינ×Ŗן או בקבל×Ŗן- כגו×Øם המהייע מאוד לה×Ŗפ×Ŗחו×Ŗד.

א. פ×Øום אומ×Ø: ד..אחד החשובים ביו×Ŗ×Ø ×ž×‘×™×Ÿ כל ה×Ŗנאים האלה הוא שהאדם המשמעו×Ŗי בחייו של הילד יאמין ביכולו×Ŗ אלה. קיומה של אמונה זו יוצ×Ø ××Ŗ ההבדל בין חינוך למניפולציה. חינוך הוא היוע לילד להכי×Ø ×‘×™×›×•×œ×•×Ŗיו. ההיפך מחינוך הוא מניפולציה, המבוהה×Ŗ על היעד×Ø ××ž×•× ×” בצמיח×Ŗן של היכולו×Ŗ, ועל ההכ×Øה כי הילד יגדל כהלכה ×Øק אם המבוג×Øים יטעו בו א×Ŗ ה×Øצוי וידכאו א×Ŗ מה שבעיניהם אינו ×Øצוי.ד

חינוך הוא היוע לילד להכי×Ø ×‘×™×›×•×œ×•×Ŗיו- ולשם כך על המחנך ל×Øאו×Ŗן, להכי×Øן ולהוקי×Øן בעצמו. אבל, איך מ×Ŗנהים בהוק×Øה או באהבה? איך אפש×Ø ×œ×§×‘×œ א×Ŗ הזול×Ŗ? אלו שאלו×Ŗ גדולו×Ŗ מאוד עבו×Ø ×›×•×œ× ×•.

על אח×Ŗ כמה וכמה עבו×Ø ×ž×•×Øה העומד מול כי×Ŗה של 40 ×Ŗלמידים. איך יוכל לקבל א×Ŗ כולם? ( גם א×Ŗ זה שמפ×Øיע וא×Ŗ זה שלא הכין שיעו×Øים וא×Ŗ זה שאף מו×Øה לא ×Øואה וא×Ŗ זה שמ×Ŗפ×Øׄ ולא מאפש×Ø ×œ×—×‘×Øיו וא×Ŗ זה..) האם מדוב×Ø ×¤×” ביחידי הגולה ש׳נולדו עם זה׳? האם ני×Ŗן ל×Øכוש יכול×Ŗ כזו? אם כן, כיצד?

כשמדוב×Ø ×‘×³××“× הפ×Øטי׳ יקבל או לא יקבל א×Ŗ הזול×Ŗ, יוקי×Øו או לא יוקי×Øו- יהיו אלו יחהיו שלו עם העולם- יהיו אלו חייו. והלוואי שיהיו טובים אך דב×Ø ×–×” × ×Ŗון לבחי×Ø×Ŗו, ליכול×Ŗו ל×Øאו×Ŗ א×Ŗ חשיבו×Ŗ הדב×Øים ול×Øצונו הפ×Øטי להשקיע בהם.

כשמדוב×Ø ×‘×ž×•×Øה, זהו היפו×Ø ××—×Ø ×œ×’×ž×Øי- מעב×Ø ×œ×—×™×™×• הפ×Øטיים יש א×Ŗ חיי ×Ŗלמידיו. ה×Øי כמו×Øה קיבל על עצמו א×Ŗ האח×Øיו×Ŗ לדאוג לשלומם ולה×Ŗפ×Ŗחו×Ŗם ולכן, אין זה עניין הנ×Ŗון לבחי×Ø×Ŗו- זוהי חוב×Ŗו! המו×Øה צ×Øיך להיו×Ŗ מהוגל לקבל, ולהוקי×Ø ××Ŗ ×Ŗלמידיו- זה מה שהופך או×Ŗו למחנך. הוא צ×Øיך להגיע לד×Øג×Ŗ ה×Ŗפ×Ŗחו×Ŗ המאפש×Ø×Ŗ לו להיו×Ŗ ביחהים אמי×Ŗיים עם ×Ŗלמידיו, בדיאלוג אמי×Ŗי- זוהי מהו×Ŗ החינוך. ואם אין הוא מהוגל לכך ה×Øי שאיננו מחנך.

וכאן מגיעה ההפ×Ŗעה האמי×Ŗי×Ŗ. לא מלמדים א×Ŗ זה!! מו×Øה לומד באקדמיה ×Ŗוא×Ø ×©×œ× בחינוך וא×Ŗ הדב×Ø ×”×‘×”×™×”×™ ביו×Ŗ×Ø, המהו×Ŗי ביו×Ŗ×Ø, איננו לומד! × ×Øאה כי כולם (או כמעט כולם) לא מעזים לגע×Ŗ במקום היק×Ø ×‘××ž×Ŗ, מפחדים לגע×Ŗ בחוה×Ø. ואז, נשא×Ø ×—×™× ×•×š ×Øיק. דיבו×Øים בעלמא. והילדים? הילדים אבודים. מה×Ŗגלים ומ×Ŗ×Øגלים, כפי שעושים ילדים, למצב של חיים ללא אהבה, ללא דיאלוג אמי×Ŗי. חיים עם פהאודו יחהים.

אין הפק שההכנה הגדולה ביו×Ŗ×Ø × ×ž×¦××Ŗ בה×Ŗחפשו×Ŗ למחנך- במהיכה שכולם עוטים על פניהם- מהיכ×Ŗ היחהים. שאלו כל מו×Øה ו×Ŗיק בבי×Ŗ ההפ×Ø- הוא לא יבין על מה העניין. בוודאי שיש יחהים. בוודאי שיש הוק×Øה וקבלה ואהבה. מו×Øה חדש עדיין מ×Øגיש בפע×Ø ×‘×™×Ÿ מה שקיווה לו והאמין בו לבין המציאו×Ŗ בשטח. אולי אפילו יהכים להודו×Ŗ בו.

נחזו×Ø ×œ×™×œ×“×™×- אם היו מגיעים לבי×Ŗ ההפ×Ø ×•×œ×•×ž×“×™× בו בלבד. לא היו לומדים בצו×Øה מעוו×Ŗ×Ŗ מהי אהבה, מהם יחהים, מהו דיאלוג אמי×Ŗי. המו×Øים לא היו מ×Ŗיימ×Øים ולא היו יוצ×Øים אצל ה×Ŗלמידים א×Ŗ ה×Ŗפיהה המוטעי×Ŗ שדזה כל מה שישד. ואז, אולי, ×Øבים יו×Ŗ×Ø ×”×™×• מחפשים זא×Ŗ במקום אח×Ø (כל הילדים מ×Øגישים ש׳זה לא ממש זהד- אבל, הם חיים זא×Ŗ שוב ושוב, כמעט בכל מהג×Ø×Ŗ אפש×Øי×Ŗ עד שהם לומדים להאמין שדזה כל מה שישד אם כי, יש ילדים שאינם מוכנים/ מהוגלים לאמׄ א×Ŗ המהיכה הזא×Ŗ למ×Øו×Ŗ הקשיים שדב×Ø ×–×” מזמן לחייהם..אבל, זה כב×Ø × ×•×©× למאמ×Ø ××—×Ø).

ה×Øי ילדים שילמדו א×Ŗ כל אלה יוכלו להיו×Ŗ אנשים מאוש×Øים ומהופקים בחייהם מבחינה ×Øוחני×Ŗ, ×Øגשי×Ŗ וחב×Ø×Ŗי×Ŗ. וממילא גם יוכלו לממש א×Ŗ הפוטנציאל הטמון בהם גם מהבחינה השכלי×Ŗ. ושוב פ×Øום: ד..ב×Øו×Ø ×œ×ž×“×™ שכדי שאדם יהיה ×Øגיש אל עצמו, צ×Øיך שי×Øאה לנגד עיניו מודל של ×Ŗפקוד אנושי ב×Øיא ומושלם- אבל איך י×Øכוש לו נהיון כזה אם מעולם לא ה×Ŗ× ×”×” בו בילדו×Ŗו, או בהמשך חייו? .. השאלה מצביעה על גו×Øם אחד, מכ×Øיע מאוד, במע×Øכ×Ŗ החינוך שלנו. בשעה שאנו מלמדים ידע, אנו מאבדים א×Ŗ הלקח החשוב ביו×Ŗ×Ø ×œ×”×Ŗפ×Ŗחו×Ŗ האנושי×Ŗ: הלקח שיכולה ל×Ŗ×Ŗ ×Øק נוכחו×Ŗו הפשוטה של אדם בוג×Ø ××•×”×‘. ב×Ŗקופו×Ŗ קודמו×Ŗ ב×Ŗ×Øבו×Ŗנו.. האיש המוע×Øך ביו×Ŗ×Ø ×”×™×” בעל הגולו×Ŗ ×Øוחניו×Ŗ בולטו×Ŗ. אפילו המו×Øה היה לא ×Øק, או אפילו ב×Øאש וב×Øאשונה, מקו×Ø ×™×“×¢, אלא ×Ŗפקידו היה להעבי×Ø ×¢×ž×“×•×Ŗ אנשויו×Ŗ מהויימו×Ŗ.. × ×Øאה שיש היכוי ליצו×Ø ×Ŗמונה של ×Ŗפקוד אנושי טוב, ולפיכך של ×Øגישו×Ŗ כלפי ×Ŗפקוד לקוי. אם לא נצליח להעמיד לנגד עינינו מופ×Ŗ של חיים בוג×Øים, נעמוד מול ×”×”×›× ×” שכל מהו×Ø×Ŗ ה×Ŗ×Øבו×Ŗ שלנו ×Ŗ×Ŗפ×Øק. המהו×Ø×Ŗ אינה מבוהה×Ŗ על העב×Øה של צו×Øו×Ŗ ידע מהוימו×Ŗ, אלא גם על העב×Øה של הגולו×Ŗ אנושיו×Ŗ.ד

אז מה אפש×Ø ×œ×¢×©×•×Ŗ? האם אפש×Ø ×œ×œ×ž×“ קבלה, הוק×Øה, יחהים, דיאלוג, אהבה? אני יודע×Ŗ שכן. הנהיון שלי הוכיח לי זא×Ŗ (אבל זה בהזדמנו×Ŗ אח×Ø×Ŗ). גם יאנוש קו×Øצ׳אק חושב כך ואף מנהה לעשו×Ŗ זא×Ŗ בהפ×Øו דכיצד לאהוב ילדיםד. קי×Øשנמו×Øטי מדב×Ø ×¢×œ כך ×Øבו×Ŗ בהפ×Øו דלגע×Ŗ במהו×Ŗד . א×Øיך פ×Øום קו×Øא לזה דאמנו×Ŗ האהבהד ושואל דהאם י×Ŗכן שהדב×Øים הנחשבים ×Øאויים ללימוד הם ×Øק אלה שבאמצעו×Ŗם אפש×Ø ×œ×”×Øוויח ×›×”×£ או יוק×Øה, ואילו האהבה, שד×Øקד הנפש מ×Øוויחה ממנה, אבל אין היא מביאה אי×Ŗה כל ×Øווח במובן המוד×Øני, היא דב×Ø ×ž×•×Ŗ×Øו×Ŗ שאין לנו זכו×Ŗ לבזבז עליו אנ×Øגיה ×Øבה?ד פ×Øום מדב×Ø ×¢×œ כך, שכמו כל אמנו×Ŗ אח×Ø×Ŗ, גם אמנו×Ŗ האהבה היא × ×Øכש×Ŗ. גם אני, כמו×Ŗו, מאמינה כי אלו הן מיומנויו×Ŗ × ×Øכשו×Ŗ ד×Øך לימוד עקיף (כמו למשל: היכול×Ŗ להיו×Ŗ ×Øגיש לעצמי, היכול×Ŗ להקשיב ב×Ŗשומ×Ŗ לב ועוד.)

משהו בהיהי בחינוך ×—×”×Ø! משהו מהו×Ŗי! צ×Øיך ל×Øאו×Ŗ א×Ŗ זה, צ×Øיך לה×Øגיש א×Ŗ זה, צ×Øיך לדב×Ø ×¢×œ זה ובעיק×Ø ×‘×¢×™×§×Ø- צ×Øיך לה×Ŗחיל לעשו×Ŗ מעשה.

 

 

 

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *