מ×Ŗבג×Øים- איך לג×Øום להם להיפ×Ŗח אלינו, לש×Ŗ×£ או×Ŗנו ב×Øגשו×Ŗיהם?

הכי קשה זה כשהוא לא מש×Ŗ×£ או×Ŗך במה שקו×Øה לו.

א×Ŗ ×Øואה שהוא עצוב, הוא × ×Øאה קצ×Ŗ זועף לאח×Øונה, א×Ŗ מושיטה יד, אומ×Ø×Ŗ משהו כמו: "מה שלומך?" והוא עונה: "בהד×Ø" הולך משם לעיהוקיו. א×Ŗ הולכ×Ŗ אח×Øיו לחד×Ø, הוא כב×Ø ×œ×™×“ המחשב. א×Ŗ אומ×Ø×Ŗ לו "אבל, × ×Øאה לי שמשהו לא בהד×Ø, אולי ×Ŗש×Ŗ×£ או×Ŗי?" והוא עונה "נו אמא, באמ×Ŗ, די. הכל בהד×Ø ××ž×Ø×Ŗי לך.." (הוא יכול להגיד גם שא×Ŗ 'חופ×Ø×Ŗ', או לצעוק ש×Ŗצאי מהחד×Ø. או להגיד לך ש×Ŗעזבי או×Ŗו בשקט יש לו מבחן ממש חשוב מח×Ø.. או כל דב×Ø ××—×Ø ×©×”×•× יודע, מ×Ŗוך היכ×Øו×Ŗ עמוקה א×Ŗך, שיג×Øום לך לוו×Ŗ×Ø ×•×œ×œ×›×Ŗ משם).

אז, מה עושים?

א×Ŗ נואש×Ŗ, עצובה, מודאג×Ŗ ממש, אולי אפילו מפחד×Ŗ, כל כך ×Øוצה שיפ×Ŗח אליך, שיש×Ŗ×£ או×Ŗך ב×Øגשו×Ŗיו. יכול להיו×Ŗ שיש שם אפילו אשמה וכאב- 'מ×Ŗי כל זה ק×Øה? מה ג×Øם לכך שה×Ŗ×Øחקנו כל כך?..' והמחשבו×Ŗ- 'מה קו×Øה? אני מקווה שזה לא משהו שבאמ×Ŗ צ×Øיך לדאוג בגללו, אולי הוא מאוהב?, אולי מישהו מאיים עליו..' ועוד ועוד.

אז, מה עושים?

הקשבה!

א×Ŗ ×Øוצה שהוא ידב×Ø. בדקי, האם א×Ŗ מוכנה להקשיב באמ×Ŗ?

א×Ŗ אומ×Ø×Ŗ שכן. א×Ŗ מוכנה ו×Øוצה להקשיב באמ×Ŗ.

נהד×Ø! הקשיבי, אם כך.

הקשיבי לכל מה שהוא מביא מעב×Ø ×œ×ž×™×œ×™×, הקשיבי לשפ×Ŗ הגוף שלו, להבעו×Ŗ פניו, לצבע החולצה שבח×Ø ×œ×œ×‘×•×© הבוק×Ø, הקשיבי למה שאיננו אומ×Ø, הקשיבי לטון הדיבו×Ø ×©×œ×• כשהוא בטלפון עם החב×Øים ולטון הדיבו×Ø ×©×œ×• כשהוא מדב×Ø ×¢× אחד מבני המשפחה, הקשיבי לד×Øך בה הוא הוג×Ø ××Ŗ הדל×Ŗ כשהוא נמצא לבד בחד×Øו, הקשיבי ל×Øיח גופו, הקשיבי ל×Ŗגובו×Ŗיו למגע- שמגיע מבחוׄ (לדוגמה, כשא×Ŗ מניחה עליו א×Ŗ ידך- הוא נשא×Ø ×˜×‘×¢×™? הוא מ×Ŗכווׄ? הוא מ×Ŗ×Øכך?, כשמישהו מ×Ŗק×Øב אליו פיזי×Ŗ- הוא מ×Ŗ×Øחק? הוא נשא×Ø ×‘×ž×§×•×? הוא מ×Ŗק×Øב עוד..), הקשיבי למבט בעיניו..

מה הוא אומ×Ø? מה הוא מ×Øגיש? למה באמ×Ŗ הוא זקוק? ה×Øי העיק×Ø ××™× × ×• מה או מי ג×Øם ל×Øגשו×Ŗ אלו לעלו×Ŗ אלא ה×Øגשו×Ŗ עצמם. מה יש בו עכשיו, באוצ×Ø- היק×Ø-מכל- שלך, שלא יכול לה×Ŗבטא במילים. כי הוא כואב מדי, כי הוא חושש שלא יובן כהלכה, כי הוא מבולבל, כי הוא..

יש כל כך ה×Øבה למה להקשיב. יש כל כך ה×Øבה ד×Øכים לש×Ŗ×£ א×Ŗ העולם ב×Øגשו×Ŗינו. אנחנו מדב×Øים בשפו×Ŗ ×Øבו×Ŗ ואין שפ×Ŗ המילים חשובה יו×Ŗ×Ø ×ž×©×¤×•×Ŗ אח×Øו×Ŗ (אפילו להפך- היא יכולה לפעמים להטעו×Ŗ ול×Ŗ×¢×Ŗ×¢).

וגם א×Ŗ מדב×Ø×Ŗ בשפה הזו (הלא מילולי×Ŗ). כל הזמן.

אז א×Ŗ יכולה לומ×Ø ×œ×• א×Ŗ מה שא×Ŗ ×Øוצה בעצם ואינך חייב×Ŗ לומ×Ø ×–××Ŗ במילים- או לייצ×Ø ×“×Øמו×Ŗ ווקליו×Ŗ כדי שהוא ישמע. מעניין. כיצד א×Ŗ יכולה לומ×Ø ×œ×• שא×Ŗ אוהב×Ŗ או×Ŗו? וכיצד א×Ŗ יכולה לומ×Ø ×œ×• שהוא מדהים וחשוב ויק×Ø? וכיצד א×Ŗ יכולה להעבי×Ø ×œ×• א×Ŗ המה×Ø ×©××Ŗ פה בשבילו? וכיצד א×Ŗ יכולה להבטיח לו שהכל יהיה בהד×Ø- שהכל כב×Ø ×‘×”×“×Ø ×•×”×§×©×™×™× הם חלק ב×Øיא וטוב בה×Ŗבג×Øו×Ŗ שלו וגם בזו שלך. ושהם ×Ŗמיד ילכו וש×Ŗמיד יבואו אח×Øים במקומם כי ככה זה. ואיך א×Ŗ יכולה לה×Øאו×Ŗ לו שא×Ŗ מאמינה בו?

חפשי ב×Ŗוך עצמך. היי כנה! האם הדאגה היא מעין ×Ŗשלום מה מחויב המציאו×Ŗ על היו×Ŗך אמא? או שיש שם דאגה אמי×Ŗי×Ŗ וכנה? האם ה'חפי×Øו×Ŗ' הן כי א×Ŗ ×Øוצה להיו×Ŗ שו×Ŗפה או כי × ×Øאה לך שככה צ×Øיכה אמא לה×Ŗנהג?.. אם א×Ŗ משח×Ø×Ø×Ŗ א×Ŗ כל אלו- מה נשא×Ø?

אם נשא×Ø×Ŗ ×Øק כנו×Ŗ. האם היא ×Ŗעבו×Ø ××œ×™×•? האם א×Ŗ יכולה להמוך עליו שיבין, שידע. שא×Ŗ כאן בשבילו, לצידו. שא×Ŗ לא עוזב×Ŗ ולא מ×Ŗ×Øחק×Ŗ ולא מוו×Ŗ×Ø×Ŗ אף פעם כי א×Ŗ אמא שלו.

אמא. שלו.

 

*הכו×Ŗב×Ŗ, כ×Øמי×Ŗ אוזן, היא מטפל×Ŗ ×Øגשי×Ŗ וקאוצ'×Øי×Ŗ למבוג×Øים ולבני נוע×Ø. לפ×Øטים נוהפים 054-7793382

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *