הלפ ×Ŗ×Øאפי- ההפ×Ø!

ההפ×Ø ×”×–×” הוא מ×Ŗנה יק×Ø×Ŗ ×¢×Øך לכל אדם!

הוא נולד מ×Ŗוך צו×Øך אמי×Ŗי. הצו×Øך שלי לעזו×Ø ×œ×¢×¦×ž×™ במצבים של כאב ×Øגשי, של מחשבו×Ŗ שליליו×Ŗ ושל קושי. לפני עש×Ø ×©× ×™×, עב×Ø×Ŗי ×Ŗאונ×Ŗ ד×Øכים קשה, לאח×Øיה עב×Ø×Ŗי כמה ני×Ŗוחים ו×Ŗהליך שיקום א×Øוך מאוד, כאמא לש×Ŗי קטנטנו×Ŗ גם הכאב ה×Øגשי על חוה×Ø ×”×™×›×•×œ×Ŗ לטפל בהן באופו פיזי במשך יו×Ŗ×Ø ×ž×©× ×” היה עצום. שמ×Ŗי לב שאני נוטה להשא×Ø ×‘×Ŗוך הכאב, ל×Øחם על עצמי או לכעוה על העולם. ידע×Ŗי שיש אפש×Øו×Ŗ של קבל×Ŗ עז×Øה מבחוׄ (ללכ×Ŗ לטיפול כלשהו) אבל כל הטיפולים הפיזיים היומיומיים לא השאי×Øו לכך מקום מבחינ×Ŗי וגם המצב הכלכלי לא היה פשוט.

בשלב מהויים החלט×Ŗי שנמאה לי, ידע×Ŗי שהקשיים, המחשבו×Ŗ השליליו×Ŗ והכאב ימשיכו להגיע אבל לא היו לי כלים לה×Ŗמודד אי×Ŗם. היה ב×Øו×Ø ×œ×™ שנושא זה אמו×Ø ×œ×”×™×•×Ŗ מ×Øכזי בחייו של כל אדם באש×Ø ×”×•× וכך ה×Ŗחל×Ŗי לחפש: ב×Ŗוך עצמי ומחוׄ לעצמי, ק×Øא×Ŗי הפ×Øים ומאמ×Øים, שמע×Ŗי ה×Øצאו×Ŗ ואף ה×Ŗמקצע×Ŗי ולמד×Ŗי בודהיזם, זן, פהיכו×Ŗ×Øפיה, אימון ועוד שיטו×Ŗ וד×Øכים שונו×Ŗ לטיפול ועז×Øה במצבים כאלה.

בהחלטיו×Ŗ ה×Ŗחל×Ŗי לעבוד עם עצמי על ×Ŗ×Øפיה עצמי×Ŗ וזיקק×Ŗי לעצמי כלים ו×Ŗ×Øגילים.Ā ×—לקם מגיעים ממני, מ×Ŗוך העבודה והנהיון שצב×Ø×Ŗי עם השנים וחלקם מגיעים מעולמו×Ŗ ×Ŗוכן שונים (אני אנהה לזכו×Ø ×ž×”×™×›×Ÿ הם ולפ×Øגן למקו×Ø). ה×Ŗ×Øגול והעבודה עם הכלים הללו הוציאו או×Ŗי מה'בוׄ' בכל פעם מחדש, הביאו או×Ŗי ל×Ŗובנו×Ŗ חשובו×Ŗ על עצמי ועל העולם, למקומו×Ŗ של עשייה ואמון בעצמי, שיפ×Øו א×Ŗ הדימוי העצמי שלי באופן מהו×Ŗי ועוד, לאח×Ø ×”×©×™×§×•× הא×Øוך החלט×Ŗי גם לשנו×Ŗ ק×Øיי×Øה, הכלי הנק×Øא 'הקול ב×Øאש' (שיובא בהפ×Ø ×–×”) אפש×Ø ×œ×™ ל×Øאו×Ŗ א×Ŗ הקולו×Ŗ השליליים והמחלישים שניהלו באופן קבוע א×Ŗ חיי ולנהל או×Ŗם בעצמי, בנוהף, ה×Ŗחב×Ø×Ŗי לקולו×Ŗ המחזקים שבי שבאופן מפ×Ŗיע קולם הלך וה×Ŗחזק והם חלק משמעו×Ŗי ויק×Ø ×ž×—×™×™ גם בימים אלו. בימים קשים של הפקו×Ŗ ופחדים נעז×Ø×Ŗי ב'×Ŗ×Øגיל הקהם' (מופיע גם הוא בהפ×Ø ×–×”) או×Ŗו לקח×Ŗי מ×Ŗוך הגשטאלט והוא חיזק או×Ŗי והעניק לי ×Øוגע ובטחון והמון כוחו×Ŗ להמשיך בד×Øך. כמובן שהיו גם כשלונו×Ŗ שהביאו לא פעם לביקו×Ø×Ŗ עצמי×Ŗ ואפילו לדכאון.. ×Ŗ×Øגול של חמלה עצמי×Ŗ (מופיע בהפ×Ø:) העמיד או×Ŗי שוב על ה×Øגלים ולימד או×Ŗי יציבו×Ŗ וויהו×Ŗ ×Øגשי. בעז×Ø×Ŗ כלים אלה ואח×Øים הגע×Ŗי למקום בו אני נמצא×Ŗ היום: מקום בו אני מממש×Ŗ א×Ŗ עצמי, קמה בבוק×Ø ×‘×©×ž×—×”, מ×Øגישה מהופק×Ŗ ומוכנב לא×Ŗג×Øים הבאים שהחיים (ואני עצמי) יציבו בחיי.

הפ×Ø ×–×” נכ×Ŗב מ×Ŗוך הבנה מעמיקה של שני העניינים הבאים: מצד אחד, מ×Ŗוך ×Øאיי×Ŗ הכאב, הקושי וההבל כחלק בל×Ŗי נמנע מחיינו.Ā ×•×ž×¦×“ שני, מ×Ŗוך אמונה מלאה בנו ובכוחו×Ŗ שלנו ל×Øפא ולעזו×Ø ×œ×¢×¦×ž× ×•.

אז הבשו×Øה שאני מביאה בהפ×Ø ×–×” היא שאפש×Ø ×œ×’×ž×Øי לטפל בעצמך ב×Øגעים של כאב ושל הבל, ני×Ŗן אפילו לעבוד עם הדפוהים ועם האמונו×Ŗ אש×Ø ×ž×¢×›×‘×™× או×Ŗך ומקשים עליך בחיי היומיום.

כמובן שאין טיפול כזה מהווה ×Ŗחליף ל×Ŗהליך טיפולי או אימוני בליווי של אדם מקצועי ובכל זא×Ŗ, Ā ××¤×©×Øי לעשו×Ŗ ה×Øבה מאוד עבו×Ø ×¢×¦×ž×š, בעצמך.

בכל פ×Øק א×Ŗן כלי אח×Ø. א×Ŗ כל הכלים × ×™×”×™×Ŗי בעצמי ומאו×Ŗ אנשים שכב×Ø ×”×Ŗנהו בהם דיב×Øו על הפשטו×Ŗ שלהם, על הנגישו×Ŗ שלהם לכל אדם ועל האפקטיביו×Ŗ המפ×Ŗיעה שלהם.

 

אז אם הנך כמוני ויצא לך לחוו×Ŗ א×Ŗ מה שאני חווי×Ŗי

כאב… קושי.. ×Ŗהכול

הכלים הללו הם במיוחד בשבילך

ההפ×Ø ×™××¤×©×Ø ×œ×š

לצא×Ŗ מה×Ŗקיעו×Ŗ

לה×Ŗמודד עם הכאב

להניע עצמך לק×Øא×Ŗ המט×Øה והחיים ה×Øאויים לך

מזמינה או×Ŗך לצא×Ŗ לד×Øך של ×Øיפוי ה×Ŗפ×Ŗחו×Ŗ וצמיחה,

בהצלחה!

כל ה×Ŗכנים בקטגו×Øיה זו יהיו פ×Ŗוחים בק×Øוב למש×Ŗמשים ×ØשומיםĀ 

 

 

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *