על הה×Ŗמדה- מהי ה×Ŗמדה, מדוע איננו מ×Ŗמידים, כיצד להביא שינוי. המד×Øיך למ×Ŗמיד המ×Ŗחיל:)

חלק ×Øאשון- ה×Ŗמדה מהי?

"טיפ×Ŗ מים ×Ŗנקב חו×Ø ×‘×”×œ×¢, לא בב×Ŗ אח×Ŗ, אלא בטפטוף מ×Ŗמיד" ā€“ לוק×Øציוה.

כשאנחנו מ×Ŗחילים משהו, יש בנו א×Ŗ הה×Ŗלהבו×Ŗ ה×Øאשוני×Ŗ. הה×Ŗ×Øגשו×Ŗ הזא×Ŗ של הה×Ŗחלה. כמו פ×Øפ×Øים בבטן. והה×Ŗ×Øגשו×Ŗ הזא×Ŗ נו×Ŗ× ×Ŗ לנו 'ד×Øייב' להמשיך. כאילו יש שם כמו×Ŗ מהויימ×Ŗ של אנ×Øגייה שממשיכה ל×Ŗפעל א×Ŗ המע×Øכ×Ŗ מעצמה. ב×Øגע שהאנ×Øגיה שהזא×Ŗ (שניזונה מהה×Ŗלהבו×Ŗ ה×Øאשוני×Ŗ) נגמ×Ø×Ŗ- מגיע מקומה של הה×Ŗמדה.

בשלב זה, נכנהו×Ŗ לפעולה הנחישו×Ŗ והמשמע×Ŗ העצמי×Ŗ. להמשיך! למ×Øו×Ŗ הקשיים שיגיעו מבחוׄ ומבפנים במלבושים שונים. למ×Øו×Ŗ ההיהוהים ואי הוודאו×Ŗ. להמשיך ולה×Ŗמיד.

Ā ×”נטייה ל×Øאו×Ŗ א×Ŗ המוטיבציה שלנו כדב×Ø ×”×ž××¤×©×Ø ×œ× ×• לה×Ŗמיד היא מוטעי×Ŗ ומטעה. זא×Ŗ מפני שמוטיבציה היא דב×Ø ×”× ×Ŗון לשינויים באופן ×Ŗמידי. שינויים שלא ני×Ŗן לצפו×Ŗ או×Ŗם מכיוון שהם קשו×Øים ו×Ŗלויים במ×Øכיבים ×Øבים כל כך. כמו המצב הפזיולוגי/ ב×Øיאו×Ŗי שלנו, הלחצים בהם אנחנו × ×Ŗונים, מע×Øכו×Ŗ היחהים בהן אנחנו מעו×Øבים, הדימוי העצמי שלנו, ועוד.. בעצם, אפש×Ø ×œ×•×ž×Ø ×©×›×ž×¢×˜ כל דב×Ø ×™×›×•×œ להשפיע באופן מודע או לא מודע על המוטיבציה שלנו.

אם כך, ה×Ŗמדה איננה ×Ŗוצ×Ø ×©×œ מוטיבציה אלא להיפך- ה×Ŗמדה היא מצב בו אינני מפהיקה א×Ŗ מה שאני עושה, מצב בו אני ממשיכה לנוע לעב×Ø ×”×ž×˜×Øה גם כשאין לי מוטיבציה.

Ā ××œ×ž× ×˜ שני וחשוב ביו×Ŗ×Ø ×‘× ×•×©× זה הוא החיבו×Ø ×‘×™×Ÿ הצלחה לה×Ŗמדה. הלא מ×Ŗמידים יגידו שאינם מ×Ŗמידים מפני שאינם מצליחים. אבל אין כאן א×Ŗ היפו×Ø ×”×‘×™×¦×” וה×Ŗ×Øנגול×Ŗ- הכיוון כאן הוא ב×Øו×Ø- ה×Ŗמדה היא מ×Øכיב הכ×Øחי בהצלחה לאו×Øך זמן (נכון שיש יוצאים מן הכלל שה×Ŗמזל מזלם אבל האם כדאי לנו לבזבז א×Ŗ חיינו על האפש×Øו×Ŗ הזניחה וה'בל×Ŗי- ×Ŗלויה- בנו' הזא×Ŗ?) כולנו מכי×Øים א×Ŗ ההיפו×Ø ×Øצוף הכשלונו×Ŗ של אב×Øהם לינקולן עד שהפך להיו×Ŗ נשיא א×Øה"ב וגם א×Ŗ ההיפו×Ø ×©×œ ×Ŗומה אדיהון עד שהמציא א×Ŗ הנו×Øה החשמלי×Ŗ ואפילו א×Ŗ היפו×Øו של הבודהה או של משה ×Øבנו- כולם היו אנשים שה×Ŗמידו- הם חוו אינהפו×Ø ×›×©×œ×•× ×•×Ŗ וקשיים ושאלו×Ŗ ו×Ŗהיו×Ŗ ובכל זא×Ŗ- הם המשיכו.

Ā ×—לק שני-Ā ×ž×“וע איננו מ×Ŗמידים?

השאלה הגדולה היא מדוע אינני מ×Ŗמיד/ה? מהם הגו×Øמים החיצוניים או הפנימיים שמקשים עלי לה×Ŗמיד?

האם זה מפני שאני נוטה להש×Ŗעמם? בגלל קשיים שעולים, מוטיבציה שיו×Øד×Ŗ, האם יש ב×Ŗוכי קולי מהויים שאומ×Ø ×ž×©×”×• כמו: אין טעם להשקיע, או אולי יש משהו שמחפש ×Øיגושים ומאמין שהם לא קיימים במוכ×Ø.. (כמובן אמונה מגבילה ולא נכונה כי ה×Øיגושים הגדולים ביו×Ŗ×Ø × ×ž×¦××™× בעומקים שני×Ŗן להגיע אליהם ×Øק ד×Øך המוכ×Ø..).

Ā ×™×›×•×œ להיו×Ŗ שאני פועל/×Ŗ למען מט×Øו×Ŗ שנבח×Øו עבו×Øי. עושה דב×Øים שלא מעניינים או×Ŗי ×Øק כי.. אמא אמ×Øה, צ×Øיך, ככה אפש×Ø ×œ×”×Øוויח ×›×”×£, אין היכוי שאצליח בדב×Øים אח×Øים וכו'. יכול להיו×Ŗ שזה עמוק מזה ואני פשוט לא יודע×Ŗ מה אני באמ×Ŗ ×Øוצה- מפחד×Ŗ לחלום, לא מחוב×Ø×Ŗ לעצמי מהיבו×Ŗ שונו×Ŗ ומשונו×Ŗ שבד×Øך כלל ה×Ŗגבשו בילדו×Ŗי ה×Øחוקה. כל מני אמונו×Ŗ שמגבילו×Ŗ א×Ŗ אוש×Øי ומצמצמו×Ŗ או×Ŗי..

Ā ×”שפעו×Ŗ חיצוניו×Ŗ (כל דב×Ø ×©×ž×’×™×¢ אלינו מן החוׄ) הן גו×Øם מכ×Øיע בכל נושא הה×Ŗמדה. עד כמה אני מאפש×Ø/×Ŗ להשפעו×Ŗ כאלה להכנה ולשנו×Ŗ א×Ŗ ×Ŗוכניו×Ŗיי? וכשהן נמצאו×Ŗ שם – האם אני מודע×Ŗ לכח השפע×Ŗן עלי?

Ā ×“וגמה שהיה לי חשוב להביא:Ā ××¤×™×œ×• זוגיו×Ŗ טובה היא ×Ŗוצאה של ה×Ŗמדה. מפני שגם היא חווה עליו×Ŗ ומו×Øדו×Ŗ- יש ×Ŗקופו×Ŗ שאיננו אוהבים א×Ŗ בני הזוג שלנו ואף לא מצליחים ל×Øאו×Ŗ שום מוצא מהבך הטינה, הייאוש והכאב הממלאים א×Ŗ ליבנו וא×Ŗ מע×Øכ×Ŗ היחהים בה אנו מצויים. הלא מ×Ŗמיד ימצא א×Ŗ ד×Øכו אל מד×Øגו×Ŗ ה×Øבנו×Ŗ.. המ×Ŗמיד יבין שזה יעבו×Ø- בדיוק כפי שכל דב×Ø ××—×Ø ×‘×—×™×™× עוב×Ø ×•×©×›×œ דב×Ø ×›×Øוך בשינויים. הוא יחכה עד יעבו×Ø ×–×¢×. יחפש ד×Øכים להבין א×Ŗ המקום שלו ב×Ŗוך המצב, א×Ŗ האמונו×Ŗ וא×Ŗ הדפוהים שהביאו או×Ŗו למצב זה ולאט לאט יפ×Øום א×Ŗ הכאב או יאפש×Ø ×œ×• להפ×Øם מעצמו.. וי×Ŗאפש×Ø ×œ×Øגשו×Ŗ חדשים- ישנים לשוב ולהופיע..

אני חוטא×Ŗ פה למציאו×Ŗ ואינני כו×Ŗב×Ŗ על אמונו×Ŗ ודפוהים מגבילים המונעים מאי×Ŗנו לה×Ŗמיד. זה נושא בפני עצמו, חשוב לאין ×¢×Øוך!

Ā ×—לק שלישי-Ā ×›×™×¦×“ אפש×Ø ×œ×”×‘×™× שינוי? או המד×Øיך למ×Ŗמיד המ×Ŗחיל

Ā ×©× ×™ עניינים מ×Øכזיים כאן. מה ואיך. מהי המט×Øה שלכם וכיצד א×Ŗם הולכים אליה.

Ā ×”'מה'- בדקו א×Ŗ המט×Øו×Ŗ שלכם

האם א×Ŗם באמ×Ŗ מעוניינים להשיג או×Ŗן? או ש×Øק × ×Øאה לכם שככה צ×Øיך/ נכון/ נחשב..

האם הן מעניינו×Ŗ א×Ŗכן, מעו×Ø×Øו×Ŗ בכם הש×Øאה? או ש×Øק ה×Ŗוצאו×Ŗ הע×Ŗידיו×Ŗ המקוו×Ŗ? האם הה×Ŗפ×Ŗחו×Ŗ האישי×Ŗ שלכם היא החשובה או דב×Øים חיצוניים לכם כמו: מה יגידו וכו'?

האם המט×Øה שלכם היא ×Øיאלי×Ŗ? יכול להיו×Ŗ שהיא ×Øחוקה מאוד. אם כך, שווה לעצו×Ø ×›×“×™ ליצו×Ø ×ž×˜×Øו×Ŗ משנה בד×Øך אליה.

Ā ×—פשו מקום/ זמן/×Ŗחום בחייכם בו ה×Ŗמד×Ŗם נהו מדוע ה×Ŗמד×Ŗם בו? מה עז×Ø ×œ×›×? מה היה ה×Ŗחום? י×Ŗכן מאוד ש×Ŗחום זה י×Øמוז לכם על כיוון מ×Ŗאים.

Ā ×”'איך'- בדקו כיצד א×Ŗם הולכים לכיוון המט×Øה שלכם

האם א×Ŗם עוצ×Øים כדי לנוח? מהיכן א×Ŗם שואבים א×Ŗ הכוחו×Ŗ שלכם?Ā ××•×•×Øו×Ø ×•×ž× ×•×—×” הם חלק חשוב בה×Ŗמדה. כדאי שנבדוק מה נו×Ŗן לנו כח כדי להמשיך. לא כדאי להצמד פה למה שנחשב מנוחה אלא למה שבאמ×Ŗ מאפש×Ø ×œ× ×• או×Ŗה (משטיפ×Ŗ כלים, ד×Øך בישול, נקיון, פעילו×Ŗ גופני×Ŗ, שיחה עם חב×Ø/ה טוב/ה, ק×Øיא×Ŗ הפ×Ø, לימודים, בילוי, קניו×Ŗ, מדיטציה וכו'. כדאי מאוד ל×Ŗכנן זמן קבוע מ×Øאש ב×Ŗוך הד×Ø ×”×™×•× שלנו למהפ×Ø ×“×‘×Øים כאלו ולא לוו×Ŗ×Ø ×¢×œ×™×”× גם כשהזמן דוחק (הוא ה×Øי ×Ŗמיד דוחק..)

Ā ×”אם א×Ŗם עושים א×Ŗ הדב×Øים באו×Ŗה ד×Øך או שא×Ŗם חוק×Øים ומחפשים ד×Øכים חדשו×Ŗ ומעניינו×Ŗ?Ā ×”אם א×Ŗם הק×Øנים לגבי הד×Øך בה א×Ŗם הולכים? חפשו ד×Øכים לגוון או×Ŗה. היו יצי×Ø×Ŗיים ופ×Ŗוחים. הקשיבו לעולם מהביבכם- א×Ŗם עלולים לגלו×Ŗ שהוא מאו×Ŗ×Ŗ ו×Øומז לכם על אפש×Øויו×Ŗ נוהפו×Ŗ העומדו×Ŗ ל×Øשו×Ŗכם.

Ā ×”אם א×Ŗם מש×Ŗפים אח×Øים במה שקו×Øה? והאם הם מחזקים או מחלישים א×Ŗכם?Ā ×× ×™ נוהג×Ŗ לחשוב על מט×Øה כמו ×Ŗינוק- ה×Øי לא א×Ŗן לכל אחד א×Ŗ ה×Ŗינוק שלי ולכן לא כדאי שאש×Ŗ×£ כל אחד. חשוב שאבח×Ø ××Ŗ מי לש×Ŗ×£ (אבדוק א×Ŗ היבו×Ŗיי- מדוע אני מש×Ŗפ×Ŗ). גם האנשים שאוהבים א×Ŗכם יכולים 'להוציא לכם א×Ŗ האווי×Ø ×ž×”×ž×¤×Øשים'. כדאי לזכו×Ø ×©×”× מדב×Øים לא פעם מ×Ŗוך הפחדים שלהם. כשא×Ŗם מ×Øגישים שמישהו 'מחליש' א×Ŗכם בדקו היטב א×Ŗ דב×Øיו, מהיכן הם מגיעים ומהי מט×Ø×Ŗם האמי×Ŗי×Ŗ. הפכו א×Ŗ עצמכם למהננ×Ŗ צפופה ובח×Øו א×Ŗ מה שא×Ŗם ×Øוצים לאפש×Ø ×œ×• להכנה (משפטים מחלישים ש×Øובנו מכי×Øים מק×Øוב: "למה ש×Ŗצליח?" "זה ממש קשה", "ה×Øבה אנשים כב×Ø × ×™×”×• לפניך", "אם היה לזה היכוי מישהו כב×Ø ×”×™×” עושה זא×Ŗ קודם" ועוד).

Ā ×”אם יש לכם ×Ŗכני×Ŗ להמשך או שא×Ŗם הולכים ללא ד×Øך?Ā ×—שוב מאוד ש×Ŗהיה לכם ד×Øך! כזא×Ŗ שמעוגנ×Ŗ בזמן ובמקום. עשו עם עצמכם (או עם מישהו שא×Ŗם הומכים עליו) ×Ŗהליך אימוני בכ×Ŗב. מהי המט×Øה, מהן מט×Øו×Ŗ המשנה, והגד×Øו×Ŗ עשייה (קבועו×Ŗ בזמן ובמקום) לכל אח×Ŗ ממט×Øו×Ŗ המשנה. האיל×Ŗו×Ø ×”×•× חשוב והוא יק×Øה. אבל אם הוא יהיה הדב×Ø ×”×™×—×™×“- א×Ŗם עלולים ללכ×Ŗ לאיבוד.

Ā ××™×š אני מ×Ŗ×™×™×—×”/×Ŗ לכשלון?Ā ×›×©×œ×‘ כמעט הכ×Øחי בד×Øך או כהימן לכך שעלי לעזוב ולוו×Ŗ×Ø? האם אני מוכנ/ה לעבוד קשה או שעבודה קשה מ×Ø×Ŗיעה או×Ŗי. האם אני מקווה לניהים? לאבי×Ø ×¢×œ ההוה הלבן שיבוא ויציל או×Ŗי אם א×Ŗפלל ממש חזק.. או שאני בחיפוש ועשייה.

ההבנה שכל קושי שאני × ×Ŗקל×Ŗ בו ואינני מ×Ŗמודד×Ŗ אי×Ŗו יחזו×Ø ×•×™×•×¤×™×¢ שוב ושוב בחיי בלבושים שונים, מאפש×Ø×Ŗ לי להשא×Ø. הידיעה שאם אנהה לב×Øוח ממנו/ לעקוף או×Ŗו/ לה×Ŗעלם ממנו- הוא יחזו×Ø. להשא×Ø ×¢× הקושי (ולא למ×Øו×Ŗ הקושי) מפני ש×Øק אם אצליח לעבו×Ø ×“×Øכו אוכל להפ×Øד ממנו ולהמשיך הלאה.

Ā ×”אם יש לכם הפקו×Ŗ בנוגע למט×Øה?Ā ×× כן, נהו ל×Øאו×Ŗ מהו מקו×Ø ×”×”×¤×§×•×Ŗ, ד×Øך אח×Ŗ לעשו×Ŗ זא×Ŗ היא לבדוק מה אומ×Øים הקולו×Ŗ ב×Øאש שלכם?- לא אצליח, אין לי היכוי, גדול עלי..במצב בו ההפקו×Ŗ ממשיכים להופיע הש×Ŗדלו 'לחזו×Ø' לעשייה שלכם ב×Øגע ההווה ולהפיח בה חיים. ל×Øאו×Ŗ כיצד היא ×Ŗו×Øמ×Ŗ לה×Ŗפ×Ŗחו×Ŗכם כבני אדם גם מעב×Ø ×œ×Ŗחום בו א×Ŗם מבקשים לה×Ŗפ×Ŗח. בכל מק×Øה, לא כדאי ל×Ŗ×Ŗ להפקו×Ŗ להפעיל או×Ŗנו. אפש×Ø ×œ×Ŗ×Ŗ להם לומ×Ø ××Ŗ מה שיש להם לומ×Ø, להודו×Ŗ להם ולמשיך הלאה.

Ā ×”חלטה לוו×Ŗ×ØĀ ×œ×¤×¢×ž×™× זוהי ההחלטה הנכונה עבו×Øנו. אם עב×Øנו על כל אחד מהדב×Øים שלעיל. אם איננו ×Øואים שזהו דפוה בחיינו (ה×Ŗנהגו×Ŗ שחוז×Ø×Ŗ על עצמה לאו×Øך זמן). אפש×Ø ×œ×©×‘×Ŗ עם עצמנו, לה×Ŗבונן פנימה ול×Øאו×Ŗ אילו 'קולו×Ŗ' עולים בנו ומה הם אומ×Øים בנושא. אם, מ×Ŗוך מקום נקי ושקט, נגיע למהקנה שצ×Øיך לוו×Ŗ×Ø, נוכל לעשו×Ŗ זא×Ŗ ללא ייאוש, ללא עכבו×Ŗ ולהמשיך הלאה עם כל ה×Ŗובנו×Ŗ שאהפנו בד×Øך.

להיום אומ×Ø ×›×™ ×Ŗהא אש×Ø ×Ŗהא ד×Øכנו, אם × ×Ŗמיד או נוו×Ŗ×Ø, אם × ×Ŗייאש או נפ×Øוׄ, אנחנו הולכים בה. אנחנו מ×Ŗפ×Ŗחים וצומחים בה ולכן, אנחנו מבו×Øכים ×Ŗמיד!

 

 

 1. שני מי×Øון

  היי, כחלק מהמינ×Ø ×”×ž×—×§×Ø ×©×œ×™ כהטודנטי×Ŗ ל×Øיפוי בעיהוק שנה ג', אני עושה מחק×Ø ××•×“×•×Ŗ ה×Ŗמדה ואשמח אם יש בידך מקו×Ø ×”×¤×Øו×Ŗי מהימן שמגדי×Ø ×”×Ŗמדה מהי, אודה מאוד מאוד על העז×Øה

  1. כ×Øמי×Ŗ אוזן מא×Ŗ

   היי שני, מקו×Ø ×”×¤×Øו×Ŗי מהימן אין בידי.
   אבל יש בידי מקו×Ø ×ž×”×™×ž×Ÿ אח×Ø- אני! וגם בידך יש אחד כזה. כנ×Øאה שזו לא העז×Øה שא×Ŗ מבקש×Ŗ בהמינ×Ø ×”×ž×—×§×Ø ×•×”×œ×•×•××™ ו×Ŗמצאי מקו×Ø ×”×¤×Øו×Ŗי.
   בינ×Ŗיים, היי×Ŗי מציעה לך לחקו×Ø ××Ŗ המקו×Ø ×”×ž×”×™×ž×Ÿ ביו×Ŗ×Ø ×©×”×•× א×Ŗ. היכן א×Ŗ מ×Ŗמידה והיכן לא? אילו קולו×Ŗ עולים בך כשא×Ŗ מ×Ŗבקש×Ŗ לה×Ŗמיד ואילו קולו×Ŗ כשאינך מצליחה? היכן א×Ŗ מ×Øגישה או×Ŗם בגוף ואיזו צו×Øה/ צבע/.. יש להם? האם שאל×Ŗ הה×Ŗמדה מוכ×Ø×Ŗ לך עוד מילדו×Ŗ? האם היו לך הו×Øים מ×Ŗמידים ביחהם אליך ולהביבה? מה קו×Øה בך עכשיו כשעולו×Ŗ השאלו×Ŗ הללו?…
   בהצלחה

 2. יעל

  נהנ×Ŗי מאוד לק×Øוא א×Ŗ הפוהט שכ×Ŗב×Ŗ. זה העלאה לי ה×Øבה מחשבו×Ŗ וה×Ŗלבטויו×Ŗ לגבי הה×Ŗמדו×Ŗ שלי וכיצד לממש או×Ŗן. ×Ŗודה ×Øבה לך, כ×Øמי×Ŗ אוזן.

  1. כ×Øמי×Ŗ אוזן מא×Ŗ

   יעל יק×Øה,
   משמח או×Ŗי לק×Øוא שהפוהט היה לך לעז×Ø.
   ×Ŗודה ×Øבה על ההוק×Øה.
   בהצלחה במימוש šŸ™‚

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *