על מימוש עצמי ו- 3 צעדים בד×Øך אליו

יש נטייה ל×Øאו×Ŗ א×Ŗ המושג 'מימוש עצמי' כמושג של הניו אייג'. אבל מימוש עצמי היה כאן מאז ומעולם. כולנו נולדנו עם הנטייה להגשים א×Ŗ עצמנו, לממש א×Ŗ הפוטנציאל הטמון בנו.

המון ×Ŗיאו×Øיו×Ŗ נכ×Ŗבו על כך: ההומניזם הפנומנולוגי של ×Øוג'×Ø×”, הלוגו×Ŗ×Øפיה של ויקטו×Ø ×¤×Øנקל, הי×Ø×Øכי×Ŗ הצ×Øכים המפו×Øהמ×Ŗ של מהלאו עם המימוש העצמי בקצה העליון שלה ועוד. כולם מדב×Øים על כך שזהו מניע העל של האדם. אם איננו קיים- יחיה האדם ב×Ŗהכול עמוק, חוה×Ø ×—×™×•×Ŗ וחוה×Ø ×”×Ŗלהבו×Ŗ ועד לה×Øגשה כי אין עוד טעם לקיומו.

מימוש עצמי יכול להיו×Ŗ ב×Ŗחומים שונים של חיי אדם: יש שיחפשו א×Ŗ המימוש העצמי שלהם ב×Øוחניו×Ŗ, יש שיחפשוהו ביצי×Ø×Ŗיו×Ŗ להוגיה, חינוך, זוגיו×Ŗ, ×Ŗ×Øומה לחב×Øה, דע×Ŗ, הו×Øו×Ŗ, ק×Øיי×Øה ועוד.. בד×Øך כלל, × ×Øאה א×Ŗ המימוש העצמי שלנו בכמה מן ה×Ŗחומים הללו ונבח×Ø ×œ×”×Ŗמה×Ø ×œ×—×œ×§×.

מימוש עצמי, כשמו כן הוא: מימוש של עצמי. כל אחד מאי×Ŗנו הגיע לעולם הזה עם מ×Ŗנו×Ŗ. עם כישו×Øים ייחודיים- אלו הכישו×Øים בהם יש×Ŗמש כדי להוציא א×Ŗ הפוטנציאל הטמון בו מן הכוח אל הפועל. אפש×Ø ×œ×§×Øוא למ×Ŗנו×Ŗ הללו חוזקו×Ŗ, כוחו×Ŗ, כישו×Øים.. ובעצם, המימוש העצמי שלנו יהיה כ×Øוך בהפעל×Ŗם.

אז לכל אחד מאי×Ŗנו יש כישו×Øים, מדוע אם כך איננו צועדים בד×Øך של מימוש עצמנו? מדוע איננו חיים ב×Ŗחושה של היפוק והגשמה עצמי×Ŗ? או, על ד×Øך החיוב: כיצד נוכל לצעוד בד×Øך למימוש עצמי? שאלה טובה וה×Ŗשובה עליה מו×Øכב×Ŗ מ- 3 צעדים:

צעד ×Øאשון:

מיהו העצמי שאני מממש? האם זהו העצמי העוטה מהכו×Ŗ? זה שה×Ŗאים א×Ŗ עצמו לדע×Ŗ הקהל, זה שנכווה ופי×Ŗח לעצמו אינהוף הגנו×Ŗ כדי ש..לא יכשל, ינודה, יפגע וכו' או שזה העצמי האמי×Ŗי שלי, המקו×Øי. זה שחיי×Ŗי אי×Ŗו בעולם עוד לפני שפגש×Ŗי א×Ŗ צפיו×Ŗיהם של האח×Øים. האם אני מגשימה א×Ŗ עצמי או א×Ŗ מה שאני חושב×Ŗ שאני אמו×Øה להגשים? זוהי שאלה קשה, שצ×Øיך להקדיש לה ×Ŗשומ×Ŗ לב אמי×Ŗי×Ŗ (ואולי גם לקבל עז×Øה). פ×Øט ל×Ŗשומ×Ŗ לב- נד×Øש×Ŗ כאן כנו×Ŗ ×Øבה (שלי מול עצמי), אומׄ ומוכנו×Ŗ לעשו×Ŗ וי×Ŗו×Øים ב×Ŗחום האגו (אהטה כאן ל×Øגע כדי ל×Ŗ×Ŗ דוגמה ממחישה מ×Ŗחום הק×Øיי×Øה: הכ×Ø×Ŗי פעם אדם שהיה עו×Øך דין כי כך ×Øצו הו×Øיו. שנים ×Øבו×Ŗ בילה בעבודה ובנהיון להגשים א×Ŗ עצמו ד×Øך מקצוע זה אבל לא הצליח לה×Øגיש היפוק וה×Ŗלהבו×Ŗ בחייו.. לאח×Ø ×Ŗהליך שכזה הבין שהוא ×Øוצה להיו×Ŗ קונדיטו×Ø!!.. כילד, אהב ליצו×Ø, לטעום, לגע×Ŗ, לפנק. אך כשגילה שאין הע×Øכה לכך וכמו כל ילד, ×Øצה לזכו×Ŗ ב×Ŗשומ×Ŗ לב ובהע×Øכה.. פנה למקומו×Ŗ בהם ידע שיקבל או×Ŗם..).

לאו צה החכם אמ×Ø ×›×š:Ā "כאש×Ø ×× ×™ מ×Øפה ממה שאני–Ā ×× ×™ הופך למה שאני עשוי להיו×Ŗ."Ā ×”×Ŗהליך שבו אני מ×Øפה ממה שאני הוא העיק×Ø. ×Ŗחיל×Ŗו בה×Ŗבוננו×Ŗ ובמודעו×Ŗ, המשכו בקבלה ובההכמה והופו בה×Øפיה ובעזיבה (אני צ×Øיך ל×Øאו×Ŗ ולדע×Ŗ שאני שם- לקבל א×Ŗ זה שאני שם ו×Øק אז, אוכל גם ללכ×Ŗ משם..).

בד×Øך כלל איננו מהכימים ל×Øאו×Ŗ ואם ×Øאינו- אנו נאבקים ואיננו מוכנים לקבל א×Ŗ מה ש×Øאינו- בעצם במקום לה×Ŗקדם לעב×Ø ×”×’×©×ž×Ŗ עצמנו אנו מבזבזים א×Ŗ חיינו במאבק עם עצמנו..

צעד שני:

מודעו×Ŗ ל'חהמי הצלחה' בכלל (אפש×Ø ×œ×§×Øוא כאןĀ ) ולאמונו×Ŗ המגבילו×Ŗ או×Ŗי בד×Øך להגשמ×Ŗ עצמי, בפ×Øט. אמונו×Ŗ (דעו×Ŗ שיש לנו על עצמנו או על אח×Øים/ העולם) כגון: אני לא שווה/כשלון/ אפה/ ×—×”×Ø ×”×™×›×•×™, צ×Øיך להיו×Ŗ מציאו×Ŗי, ככה זה!, ×›×”×£ זה לא חשוב, כל הגב×Øים הם.., אי אפש×Ø ×œ×”×Øויח מ.. ועד אינהוף אפש×Øויו×Ŗ. מודעו×Ŗ לדפוהים המכשילים או×Ŗי– ×Ŗחוש×Ŗ אין אונים, ×Øחמים עצמיים, האשמה/ אשמה, ×Ŗחוש×Ŗ דחייה וכו'. גם האמונו×Ŗ וגם הדפוהים מקו×Øם ב×Ŗקופ×Ŗ הילדו×Ŗ שלנו בה למדנו (כפי שלמד או×Ŗו עו×Øך דין- קונדיטו×Ø) והפנמנו א×Ŗ הדב×Øים כדי שיגנו עלינו- שלא נפגע.. היום, בבג×Øו×Ŗנו, הדב×Øים הללו כב×Ø ××™× × מש×Ø×Ŗים או×Ŗנו אך כל עוד איננו מודעים להם הם ימשיכו להפעיל או×Ŗנו מבפנים כך שייצ×Øו מצבים בהם נאש×Ø ××•×Ŗם בכל פעם מחדש (מעין נבואה שמגשימה א×Ŗ עצמה..). ט×Øנהפו×Øמציה שלהם- לאמונו×Ŗ ודפוהים מקדמים ואינטג×Øציה שלהם בחיי היום יום.
ובמילים פשוטו×Ŗ: להיו×Ŗ מודע לדב×Øים שהגבילו או×Ŗי ומנעו ממני עד היום להיו×Ŗ במימוש עצמי, להפוך א×Ŗ הדב×Øים הללו למקדמים ולשלב או×Ŗם, באופן מעשי, בחיי היומיום שלי.

צעד שלישי:

מודעו×Ŗ למ×Ŗנו×Ŗ (לכישו×Øים) שקיבל×Ŗי, הז×Øה שלהן (כי אנו ×Ŗופהים או×Ŗן לא פעם כמובנו×Ŗ מאליהן, כלא נחשבו×Ŗ באמ×Ŗ. ו×Øוצים דווקא א×Ŗ מה שאין- או יש במינונים נמוכים..), הוק×Øה עליהן ושימוש יומיומי בהן מ×Ŗוך בחי×Øה מודע×Ŗ.

כע×Ŗ אפש×Ø ×œ×‘×—×•×Ø ×ž×˜×Øו×Ŗ (אמי×Ŗיו×Ŗ- מהו×Ŗיו×Ŗ- פנימיו×Ŗ) בד×Øך אל המימוש העצמי שלי וכאש×Ø × ×’×©×™× או×Ŗן, יבואו אח×Øו×Ŗ- ×Ŗמיד משלנו. ×Ŗמיד נקיו×Ŗ ממה שצ×Øיך וממה שכדאי ומשקפו×Ŗ או×Ŗנו- א×Ŗ מי שאנחנו באמ×Ŗ וא×Ŗ מה שיש לנו להביא לעולם.

אנא מכם, אל ×Ŗ×Ŗייאשו, הדב×Ø ××¤×©×Øי ונחוׄ. אני בוח×Ø×Ŗ להיים כאן עם ציטוט של ג'ו×Øג' אליוט שבנחישו×Ŗ, בה×Ŗמדה ובאומׄ פהעה בשבילי המימוש העצמי שלה. היא כו×Ŗב×Ŗ כך:

"לעולם לא מאוח×Ø ×ž×“×™ להיו×Ŗ מי שיכול×Ŗ להיו×Ŗ."

May-You-Flourish

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *