ילדי פו×Øצלן- על קשיים חב×Ø×Ŗיים אצל ילדים ומבוג×Øים

'ילדי פו×Øצלן' אני קו×Øא×Ŗ להם. או×Ŗם ילדים/אנשים ×Øגישים שחווים א×Ŗ הקשיים החב×Ø×Ŗיים בעוצמו×Ŗ גבוהו×Ŗ עד כאב. שמ×Øוב כוויו×Ŗ כב×Ø ××™× × מעזים לה×Ŗק×Øב ולגע×Ŗ. או×Ŗם אלה ש×Øוצים כל כך לה×Øגיש ביחד, ש×Øוצים כל כך להש×Ŗייך, ש×Øוצים כל כך להזמין חב×Ø ×”×‘×™×Ŗה, או ×”×Ŗם לפטפט עם מישהו והבדידו×Ŗ מכה בהם.

(×Øק ל×Øגע אומ×Ø ×›××Ÿ שוב שהפוהט הזה לגמ×Øי מיועד לאנשים בכל הגילאים, החווים קושי דומה).

כשהם מגיעים אליי לקליניקה ואני מזהה או×Ŗם- ×Ŗוך ×Øגע הם נכנהים לי ללב.. × ×Øאה שדווקא לילדים/ אנשים האלה יש כל כך ה×Øבה מה ל×Ŗ×Ŗ. הם יודעים להיו×Ŗ שם עד ההוף, הם מוכנים להעניק א×Ŗ כל האהבה שיש בהם, הם הוגנים, הם יודעים, ב×Øגישו×Ŗם ה×Øבה, לזהו×Ŗ מצוקו×Ŗ ×Øגשיו×Ŗ של האח×Ø ×•×œ×Ŗמוך בו בע×Ŗ הצו×Øך, הם אמפ×Ŗיים, מצפוניים ו×Øגישים לדקויו×Ŗ.. אפש×Ø ×œ×”×ž×©×™×š כאן עוד וכל אחד מוזמן להוהיף כמיטב היכ×Øו×Ŗו עם האוצ×Ø ×©×œ×•.

אז מה העניין? למה דווקא הם נשא×Øים בצד? למה דווקא הם חווים בדידו×Ŗ קשה מנשוא? ה×Ŗשובה היא מו×Øכב×Ŗ אבל אנהה לפשט או×Ŗה לשלושה כיוונים עיק×Øיים:

לכיוון ה×Øאשון אק×Øא 'הבדידו×Ŗ הקיומי×Ŗ'. זוהי הבדידו×Ŗ הקיימ×Ŗ אצל כולנו אך מו×Øגש×Ŗ אצל ילדים אלה ב×Øמו×Ŗ גבוהו×Ŗ יו×Ŗ×Ø. ה×Øגישו×Ŗ הזא×Ŗ, שהיא מ×Ŗנה גדולה, היא גם מקו×Ø ×’×“×•×œ להבל בגיל הזה. אביא דוגמה: ילדים משחקים בחצ×Ø, ילד ניגש אליהם ומבקש להצט×Ø×£- הם מה×Øבים. הוא נעלב, אולי אפילו בוכה, היום ממשיך- באחד השיעו×Øים ה×Ŗלמיד שיושב לידו מפטפט א×Ŗו. הוא מ×Øגיש טוב יו×Ŗ×Ø ×•×”×¢× ×™×™×Ÿ נשכח או שעצמ×Ŗו דוהה מאוד. אצל הילד ה×Øגיש, הכאב ילך ויגדל, הוא לא יוכל לפטפט עם החב×Ø ×ž×¤× ×™ שהוא עמוק ב×Ŗוך הכאב, כמו צלק×Ŗ, הוא יישא או×Ŗו לכל מקום והדב×Ø (הכאב, העלבון..) יש×Ŗקף בפניו וימנע מילדים לה×Ŗק×Øב אליו. דוגמה אח×Ø×Ŗ: שני ילדים נמצאים בחוׄ בהפהקה. אין להם עם מי לשחק. האחד- ימצא ×Ŗעהוקה כלשהי לעצמו (יכין שיעו×Øים, יק×Øא, יחלום..) והשני- אף על פי שי×Ŗכן שיעשה בדיוק א×Ŗ או×Ŗו הדב×Ø, יחוש א×Ŗ הבדידו×Ŗ בעוצמו×Ŗ גבוהו×Ŗ מאוד. אפילו בשע×Ŗ משחק עם חב×Øים- י×Øגיש א×Ŗ בדידו×Ŗו בי×Ŗ×Ø ×©××Ŗ.

אם אהכם א×Ŗ הכיוון הזה אומ×Ø ×©×”×™×œ×“ חווה א×Ŗ או×Ŗם הדב×Øים בדיוק בעוצמו×Ŗ ×Øגשיו×Ŗ גבוהו×Ŗ בה×Øבה משל שא×Ø ×”×™×œ×“×™×. כך גם אצל מבוג×Øים (ה×Ŗכנים שונים- ה×Øגשו×Ŗ דומים).

לכיוון השני, אק×Øא 'המ×Ŗנה'.Ā ×”וא שונה! הוא לא יכול להה×Ŗגל לחב×Øה שבה מעליבים אחד א×Ŗ השני, לא יכול להה×Ŗגל לכוחנו×Ŗ הקיימ×Ŗ, לא יכול להה×Ŗגל לחוה×Ø ×›× ×•×Ŗ (מעין 'אחד בפה- אחד בלב'), לא יכול להה×Ŗגל לחוה×Ø ×”×•×’× ×•×Ŗ..

זה × ×Øאה יפה ואפילו ×Øומנטי- יש לנו ילד מיוחד כל כך. זה באמ×Ŗ נכון! אבל, כמה פעמים אנחנו מ×Ŗפללים שיוכל להה×Ŗגל? כמה פעמים אנחנו מעבי×Øים לו א×Ŗ המה×Ø ×©×”×•× יכול, אם ×Øק היה ×Øוצה.. אנחנו ×Øוצים שיישא×Ø ×Øגיש והוגן וחב×Ø ×˜×•×‘ באמ×Ŗ אבל שיהיה גם כמו כולם..

אם אהכם א×Ŗ הכיוון הזה אומ×Ø ×©×™×œ×“ כזה לא ×Ŗמיד יכול להה×Ŗגל לה×Ŗנהגויו×Ŗ חב×Ø×Ŗיו×Ŗ מוכ×Øו×Ŗ גם אם לא ×Øצויו×Ŗ.

לכיוון השלישי אק×Øא 'המצב בשטח'. הכיוון הזה מדב×Ø ×¢×œ ×Ŗוצאו×Ŗ אפש×Øיו×Ŗ. למשל, או×Ŗו ילד ביקש להש×Ŗ×Ŗ×£ במשחק וקיבל ×”×™×Øוב- בשל העוצמה ה×Øגשי×Ŗ הגבוהה שחווה לא ×™× ×”×” שוב. בשל חוויו×Ŗ כאלה ואח×Øו×Ŗ הוא עלול לפחד מניהיונו×Ŗ ליצי×Ø×Ŗ קש×Ø- הוא לא ×™× ×”×” להצט×Ø×£ לחב×Ø'ה, הוא לא יזמין אליו הבי×Ŗה, לע×Ŗים אפילו ימנע מלהביט בפניהם של אח×Øים כדי לא לפגוש א×Ŗ מבטם וכך.. בשלב מהוים, הוא עלול למצוא א×Ŗ עצמו בבידוד חב×Ø×Ŗי.

אם אהכם א×Ŗ הכיוון הזה אומ×Ø, שי×Ŗכן מצב בו הילד נמנע מניהיונו×Ŗ ליצי×Ø×Ŗ קש×Øים חב×Ø×Ŗיים.

אז איך אפש×Ø ×œ×¢×–×•×Ø?

אפש×Ø ×œ×“×‘×Ø ×¢× הילד על הבדידו×Ŗ הזו. אפש×Ø ×œ×Ŗ×Ŗ מקום לדב×Øים הללו שעולים בכולנו. חלקנו ×Øגישים מהפיק לשמוע או×Ŗם- מהוגלים להקשיב לעצמנו ולמה שעולה מ×Ŗוכנו וחלקנו פחו×Ŗ.

אפש×Ø ×œ×”×Øאו×Ŗ לילדנו א×Ŗ המ×Ŗנה שקיבל וא×Ŗ היופי במ×Ŗנה הזא×Ŗ ואפש×Ø ×œ×Øאו×Ŗ גם א×Ŗ הכאב שהיא מביאה אי×Ŗה ולדב×Ø ×¢×œ×™×•. בעיק×Ø ×œ×Ŗ×Ŗ לכאב להיו×Ŗ– לא לנהו×Ŗ לטשטש או×Ŗו או לומ×Ø ×‘××™×–×©×”×• אופן 'זה לא נו×Øא'. או לנהו×Ŗ לההיח א×Ŗ הדע×Ŗ מהכאב. פשוט ל×Ŗ×Ŗ לו לבוא ולהיו×Ŗ ולהמוך על כך שכשהוא יהיים א×Ŗ ×Ŗפקידו- הוא גם ילך.

להע×Øיך ולהוקי×Ø ××Ŗ ×Øגישו×Ŗו.

לחזק א×Ŗ הילד בחוזקו×Ŗיו (למשל, לשלוח או×Ŗו לחוג שהוא יכול לה×Øגיש שהוא ממש טוב בו, למשל- להחמיא לו וללמד או×Ŗו להחמיא לעצמו..)

לבדוק, ביחד א×Ŗו א×Ŗ המצב בשטח ולעזו×Ø ×œ×• ב×Ŗיווך (כאן זה ×Ŗלוי גיל. בגיל צעי×Ø ×œ×ž×©×œ, עם אילו ילדים היה ×Øוצה לה×Ŗחב×Ø? לעזו×Ø ×œ×• להשיג א×Ŗ המהפ×Ø ×•×œ×”×Ŗקש×Ø ×œ×”×–×ž×™× × אליו, או לדב×Ø ×¢× המחנכ×Ŗ ש×Ŗעזו×Ø ×œ×™×¦×•×Ø ×‘×™× ×™×”× קש×Ø..).

לנהו×Ŗ לבדוק מה ק×Øה ואילו משמעויו×Ŗ נוהפו×Ŗ יכולו×Ŗ להיו×Ŗ לדב×Øים (למשל- אם ×”×™×Øבו לש×Ŗ×£ או×Ŗו במשחק- מה המשמעו×Ŗ שהוא × ×Ŗן לדב×Øים? שהם לא אוהבים או×Ŗו/ שהם מגעילים.. איזו פ×Øשנו×Ŗ נוהפ×Ŗ יכולה להיו×Ŗ כאן? שהיו בדיוק באמצע משהו..).

אם היי×Ŗי צ×Øיכה להכם א×Ŗ כל המאמ×Ø ×”×–×” היי×Ŗי אומ×Ø×Ŗ שלהיו×Ŗ ילד/אדם ×Øגיש זו מ×Ŗנה גדולה המזמנ×Ŗ Ā ×’ם קשיים גדולים. אפש×Ø ×œ×Øאו×Ŗ א×Ŗ הקשיים כחלק מהמ×Ŗנה- הם מאפש×Øים לגדול, לה×Ŗפ×Ŗח ולצמוח- כאש×Ø ×”×™×œ×“ גדל בהביבה מיטיבה ו×Ŗומכ×Ŗ, המעודד×Ŗ או×Ŗם להוקי×Ø ××Ŗ ×Øגישו×Ŗו.

אם נעשה זא×Ŗ נוכל להייע לילדינו/לעצמנו לה×Ŗמודד עם מצבים חב×Ø×Ŗיים, ליהנו×Ŗ ממה שמזמן להם בי×Ŗ ההפ×Ø/ החיים ועדיין להישא×Ø ×ž×” שהם- ילדים/ אנשים ×Øגישים מאוד.

 

 

 

 

 

 

 

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *