על ×Øחמים עצמיים ואיך יוצאים מהם

כשאנחנו מ×Øחמים על עצמנו אנחנו מ×Øגישים קו×Øבן. אנחנו קו×Øבן של הנהיבו×Ŗ- של הפקקים במדינה, של החינוך שקיבלנו, של מצבנו בעבודה, של המצב הכלכלי, של בן הזוג שלא עוז×Ø, של האין בן זוג.. אנחנו קו×Øבן ובשל כך אנחנו ×Øאויים ל×Øחמים!

ב×Øוב המק×Øים, אנשים המ×Øחמים על עצמם ×Øואים א×Ŗ המקו×Ø ×œ×‘×¢×™×•×Ŗ מחוצה להם ובד×Øך כלל, גם אם הם ×Øואים או×Ŗו ב×Ŗוך עצמם, הם חשים ×—×”×Øי יכול×Ŗ לה×Ŗמודד עם המצב ואינם מקבלים א×Ŗ העובדה שהם אח×Øאיים למצבם, יהיה אש×Ø ×™×”×™×”.

לע×Ŗים, זהו מצב זמני- אנחנו מ×Øחמים על עצמנו ואז אנחנו יוצאים לעשייה משמעו×Ŗי×Ŗ ומביאים שינוי אל חיינו, או שאנו לומדים להשלים עם המצב. ולע×Ŗים אנו '× ×Ŗקעים' ב×Øגש זה. ובעצם, אנו חוז×Øים שוב ושוב במחשבו×Ŗינו על הקשיים, על הכישלונו×Ŗ, שוקעים בהם ומאפש×Øים להם להציף כל חלקה טובה ולהטביע או×Ŗנו בכאב ובקושי.

פ×Øט לפו×Øקן זמני ול×Ŗשומ×Ŗ לב מההביבה שיכולים להביא לנו ה×Øחמים העצמיים, אין ביכול×Ŗם ל×Ŗ×Øום לנו או לחיינו. הם קיימים מ×Ŗוך ה×Øגל, מפני ש×Øאינו זא×Ŗ בילדו×Ŗינו אצל אחד ההו×Øים, כחלק ממבנה האישיו×Ŗ שלנו וככאלה, אין לנו ב×Øי×Øה אלא לקבלם. אין טעם להיאבק בהם אבל כדאי בהחלט לא ל×Ŗ×Ŗ להם להכ×Ŗיב א×Ŗ חיינו כי אז נהיה אומללים עוד יו×Ŗ×Ø. המקו×Ø ×”×¤× ×™×ž×™ שלהם יכול להיו×Ŗ (קחו נשימה, זה עלול לכאוב ואף ליצו×Ø ×”×Ŗנגדו×Ŗ, שימו לב אליה- מט×Ø×Ŗה היא ש×Ŗוכלו להשא×Ø ×‘×”×Øגל הזה, יש מק×Øים בהם אף אפש×Ø ×œ×•×ž×Ø- בה×Ŗמכ×Øו×Ŗ הזא×Ŗ) ובכן, המקו×Ø ×”×¤× ×™×ž×™ שלהם הנו: אגו, יהי×Øו×Ŗ ואהבה עצמי×Ŗ- משהו בהגנון: "קו×Øים לי דב×Øים וזה לא מגיע לי..".

הם יכולים להפוך לה×Ŗמכ×Øו×Ŗ שקשה מאוד להיגמל ממנה והיא מוהווי×Ŗ היטב מפני שהיא מייצ×Ø×Ŗ הבל אמי×Ŗי- מצב שלאדם שאיננו הובל ממנה י×Øאה קטן וחה×Ø ×—×©×™×‘×•×Ŗ- אדם ההובל ממנה יגיב בח×Øיפו×Ŗ בשלושה מישו×Øים בד×Øך כלל: (1) המישו×Ø ×”×ž×—×©×‘×Ŗי- כאן יגיעו מחשבו×Ŗ ×Øפטטיביו×Ŗ על ההבל שהוא מנ×Ŗ חלקי, על האח×Ø ×”×’×•×Øם לי לכך או על חוה×Ø ×”×ž×–×œ שלי וכו'. (2) המישו×Ø ×”×Øגשי- כאן יגיע מגוון של ×Øגשו×Ŗ שליליים כגון: עצב, ×›×¢×”, ×Ŗהכול, חוה×Ø ××•× ×™× ועוד היד נטויה. (3) המישו×Ø ×”×¤×™×–×™/ הגופני- כאבי גב, כאבי ×Øאש, כאבי בטן ועוד כהנה וכהנה כאבים ומיחושים מהוגים שונים. וכל אלו אמ×Ŗיים ומוחשיים ואדם עלול לבלו×Ŗ בהם א×Ŗ מ×Øבי×Ŗ חייו.

אז מה יכולו×Ŗ להיו×Ŗ ה×Ŗוצאו×Ŗ של ×Øחמים עצמיים? קודם כל, הם ×Ŗוקעים או×Ŗנו במקום בו אנו נמצאים. במהכנו×Ŗ. הם לא מאפש×Øים לנו לה×Ŗקדם לעב×Ø ×—×œ×•×ž×•×Ŗינו ולממש א×Ŗ עצמנו וא×Ŗ חיינו. א×Ŗן דוגמה להמחשה: הם יכולים לה×Øוה בקלו×Ŗ זוגיו×Ŗ טובה: אני הקו×Øבן- בן הזוג הוא האשם, אני חף מפשע והוא מ×Ŗעלל בי. אני מ×Ŗחשב,מנהה, מש×Ŗדל והוא פוגע, הו×Ø×” ומקלקל. בשלב מהוים, יו×Ŗ×Ø ×—×©×•×‘ לי להוכיח שאני הטובה והוא ה×Ø×¢ מאש×Ø ×œ×©×ž×•×Ø ×¢×œ הזוגיו×Ŗ שלי, על שלמו×Ŗ המשפחה, על האהבה. או×Ŗו דב×Ø ×™×›×•×œ להיו×Ŗ עם ה'אין אהבה' או עם מקום העבודה שלי וכן הלאה. אצל אנשים מהוימים ני×Ŗן יהיה לזהו×Ŗ זא×Ŗ בכל ×Ŗחום בחייהם.

הם גזלני אנ×Øגיה וזמן עצומים– כשהם מש×Ŗלטים המוטיבציה נעלמ×Ŗ וכל מה שאנו ×Øוצים זה להיעלם גם כן, כל אחד וד×Øכיו היצי×Ø×Ŗיו×Ŗ לעשו×Ŗ זא×Ŗ, אכיל×Ŗ י×Ŗ×Ø, טלוויזיה, שינה.. אנחנו הופכים להיו×Ŗ לא אפקטיביים (או לא '×Ŗוצאיים', כפי שהגדי×Øה האקדמיה ללשון) ואף ג×Øוע מכך, אנו מביאים בדיוק א×Ŗ ההפך מה×Ŗוצאו×Ŗ ה×Øצויו×Ŗ לנו. ואם נלך לדוגמ×Ŗ הזוגיו×Ŗ המ×Ŗקלקל×Ŗ- אנו ×Øוצים ל×Ŗקן א×Ŗ הזוגיו×Ŗ או א×Ŗ מצב ×Øוחנו אך בעצם מחמי×Øים א×Ŗ שניהם.

אז מה יש בידינו לעשו×Ŗ?

קודם כל להבין שזהו ההיפו×Ø ×©×œ×™!Ā ×”דב×Øים קו×Øים כפי שהם קו×Øים וזה הכל. האם אני בוח×Ø ×œ×©×§×•×¢ בקושי שהם מביאים או שאני בוח×Ø ×œ×”×¤×•×š או×Ŗו להזדמנו×Ŗ לשינוי. כשאניĀ ×Øואה קושי יכולה להידלק אצלי נו×Øה של הבנה שיש כאן בעצם הזדמנו×Ŗ לשינוי. הקושי מהמן הזדמנו×Ŗ לה×Ŗבג×Ø, לה×Ŗפ×Ŗח, לגדול. אם אוו×Ŗ×Ø ×¢×œ ה×Øווח המפוקפק של הקו×Øבן ואבח×Ø, נגד הטבע שלי ובאומׄ ×Øב- לקבל אח×Øיו×Ŗ על המצב- אוכל להפיק מכך ×Øבו×Ŗ, ללכ×Ŗ לעב×Ø ×”×ž×™×ž×•×© העצמי שלי, להגיע ולהשיג א×Ŗ מט×Øו×Ŗיי וחלומו×Ŗיי, לשפ×Ø ××Ŗ איכו×Ŗ חיי באופן שאפילו לא עלה בדמיוני. מבחינה כלכלי×Ŗ, חב×Ø×Ŗי×Ŗ, זוגי×Ŗ, מקצועי×Ŗ, ב×Øיאו×Ŗי×Ŗ ואפילו מבחינ×Ŗ המ×Øאה החיצוני שלי.

איך עושים זא×Ŗ?

אני מזהה שזה ההיפו×Ø ×©×œ×™ ואני 'מפעילה ×Øדא×Ø', בכל פעם שעולים ה×Øחמים העצמיים אני מזהה או×Ŗם ואינני נאבק×Ŗ בהם, אני מקבל×Ŗ א×Ŗ קיומם- זוהי צומ×Ŗ מבחינ×Ŗי- אני יכולה לבחו×Ø ×œ×”×ž×©×™×š יש×Ø- להישא×Ø ×‘×ž×¦×‘ זה ולהה×Ŗפק בפי×Øו×Øים היבשים שה×Øחמים העצמיים מהפקים לי. או שאני יכולה לבחו×Ø ×œ×¤× ×•×Ŗ ימינה- ליצו×Ø ×©×™× ×•×™- משהו שאינני נוהג×Ŗ לעשו×Ŗ במצב שכזה כמו: ללכ×Ŗ לחב×Øים שאני לא יכולה להביא להם א×Ŗ ה×Øחמים העצמיים שלי. ללכ×Ŗ לים ל×Øוׄ או לשחו×Ŗ, לשים מוזיקה שמחה ול×Øקוד וכו'. אפש×Ø ×’× לפנו×Ŗ שמאלה, למשל- לבדוק עוד ד×Øכים בהן ני×Ŗן לפ×Øש א×Ŗ המצב ובכל מק×Øה (גם אם אינני מהוגל×Ŗ למצוא כאלו כ×Øגע וגם אם אינני מהוגל×Ŗ להאמין שיש כאלו) לה×Ŗחייב לא לפעול לפי מה שמכ×Ŗיבים לי ה×Øחמים העצמיים. קשה? מאוד!!! אפש×Øי? פעמים ×Øבו×Ŗ כן!! אפש×Ø ×œ×”×Ŗחיל אי×Ŗן. אין צו×Øך וגם לא כדאי לנהו×Ŗ ל×Øד×Ŗ 30 ק"ג בב×Ŗ אח×Ŗ.

מהפיק שא×Øאה שיש לי אפש×Øו×Ŗ בחי×Øה. אני יכולה לבקש מהאגו שלי להי×Øגע, להבטיח לו שי×Øגיש יו×Ŗ×Ø ×˜×•×‘ אם אפעל ממקום אח×Ø. לצא×Ŗ לד×Øך חדשה ואח×Ø×Ŗ על אף הפחד ולה×Ŗנהו×Ŗ בה שוב ושוב ושוב, בכל פעם מחדש יהי עלי לקח×Ŗ א×Ŗ ההחלטה הזא×Ŗ- זה איננו מצב הנמצא באוטומט שלי- להפך, אין פה אנ×Øצייה אלא מאבק והליכה נגד הז×Øם, אבל, באופן מפ×Ŗיע, הם הזה מניבים אנ×Øגיה, מביאים אוש×Ø ×•×”×™×¤×•×§ אל חיינו, זוקפים א×Ŗ גבנו ומאפש×Øים לנו ללכ×Ŗ בחיים אלה ב×Øאש מו×Øם.

א×Ŗם מכי×Øים א×Ŗ האנשים האלה? אלה שטוב להם? שנמצאים בעשייה? שהולכים ב×Øאש מו×Øם? הביטו בעצמכם. א×Ŗם בצומ×Ŗ, א×Ŗם יכולים לבחו×Ø. כל ×Øגע הוא אפש×Øו×Ŗ. גם ה×Øגע הזה ממש. קחו או×Ŗו. עכשיו.

(*×Ŗודה לשלי וליוחאי על העלא×Ŗ הנושא, על ההש×Øאה ועל השיחה..)

×Øוצה גם לעבו×Ø ×Ŗהליך של שינוי? אשמח ללוו×Ŗ או×Ŗך אל ההצלחה. ה×Ŗקש×Ø/י כע×Ŗ:

054-7793382

אהב×Ŗ א×Ŗ המאמ×Ø? ש×Ŗ×£ א×Ŗ חב×Øך! על ידי לחיצה על האייקון המ×Ŗאים בצד הימני של הא×Ŗ×Ø:)

 1. י×Øיב קפ×Øא

  זקוק לעז×Øה לשינוי. מאוכזב מעצמי כב×Ø ×Ŗקופה א×Øוכה מכל הבחינו×Ŗ . אין לי כב×Ø ×× ×Øגיו×Ŗ בכלל…. ×Ŗודה

  1. כ×Øמי×Ŗ אוזן מא×Ŗ

   י×Øיב יק×Ø, × 
   שמע קשה ממש מה שא×Ŗה חווה. מכי×Øה א×Ŗ זה מק×Øוב..
   כל הכבוד על האומׄ לבקש עז×Øה ועל הכנו×Ŗ- זה לא מובן מאליו.
   המודעו×Ŗ, הכנו×Ŗ והאומׄ הן כב×Ø ×”×¦×¢×“×™× ה×Øאשונים של השינוי גם אם הוא × ×Øאה ×Øחוק.

   אשמח לעזו×Ø.
   בוא נדב×Ø 054-7793382
   אם אני לא עונה ×Ŗוכל לשלוח לי הודעה ואחזו×Ø ××œ×™×š
   כ×Øמי×Ŗ

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *