2 ד×Øכים- בחי×Øה אח×Ŗ- חיים שלמים!

הד×Øך של שינוי החוויה היא ד×Øך של ה×Ŗנגדו×Ŗ ומאבק (לחוויה ולמה שהיא מביאה אי×Ŗה). הד×Øך של שינוי העצמי- היא ד×Øך של Ā ×§×‘לה וה×Ŗפ×Ŗחו×Ŗ. באיזו ד×Øך אני ×Øוצה לבחו×Ø?

קא×Øל ×Øוג'×Ø×” (שהיה מאבו×Ŗ הז×Øם ההומניהטי בפהיכולוגיה) אמ×Ø ×›×™ האדם יכול לבחו×Ø ×‘×—×™×™×•, כאש×Ø ×”×•× × ×Ŗקל במכשול או בקושי, באח×Ŗ מש×Ŗי ד×Øכים ובעצם- כל חייו מנוהלים על ידי בחי×Øה זו. חשוב לציין כי כל הזמן מצויה בידינו האפש×Øו×Ŗ לבחו×Ø ××—×Ø×Ŗ..

הד×Øך ה×Øאשונה- שינוי החוויה: כאש×Ø ×× ×• בוח×Øים בד×Øך זו, אנו בעצם מ×Ŗאימים א×Ŗ החוויה לנוחיו×Ŗינו. אנו מש×Ŗמשים במנגנוני הגנה העומדים ל×Øשו×Ŗינו כדי ל×Øאו×Ŗ א×Ŗ החוויה באופן שיגן עלינו מפני הקושי או ×Ŗחוש×Ŗ הכשלון. נש×Ŗמש כאן בעיק×Ø ×‘×”×“×—×§×”- ה×Ŗעלמו×Ŗ מהקושי, ×”×™×Øוב ל×Øאו×Ŗ או×Ŗו, עיהוק אובההיבי בדב×Øים אח×Øים כדי לא לפגוש א×Ŗ הכאב שמביא אי×Ŗו. הכחשה- הכחשה של המצב או של ה×Øגשו×Ŗ אש×Ø ×ž×‘×™× עימו. היינו- זה בכלל לא ק×Øה או- זה בכלל לא מזיז לי. עיוו×Ŗ של המצב וה×Ŗאמ×Ŗו ל×Øצוני.

איך זה מ×Ŗבטא בחיים? משהו קו×Øה או שאנו נפגשים במצב קיים שאיננו נעים לנו. למשל, אין לנו זוגיו×Ŗ. או שהודיעו לנו שאנו מפוט×Øים ממקום עבוד×Ŗנו. אם נבח×Ø ×‘×“×Øך של שינוי החוויה- נעהוק כל הזמן בחוויה החיצוני×Ŗ שלנו. נדחיק או נכחיש א×Ŗ חשיבו×Ŗה- כאן נוכל לומ×Ø ×“×‘×Øים כמו: זוגיו×Ŗ לא מאוד חשובה לי כ×Øגע או יו×Ŗ×Ø ×˜×•×‘ שפוט×Ø×Ŗי- גם ככה לא נהני×Ŗי לעבוד שם וכו'. נוכל לב×Øוח לכל מני עיהוקים אח×Øים שלא יאפש×Øו לנו לחוו×Ŗ א×Ŗ הכאב או א×Ŗ הקושי הכ×Øוכים במצב זה. נוכל לומ×Ø ×©×–×” שפוט×Ø×Ŗי או שאין לי זוגיו×Ŗ לא אומ×Ø ×›×œ×•× על מי שאני ופשוט הבוה הזה מטו×Ø×£ או שכל הגב×Øים מחפשים ×Øק נשים חלשו×Ŗ ואני אינני כזא×Ŗ (למשל).

הד×Øך השנייה- שינוי העצמי:Ā ×›××©×Ø ×× ×• בוח×Øים בד×Øך זו אנו בעצם משנים א×Ŗ המודעו×Ŗ שלנו בנושא או×Ŗו מעלה החוויה. ההליכה בד×Øך זו מ×Ŗחילה בד×Øך כלל בשאלה. שאלה כמו: מדוע אני במצב זה עכשיו? אם הגע×Ŗי לכאן זה אומ×Ø ×©×¢×œ×™ ללמוד משהו. מהו? אם מדוב×Ø ×‘×ž×©×”×• שחוז×Ø ×¢×œ עצמו שוב ושוב או מצב שאני '×Ŗקוע' בו. מהו הדפוה שמחזי×Ø ××•×Ŗי בכל פעם לאו×Ŗו מצב או משאי×Ø ××•×Ŗי באו×Ŗו מצב? (אלו היו שאלו×Ŗ לדוגמה- אי×Ŗן ×Ŗהליך Ā ×©×œ שינוי עצמי יכול לה×Ŗחיל). בד×Øך זו- של שינוי העצמי- אנו מהכימים ל×Øאו×Ŗ א×Ŗ החוויה, על כל הקושי שהיא מביאה אי×Ŗה ואז מפנים א×Ŗ המבט וא×Ŗ האנ×Øגיו×Ŗ אל עצמי- 'מקשיבים' למחשבו×Ŗ המפעילו×Ŗ או×Ŗנו ו'מ×Ŗבוננים' בעצמנו בזמן אמ×Ŗ. בעצם, חוק×Øים א×Ŗ או×Ŗו מקום בעצמי שייצ×Ø ××Ŗ המצב הנוכחי.

איך זה מ×Ŗבטא בחיים? משהו ק×Øה או קיים מצב שאיננו נעים לנו.. ניקח א×Ŗ או×Ŗן דוגמאו×Ŗ. פוט×Øנו/ אין לנו זוגיו×Ŗ. אנו מקבלים א×Ŗ המצב. לא מנהים ליפו×Ŗ או×Ŗו או לשנו×Ŗ או×Ŗו אלא מהכימים ל×Øאו×Ŗו בבהי×Øו×Ŗ. ולא ×Øק או×Ŗו אלא גם א×Ŗ ה×Øגשו×Ŗ שהוא מעלה בנו- כואבים ככל שיהיו וא×Ŗ המחשבו×Ŗ שהוא מעלה בנו וא×Ŗ הה×Ŗנהגו×Ŗ שמגיעה בגינו. אם למשל, פעלנו עד כה בד×Øך ה×Øאשונה (הדחקנו/ הכחשנו/ עיוו×Ŗנו) נוכל ל×Øאו×Ŗ גם א×Ŗ זה. לאח×Ø ×©×Øאינו א×Ŗ המצב- נבקש ל×Øאו×Ŗ כיצד הגענו אליו. מהן המחשבו×Ŗ/ האמונו×Ŗ/ הדפוהים החוז×Øים על עצמם בחיינו ומביאים או×Ŗנו בכל פעם (בלבוש שונה) לאו×Ŗו מצב. זו יכולה להיו×Ŗ למשל אמונה מגבילה כמו: 'אני לא שווה כלום- אני ×Øק עושה בכאילו (מציג כאילו אני שווה)' אמונה כזא×Ŗ, אם היא טבועה בי- ×Ŗלווה או×Ŗי לכל מקום ובעצם, אני כל כך מאמינה בה עד שאייצ×Ø, בכל פעם מחדש, מציאו×Ŗ שמ×Ŗאימה לה- בק×Øיי×Øה, בזוגיו×Ŗ.. ×Øק כשאגלה א×Ŗ האמונה הזא×Ŗ המכ×Ŗיבה א×Ŗ ה×Ŗנהלו×Ŗי- אוכל ל×Øאו×Ŗ עד כמה עמוק נעוצים שו×Øשיה בחיי. ×Øק לאח×Ø ×ž×›×Ÿ, אוכל לוו×Ŗ×Ø ×¢×œ×™×” (בכל פעם מחדש- מפני שכוחו של הה×Øגל הוא עצום!!) ולהמי×Øה באמונה אח×Ø×Ŗ- מחזק×Ŗ. אמי×Ŗי×Ŗ. מ×Ŗוכה אפעל באופן שונה ואייצ×Ø ×ž×¦×‘×™× חדשים בחיי.

אלו הן ש×Ŗי הד×Øכים. הד×Øך ה×Øאשונה 'זו×Øק×Ŗ' א×Ŗ האח×Øיו×Ŗ החוצה. הד×Øך השנייה מקבל×Ŗ אח×Øיו×Ŗ. הד×Øך ה×Øאשונה היא הד×Øך השכיחה, הקלה, הה×Øגלי×Ŗ. הד×Øך השנייה היא ד×Øך של 'נגד הז×Øם', והיא גם מביאה לפגיעה באגו לכן, בד×Øך כלל, איננו נוהגים לבחו×Ø ×‘×”. הד×Øך ה×Øאשונה משאי×Øה או×Ŗנו ב'לופ' ×Ŗמידי וכ×Øוכה בהשא×Øו×Ŗ בעב×Ø ×©×œ× ×•- עב×Ø ×”×ž×ž×—×–×Ø ××Ŗ עצמו שוב ושוב.Ā ×”ד×Øך השנייה מוציאה או×Ŗנו מה'לופ' ומאפש×Ø×Ŗ לנו לחיו×Ŗ בהווה חדש- בכל ×Øגע ו×Øגע.

הד×Øך של שינוי החוויה היא ד×Øך של ה×Ŗנגדו×Ŗ ומאבק (לחוויה ולמה שהיא מביאה אי×Ŗה). הד×Øך של שינוי העצמי- היא ד×Øך של Ā ×§×‘לה וה×Ŗפ×Ŗחו×Ŗ.

מקו×Øה של הד×Øך ה×Øאשונה הוא בילדו×Ŗנו- בד×Øך המו×Ŗני×Ŗ בה אהבו או×Ŗנו וקיבלו או×Ŗנו- אנו ממשיכים לקבל א×Ŗ עצמנו ולאהוב א×Ŗ עצמנו בדיוק באו×Ŗו אופן (מו×Ŗנה) ולכן איננו יכולים לה×Ŗמודד עם מצב בו אנו אח×Øאיים לחיינו ולמצבים המ×Ŗ×Øחשים בהם (כי אם אנחנו ג×Øמנו להם- לא מגיעה לנו אהבה או קבלה). לד×Øך השנייה מגיעים מעטים שהו×Øיהם קיבלו או×Ŗם בלי ×Ŗנאים ומעטים אח×Øים שהבינו שאם לא יקבלו א×Ŗ עצמם- לא יוכלו לה×Ŗפ×Ŗח ולגדול.

בחיינו אנחנו נמצאים בד×Øך כלל בד×Øך ה×Øאשונה ומשהו 'מ×Ŗבשל' בנו לאט לאט. עוד ועוד ×Ŗובנו×Ŗ נאהפו×Ŗ ואנו מ×Ŗבג×Øים ולומדים להכי×Ø ××Ŗ עצמנו. כך עד שמ×Ŗחיל לק×Øו×Ŗ שינוי המאפש×Ø ×œ× ×• להכיל א×Ŗ המצב, לשאול שאלו×Ŗ ולקבל אח×Øיו×Ŗ. לפעמים אנחנו בוח×Øים ללכ×Ŗ לטיפול/ אימון/ ד×Øך ×Øוחני×Ŗ הפו×Ŗחים לנו א×Ŗ הד×Øך אל עצמנו וז ה'בישול' הוא מהי×Ø ×™×•×Ŗ×Ø. ולעי×Ŗים אנו קו×Øאים מאמ×Ø. או שומעים משפט.. שפ×Ŗאום × ×›× ×” ומ×Ŗיישב בדיוק במקום.

ומשהו מ×Ŗחיל לזוז. לנבוט. לבקוע.

————————————————————

אם אבקש להכם א×Ŗ כל המאמ×Ø ×”×–×” על ×Øגל אח×Ŗ ובשפה פשוטה. אק×Øא לו:

"איך להשיג בדיוק א×Ŗ מה שאני ×Øוצה"

וזה מה שאכ×Ŗוב:

בכל מאודנו אנו מבקשים לממש א×Ŗ עצמנו וא×Ŗ המ×Ŗנו×Ŗ אש×Ø ×§×™×‘×œ× ×•. אלא שיש אמונו×Ŗ המגבילו×Ŗ או×Ŗנו במימוש זה. אמונו×Ŗ שה×Ŗקבעו בנו בגיל צעי×Ø ×•×™×©× × דפוהי ה×Ŗנהגו×Ŗ המונעים מאי×Ŗנו להגיע לידי כך.. אלו בעצם אינם מאפש×Øים לנו לממש א×Ŗ עצמנו, לה×Øגיש היפוק ולחוו×Ŗ הצלחה.

אם Ā × ×•×›×œ לעשו×Ŗ 3 דב×Øים:

1) לזהו×Ŗ א×Ŗ האמונו×Ŗ וא×Ŗ הדפוהים הללו
2) להמי×Øם בחדשים- מקדמים ומאפש×Øים
3) לאפש×Ø ×œ×”× לה×Ŗ×Øחש בחיינו

נגיע לאן ש×Øק × ×Øצה!

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *