3 שאלו×Ŗ על קשיים וכיצד להפיק מהם א×Ŗ המיטב

בדיוק כשם שצ×Øיך שיהיה חושך כדי שיוכל להיו×Ŗ או×Ø, כך צ×Øיך שיהיה קושי , כדי ש×Ŗהיה קלו×Ŗ. כאש×Ø × ×Ŗוודע לכך, ×Ŗהיה לנו זווי×Ŗ ×Øאייה שונה מאוד על החיים. אנו נאפש×Ø ×œ×›×œ מה שמגיע להיו×Ŗ, לא נאבק ולא נדחיק, לא נב×Øח ולא נעלם. פשוט נוכל להיו×Ŗ עם מה שיש.

מ×Ŗי קושי קיים? כאש×Ø ×× ×—× ×• עוב×Øים מכשול כלשהו. זא×Ŗ אומ×Ø×Ŗ, שהקושי מצביע עבו×Øנו על מקום שאנו יכולים לה×Ŗבג×Ø ×‘×•. על הזדמנו×Ŗ לגדול ולה×Ŗפ×Ŗח.

ומה אנו עושים בד×Øך כלל? בו×Øחים!! בו×Øחים מההזדמנו×Ŗ שלנו. היקום נו×Ŗן לנו מ×Ŗנה ואנו נאבקים בה. אבל זה לא נעים א×Ŗם אומ×Øים. נכון, לפעמים זה אפילו מאוד לא נעים וכואב ומפחיד. ובכל זא×Ŗ, אם ניקח זא×Ŗ, אם נהכים לקבל א×Ŗ הכאב- יוולד משהו חדש ב×Ŗוכנו. כל לידה כ×Øוכה בהבל. גם לידו×Ŗ פנימיו×Ŗ.

אז איך זה מ×Ŗבטא בחיים? מהו קושי? קשה לנו בחב×Øה. קשה לנו בעבודה. קשה לנו באין זוגיו×Ŗ, קשה לנו עם הלבד, קשה לנו בזוגיו×Ŗ, קשה לנו עם ×”×›×¢×” שלנו, או עם הלחׄ, או עם הצו×Øך בשליטה.. כל אלה ודומיהם- ב×Øגע שהם מו×Øגשים כקושי, יש בהם הזמנה לה×Ŗפ×Ŗחו×Ŗ. זא×Ŗ אומ×Ø×Ŗ שמשהו בנו מזהה שאנו פועלים בניגוד למהו×Ŗ שלנו. בניגוד למה שנכון לנו (ויכול להיו×Ŗ אגב, מאוד נכון לאדם אח×Ø..).

אנהה שוב במילים אח×Øו×Ŗ, מפני שזהו עצם העניין, הקושי הוא אי×Ŗו×Ŗ לכך שיש איזשהו דפוה או אמונה מגבילה שעולים אל פני השטח, זה אומ×Ø ×©×›×¢×Ŗ הוא הזמן בו אני יכול ל×Øאו×Ŗם (הקושי מ×Øאה לי או×Ŗם) וזו יכולה להיו×Ŗ גם הזדמנו×Ŗ לבדוק אם אני מעוניין להמשיך ולהחזיק בהם (בד×Øך כלל מדוב×Ø ×‘×“×¤×•×”×™× ישנים- כאלה שהבאנו מהעב×Ø ×”×Øחוק שלנו ואז היו נכונים וחשובים לנו, י×Ŗכן מאוד שכיום הם מונעים מאי×Ŗנו לממש א×Ŗ עצמנו, מגבילים א×Ŗ אוש×Øנו וזא×Ŗ למ×Øו×Ŗ שהם כב×Ø ×‘×›×œ×œ לא ×Øלוונטיים לחיינו..). לפעמים, המ×Ŗנה היא שאני יכול ל×Øאו×Ŗם- להיו×Ŗ מודע להם ולכח השפע×Ŗם עלי ועל חיי. וי×Ŗכן שאצט×Øך ל×Øאו×Ŗ או×Ŗם עוד כמה וכמה פעמים לפני שאאזו×Ø ××•×ž×„ לפ×Øוׄ ד×Øכם ולפעמים, עצם הההכמה ל×Øאו×Ŗ- ×Ŗביא לשינוי.

ומהי ב×Øיחה? להאשים א×Ŗ החוׄ, לה×Ŗעלם מהקושי- לעקוף או×Ŗו על ידי שינה או פעילו×Ŗ י×Ŗ×Ø ×œ×ž×©×œ, להצמד לה×Øגלים הישנים, להאחז בכל מה שאפש×Ø, להדחיק ועוד.. בעצם, לנהו×Ŗ להעלים א×Ŗ הקושי ולה×Øב להיו×Ŗ בו. ב×Øיחה ×Ŗמנע מאי×Ŗנו ל×Øאו×Ŗ גם אם הדב×Ø ×™×”×™×” ב×Øו×Ø ×•×™×¢×ž×•×“ אל מול עינינו ממש. ב×Øיחה ×Ŗאפש×Ø ×œ× ×• לא להיו×Ŗ בקושי לזמן מהויים, קצוב אבל היא לא ×Ŗאפש×Ø ×œ×• להיעלם. להיפך, הוא יחזו×Ø ×©×•×‘ ושוב אל חיינו. בלבוש דומה או שונה עד שנהכים ל×Øאו×Ŗ או×Ŗו. הוא לא יוו×Ŗ×Ø ×ž×¤× ×™ שהוא מגיע ממעמקי הווי×Ŗנו. הוא לא יוו×Ŗ×Ø ×ž×¤× ×™ שהוא מבקש א×Ŗ טוב×Ŗנו. הוא לא מש×Ø×Ŗ א×Ŗ האגו שלנו, א×Ŗ עצלו×Ŗינו או א×Ŗ האישיו×Ŗ שלנו. הוא מש×Ø×Ŗ א×Ŗ הווי×Ŗנו המבקש×Ŗ לה×Ŗפ×Ŗח ולגדול.

ומה לעשו×Ŗ? בפעם הבאה שהקושי מגיע. או ממש עכשיו אם הוא כב×Ø ×›××Ÿ. נהו לפ×Ŗוח ידיים לק×Øא×Ŗו, לב×Øך על בואו, להיו×Ŗ הק×Øניים לגבי איך ×Ŗהיו בע×Ŗיד בזכו×Ŗו. נהו ל×Øאו×Ŗ א×Ŗ עצמכם מבחוׄ, כאילו זהו ×”×Øט או משהו שקו×Øה למישהו אח×Ø ×•×œ×›×• לק×Øא×Ŗ הקושי. פאולו קואלו כ×Ŗב פעם "השעה החשוכה ביו×Ŗ×Ø ×”×™× השעה שלפני עלו×Ŗ השח×Ø". מי מכם נשא×Ø ×¤×¢× ל×Øאו×Ŗ א×Ŗ הז×Øיחה? נכון שהיה שווה?

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *