4 ×Ŗחנו×Ŗ בה×Ŗמודדו×Ŗ עם קשיים הנוצ×Øים עם ילדינו

ילדך חוז×Ø ×©×•×‘ ושוב על ה×Ŗנהגו×Ŗ מהוימ×Ŗ שא×Ŗ ×Øואה או×Ŗה כבל×Ŗי ×Øצויה מפני שהיא פוגע×Ŗ בו עצמו, באנשים אח×Øים בבי×Ŗ או מחוצה לו או פשוט מוציאה או×Ŗך מדע×Ŗך.

כל מה שא×Ŗ ×Øוצה הוא שהה×Ŗנהגו×Ŗ הזא×Ŗ ×Ŗיעלם!Ā ××Ŗ שואל×Ŗ א×Ŗ בן הזוג, א×Ŗ החב×Øה הק×Øובה, מעלה שאלה בפייהבוק ואפילו שוקל×Ŗ ללכ×Ŗ להד×Øכ×Ŗ הו×Øים..הכל, ×Øק שיפהיק עם זה כב×Ø. לפעמים נדמה כי זה מצליח- העצה האח×Øונה שקיבל×Ŗ, או האיום על ני×Ŗוק המחשב, למשל. והה×Ŗנהגו×Ŗ אכן פוהק×Ŗ. ×Ŗודה לאל! אבל, אז, ללא כל ה×Ŗ×Øעה מוקדמ×Ŗ, מופיעה ה×Ŗנהגו×Ŗ חדשה וחוז×Ø ×—×œ×™×œ×”. לפעמים, בשקט, בינך לבין עצמך, א×Ŗ שואל×Ŗ אם יש קש×Ø ×‘×™×Ÿ הדב×Øים, אבל הצו×Øך לפ×Ŗ×Øון גוב×Ø ×•×©×•×‘ א×Ŗ נז×Øק×Ŗ החוצה- לפ×Ŗ×Øון.

המאמ×Ø ×”×–×” מנהה להציע אפש×Øו×Ŗ אח×Ø×Ŗ לפיה הילד, בה×Ŗנהגויו×Ŗיו השונו×Ŗ, מבקש להפנו×Ŗ א×Ŗ מבטנו למשהו מהו×Ŗי אצלנו, אצלו, במע×Øכ×Ŗ היחהים שלנו. אם נצליח לזהו×Ŗ א×Ŗ או×Ŗו 'דב×Ø ×ž×”×•×Ŗי' נוכל ל×Ŗ×Ŗ לילד א×Ŗ מה שהוא באמ×Ŗ מבקש מאי×Ŗנו. אין זה פ×Ŗ×Øון 'אינהטנט' ששם פלהט×Ø ×¢×œ הפצע, אלא פ×Ŗ×Øון מעמיק שמהכים להיו×Ŗ עם הקושי. יחד עם זא×Ŗ, הדב×Øים כאן הם בהי×Øים וממוקדים ולכן שימושיים.

יש כאן ד×Øך חדשה שככל שנצעד בה יו×Ŗ×Ø, כך ×Ŗהיה נגישה יו×Ŗ×Ø ×¢×‘×•×Øנו עד ש×Ŗהפוך לד×Øכנו שלנו.

יש 4 ×Ŗחנו×Ŗ בד×Øך הזא×Ŗ (אולי 5, א×Ŗם ×Ŗגידו..) והן מובאו×Ŗ כאן, בפשטו×Ŗ:

×Ŗחנה ×Øאשונה, כדאי לזכו×Ø ×©×”×›×œ בהד×Ø ×’× אם בנקוד×Ŗ הזמן הזא×Ŗ × ×Øאה כי שום דב×Ø ×œ× מצליח. הקשיים והחולשו×Ŗ שלנו ושל ילדינו הם א×Ŗג×Ø ×¢×‘×•×Øנו ועבו×Øם. א×Ŗג×Ø ×–×” הינו מקום שמזמין א×Ŗ כולנו לגדול ולה×Ŗפ×Ŗח ממנו. הכל בהד×Ø.

×Ŗחנה שנייה, ני×Ŗן לה×Ŗנהגו×Ŗ מקום מכיל ולא שיפוטי. נהכים לקבל או×Ŗה, כמו שהיא.

×Ŗחנה שלישי×Ŗ, × ×Ŗבונן בה×Ŗנהגו×Ŗ וננהה ל×Øאו×Ŗה מעב×Ø ×œ×œ×‘×•×© המ×Ŗחלף- מה באמ×Ŗ יש שם, במהו×Ŗ. מה באמ×Ŗ ילדנו מבקש מאי×Ŗנו, מה הוא מנהה לומ×Ø ×“×Øך ה×Ŗנהגויו×Ŗ כאלה ואח×Øו×Ŗ. עצם ה×Øאייה כב×Ø ×™×›×•×œ×” להביא שינוי גדול ולפ×Ŗוח בפנינו ובפני ילדינו אפש×Øויו×Ŗ חדשו×Ŗ, ×Ŗקשו×Ø×Ŗ חדשה.

×Ŗחנה ×Øביעי×Ŗ, נבדוק כיצד אנו יכולים ל×Ŗ×Ŗ מענה לקושי של ילדנו במהו×Ŗו, מה אפש×Øי עבו×Øנו. כדאי לבחו×Ø ×‘×“×‘×Øים פשוטים שאנו באמ×Ŗ יכולים לעמוד בהם.

בהיום ה×Ŗהליך, הקושי, שקיבל מענה אמי×Ŗי, י×Ŗפוגג ונוכל ל×Øאו×Ŗ שינוי עמוק ומשמעו×Ŗי לטובה במע×Øכ×Ŗ היחהים במשפחה.

כשיבואו קשיים אח×Øים- נוכל לעשו×Ŗ שימוש בכלים שקיבלנו ולעבו×Ø ×“×Øך ה×Ŗחנו×Ŗ המוכ×Øו×Ŗ לנו.

×Ŗחנה חמישי×ŖĀ (אופציונאלי×Ŗ), ואולי אפילו נוכל להוקי×Ø ×§×©×™×™× אלו על שהם מביאים אי×Ŗם הזדמנו×Ŗ חדשה להקשבה ולצמיחה.

ני×Ŗן באהבה:)

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *