5 שפו×Ŗ לאהבה- פוהט שימושי בהחלט!

במק×Øים ×Øבים בהם בן זוג (ילד/ אח/ חב×Øה טובה/ הו×Øה.. ) לא מ×Øגיש אהוב, אין מדוב×Ø ×‘×›×š שהוא באמ×Ŗ איננו אהוב אלא בכך שבן זוגו מבטא אהבה בד×Øך שונה/ בשפה שונה מזו שהוא מדב×Ø. כך קו×Øה שבן זוגך לא אומ×Ø ×œ×š שהוא אוהב או×Ŗך או שא×Ŗ יפה אבל ×Øוצה ללכ×Ŗ אי×Ŗך כמעט לכל מקום, ×Øוצה להיו×Ŗ ק×Øוב וביחד.. או שא×Ŗ מהד×Ø×Ŗ, מא×Øגנ×Ŗ, מכבה×Ŗ, מבשל×Ŗ.. מ×Ŗוך אהב×Ŗך אליו אבל לא הולכ×Ŗ אי×Ŗו יד ביד כשא×Ŗם ב×Øחוב.. וכך, למ×Øו×Ŗ ביטויי האהבה שלו אלייך ושלך אליו- הוא או א×Ŗ לא מ×Øגישים אהובים.

מילים, מעשים, זמן איכו×Ŗ, מגע, מ×Ŗנו×Ŗ – אלה הן 5 שפו×Ŗ האהבה או×Ŗן מונה ד"×Ø ×’××Øי צ'אפמן בהפ×Øו. לכל אחד מאי×Ŗנו שפה אח×Ø×Ŗ להביע א×Ŗ אהב×Ŗו וחשוב שנלמד מהי שפ×Ŗנו ומהי שפ×Ŗו של בן זוגנו.

כמה מילים על משמעו×Ŗה של כל 'שפה': מילים– חיזוקים, מילו×Ŗ חיבה, מחמאו×Ŗ.. מעשים– × ×Ŗינה, עז×Øה, הושט×Ŗ יד, הש×Ŗ×Ŗפו×Ŗ מעשי×Ŗ. זמן איכו×Ŗ– בילוי, חופשה, פגישה, שיחה טובה.. מגע– חיבוק, ליטוף, הנח×Ŗ יד על הב×Øך..Ā ×ž×Ŗנו×Ŗ– כל דב×Ø ×©××¤×©×Ø ×œ×Ŗ×Ŗ לאח×Ø, ממ×Ŗנו×Ŗ בעלו×Ŗ ×¢×Øך חומ×Øי ועד למ×Ŗנו×Ŗ בעלו×Ŗ ×¢×Øך ×Øגשי (אפילו כמו פ×Øח מהגינה או שי×Ø ×©×›×Ŗב×Ŗי)..

העניין הוא, שא×Ŗ זה כו×Ŗב צ'אפמן כב×Ø ×‘×”×¤×Ø ×©×œ×•. אז מה יש לי להוהיף על כך? אני ×Øוצה לומ×Ø ×©×™×›×•×œ להיו×Ŗ מאוד שיש לנו שפה אח×Ŗ שהיא יו×Ŗ×Ø 'שפ×Ŗ האם שלנו' יחד עם זא×Ŗ, יש בנו חלקים שונים בזמנים שונים וכל חלק זקוק לביטויים אח×Øים. אני בעצם אומ×Ø×Ŗ שחשוב שנדב×Ø ×‘×›×œ 5 השפו×Ŗ של האהבה עם אהובינו ונדע לבקש גם מהק×Øובים אלינו לעשו×Ŗ זא×Ŗ עבו×Øנו.

א×Ŗן דוגמה מחיי הפ×Øטיים: השפה העיק×Øי×Ŗ בה אני מ×Øגישה אהובה היא שפ×Ŗ המעשים. למשל, אם בן הזוג שלי עמוה בעבודה ובכל זא×Ŗ, כשאני מחפש×Ŗ א×Ŗ היומן שלי הוא מיד נחלׄ לעז×Ø×Ŗי- אני מ×Øגישה אהובה. יחד עם זא×Ŗ, למ×Øו×Ŗ שמ×Ŗנו×Ŗ לא היו אף פעם משהו מ×Øגש עבו×Øי, לפעמים, מ×Ŗנה קטנה- כזא×Ŗ שמצביעה על מחשבה ו×Ŗשומ×Ŗ לב (היא יכולה להיו×Ŗ חומ×Øי×Ŗ או מעשה כפיים) יכולה לג×Øום לי לה×Øגיש אהובה ויק×Øה.. וגם מילים- אני אוהב×Ŗ מילים, אבל משהו בי מכי×Ø ×‘×ž×•×’×‘×œ×•×Ŗן ובקלו×Ŗ בה הן יכולו×Ŗ להאמ×Ø ×•×‘×›×œ זא×Ŗ, מחמאה או אפילו הודע×Ŗ ווטהאפ יכולו×Ŗ לחמם לי א×Ŗ הלב בדיוק ב×Øגע הנכון. זמן איכו×Ŗ- הזמן הזה של הביחד כששני הצדדים ×Øוצים לקח×Ŗ בזה חלק- הוא לא נמצא אי×Ŗי כי אני זקוקה לזה או כי צ×Øיך לחשוב על משהו ביחד אלא כי זה נעים גם לו, כי הוא ×Øוצה.. כ"כ אהובה אני מ×Øגישה ב×Øגעים היפים האלה.. ומגע גופני, כולנו זקוקים לו: כל אחד באופן אח×Ø ×•×‘×Ŗדי×Øו×Ŗ שונה אבל מי מאי×Ŗנו לא שמח לחיבוק מכל הלב או למהג' טוב בכפו×Ŗ ה×Øגליים? (כאן דיב×Ø×Ŗי על זוגיו×Ŗ אבל קחו א×Ŗ זה לאיזה קש×Ø ×©×Ŗ×Øצו- הו×Øו×Ŗ, חב×Øו×Ŗ, אחאו×Ŗ וכו').

כך יוצא שמה שאני אומ×Ø×Ŗ הוא שנחמד יהיה אם אדע מה השפה שבה אני נוטה לה×Øגיש אהובה אבל חשיבו×Ŗ מאין כמו×Ŗה יש לכך שאדע לדב×Ø ×‘×›×œ השפו×Ŗ ושאדע שמגיע לי לחוו×Ŗ הבעה של כל השפו×Ŗ בחיי.

ועכשיו ההמלצה שלי אליך:

  1. בזמן פנוי שלך יש לכ×Ŗוב א×Ŗ שמו×Ŗיהם של הק×Øובים החשובים לך (הו×Øים, אחים, חב×Øים ק×Øובים, ילדים, בני זוג) ולבדוק מהי שפ×Ŗ האהבה המגיעה ממך אליהם (מ×Ŗוך 5 השפו×Ŗ: מילים, מעשים, זמן איכו×Ŗ, מ×Ŗנו×Ŗ, מגע)- אם אין ביטוי לאח×Ŗ או יו×Ŗ×Ø ×ž×”×©×¤×•×Ŗ כיצד ני×Ŗן לבטא או×Ŗן באופן מעשי ומה בכוונ×Ŗך לעשו×Ŗ בקש×Ø ×œ×–×” בשבוע הק×Øוב.
  2. לגבי או×Ŗם אנשים שציינ×Ŗ, מהי שפ×Ŗ האהבה בה הם מדב×Øים אליך ואיזה ביטויים של אהבה ×—×”×Øים לך. איך היי×Ŗ ×Øוצה שזה י×Øאה? ההצעה כאן היא לבחו×Ø ××“× אחד או יו×Ŗ×Ø ×•×œ×‘×§×© ממנו שיבטא א×Ŗ אהב×Ŗו אליך בד×Øכים נוהפו×Ŗ.

אז.. באיזו שפה דיב×Ø×Ŗי אני עכשיו? בהחלט מילים, לגמ×Øי זמן איכו×Ŗ, עשייה ונ×Ŗינה, × ×™×”×™×Ŗי ל×Ŗ×Ŗ מ×Ŗנה- מקווה שכך חווי×Ŗ זא×Ŗ ומגע? האם הצלח×Ŗי לגע×Ŗ? הלוואי שכן..

בהצלחה! חיבוק והמווון אהבה:)

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *