בעיו×Ŗ חב×Ø×Ŗיו×Ŗ בגיל הה×Ŗבג×Øו×Ŗ ו5 ד×Øכים לעזו×Ø ×œ×ž×Ŗבג×Ø ×©×œ×›×

בעיו×Ŗ חב×Ø×Ŗיו×Ŗ הן נושא ×Øגיש וכאוב במיוחד עבו×Ø ×”×ž×Ŗבג×Ø/×Ŗ שלך ועבו×Øך.Ā  הכאב יכול לגע×Ŗ בך כ"כ עמוק וחזק עד שנ×Øאה כי אי אפש×Ø ×œ×”×Ŗמודד אי×Ŗו. כל מה שהיי×Ŗ ×Øוצה זה בהה"כ שיהיו לו/ה חב×Ø ××• שניים, לא יו×Ŗ×Ø.. מישהו לבלו×Ŗ אי×Ŗו אחה"צ ובחופשים.. מהביבך, המ×Ŗבג×Øים של כולם יוצאים, מבלים, לומדים ביחד.. ו×Øק האוצ×Ø ×©×œ×š יושב בבי×Ŗ.. לפעמים בא לך לצעוק!

מ×Ŗבג×Øים/ו×Ŗ ×Øבים מגיעים לקליניקה שלי וגם הו×Øים ×Øבים למ×Ŗבג×Øים במצב כואב זה. מנהיון, השינוי הוא אפש×Øי בהחלט במידה שגם ההו×Øה וגם המ×Ŗבג×Ø ×Øוצים בו ומוכנים לעשו×Ŗ בשבילו. במאמ×Ø ×–×” א×Ŗן א×Ŗ הבהיה ממנו כדאי לה×Ŗחיל. וכב×Ø ××•×ž×Ø ×›×œ הכבוד לכם, שיושבים כע×Ŗ לק×Øוא או×Ŗו, כנ×Øאה שבאמ×Ŗ אכפ×Ŗ לכם!

×Øאשי×Ŗ א×Ŗן הקי×Øה קצ×Øה של המצב, של משמעויו×Ŗיו ה×Øגשיו×Ŗ ושל ד×Øך ה×Ŗנהלו×Ŗו. אכ×Ŗוב גם מעט על ההיבו×Ŗ לקושי ולבהוף א×Ŗן כמה ד×Øכים ואפש×Øויו×Ŗ להו×Øים כדי לחזק א×Ŗ המ×Ŗבג×Ø ×©×œ×”× ולאפש×Ø ×œ×• להיו×Ŗ במקום ×Ŗומך ב×Ŗקופה קשה כל כך בחייו. ×Ŗמיכה וחיזוק עלולים להישמע מעט מדי (כמובן שכולנו ×Øוצים 'פ×Ŗ×Øונו×Ŗ פלא' למצבים שכאלה) אבל זה ה×Øבה מאוד ואפש×Ø ×œ×•×ž×Ø ×©×–×”×• ×Ŗנאי מקדים ומשמעו×Ŗי כדי שי×Ŗקיים ×Ŗהליך של שיקום ושל יצי×Ø×Ŗ קש×Øים חב×Ø×Ŗיים. זא×Ŗ מכיוון שא×Ŗ ה'עבודה' בהופו של דב×Ø ×¦×Øיך לעשו×Ŗ המ×Ŗבג×Ø ×‘×¢×¦×ž×•.

כמה מאפיינים של מצב זה: מ×Ŗבג×Øים החווים בעיו×Ŗ חב×Ø×Ŗיו×Ŗ בגיל זה (10 ומעלה) י×ØגישוĀ ×“חויים, פגועים, מושפלים, לא שווים , עצובים וי×Ŗכן בהחלט שהדב×Ø ×™×©×¤×™×¢ על ה×Ŗנהלו×Ŗם ו×Ŗפקודם ב×Ŗחומים אח×Øים של החיים (לימודים, משפחה , ×Ŗחביבים וכו').

בד×Øך כלל הם יהיו במצב בו האמון הבהיהי שלהם פגוע והם נוטים לפ×Øש באופן שלילי א×Ŗ ה×Ŗנהגו×Ŗ האח×Øים וא×Ŗ היחהים עימם. דב×Ø ×–×” גו×Øם להם לה×Ŗ×Øחק או להימנע מניהיונו×Ŗ ה×Ŗקש×Øו×Ŗ עם ילדים אח×Øים בגילם. או לעשו×Ŗ זא×Ŗ באופן שאינו מעו×Ø×Ø ×‘××—×Øים ×Øצון לק×Øבה.

זא×Ŗ ועוד, חלק משמעו×Ŗי ביו×Ŗ×Ø ×‘×’×™×œ הה×Ŗבג×Øו×Ŗ הנו קבוצ×Ŗ השווים וההש×Ŗייכו×Ŗ לקבוצה כזא×Ŗ היא ק×Øיטי×Ŗ עבו×Ø ×”×ž×Ŗבג×Ø. מ×Ŗבג×Ø ×©××™×Ÿ לו קבוצ×Ŗ הש×Ŗייכו×Ŗ כזא×Ŗ י×Øגיש בודד, לע×Ŗים יהיה ×Ŗלוי מאוד בהו×Øיו ולא יפ×Ŗח לעצמאו×Ŗ או להגד×Øה עצמי×Ŗ מחודש×Ŗ, במצב כזה גם המוטיבציה לעשייה ×Ŗפח×Ŗ.

אפש×Ø ×œ×•×ž×Ø ×©×–×”×• מעין 'מעגל קהמים' המזין א×Ŗ עצמו ופעמים ×Øבו×Ŗ × ×Øאה כאילו אין ממנו מוצא.

המקו×Øו×Ŗ לקשיים כאלו יכולים להיו×Ŗ ×Øבים: חוה×Ø ×‘×˜×—×•×Ÿ עצמי, ×Ŗפקוד לימודי נמוך, ה×Ŗנהויו×Ŗ חב×Ø×Ŗיו×Ŗ קשו×Ŗ מן העב×Ø ×©×œ× עובדו כ×Øאוי וממשיכו×Ŗ להפעיל א×Ŗ המ×Ŗבג×Ø ×•××Ŗ ×Øגשו×Ŗיו, קשיים מבי×Ŗ (המהווה דוגמה ×Øאשוני×Ŗ טובה לה×Ŗנהלו×Ŗ חב×Ø×Ŗי×Ŗ): אב/ אם שחוו בילדו×Ŗם קשיים חב×Ø×Ŗיים, ×Ŗקופה עכשווי×Ŗ קשה בבי×Ŗ, קושי בוויהו×Ŗ חושי/ ×Øגשי ועוד..

כיצד אני כהו×Øה יכול לעזו×Ø?Ā ×ž×Ŗבג×Ø ×©×›×–×” זקוק קודם כל לקבלה כפי שהוא. לאמי×Øה חד משמעי×Ŗ שכמו שהוא- הוא נהד×Ø. זה קשה, מפני שהו×Øים למ×Ŗבג×Ø ×©×›×–×” בד×Øך כלל אומ×Øים לו דב×Øים כגון: א×Ŗה צ×Øיך ללכ×Ŗ לחב×Øים בגיל הזה או להזמינם אליך, למה א×Ŗה כל היום בבי×Ŗ, מה כולם עושים אח×Ø ×”×¦×”×Øים.. חשוב לזכו×Ø ×©×”×™×œ×“ הוא החווה א×Ŗ הקושי העיק×Øי פה. נכון שדאג×Ŗ ההו×Øים יכולה להיו×Ŗ גם כן חוויה קשה ומפחידה ובכל זא×Ŗ, הם אלו שיכולים ל×Ŗ×Ŗ א×Ŗ ה×Ŗמיכה ואין טעם בכך שיעבי×Øו א×Ŗ ח×Øד×Ŗם/ דאג×Ŗם ובכך יוהיפו עוד על העול הכבד שנושא א×Ŗו המ×Ŗבג×Ø ×©×œ×”×. אפש×Ø ×œ×”×™×•×Ŗ בטוחים שהוא יודע שחב×Øיו לכי×Ŗה נפגשים מחוׄ לשעו×Ŗ ביה"×” והוא יודע שכמעט לכולם יש חב×Ø'ה או לפחו×Ŗ חב×Ø ××• שניים והוא לא היה ×Øוצה להיו×Ŗ כל אחה"צ בבי×Ŗ מול המחשב/ הטלוויזיה/ ההפ×Øים אלא להיו×Ŗ שם בחוׄ, עם כולם, כמו כולם.

מהמקום המקבל, ה×Ŗומך והאוהב אפש×Ø ×•×›×“××™ גם לדב×Ø ×¢×œ הדב×Øים (זה יכול להיו×Ŗ הו×Øה, אח גדול, מאמן/ מטפל, או כל מבוג×Ø ××—×Ø ×©×”×•× מ×Øגיש ק×Øוב אליו ונו×Ŗן בו אמון). קודם כל על ה×Øגשו×Ŗ הקיימים- לקבל או×Ŗם. לא לנהו×Ŗ לבטל או×Ŗם או להפחי×Ŗ א×Ŗ עצמ×Ŗם על ידי אמי×Øו×Ŗ כמו: זה לא כל כך נו×Øא ודומו×Ŗ להן. אפש×Ø ×•×Øצוי לבטא א×Ŗ הכאב במלים כמו: זה באמ×Ŗ קשה או, אני ×Øואה שעצוב לך מאוד.. כל אלה חשובים כדי שהמ×Ŗבג×Ø ×œ× י×Øגיש בודד עם ×Øגשו×Ŗ קשים כאלו ויוכל לחלוק או×Ŗם עם מישהו, כמו כן ידע שהם לגיטימיים ושיש עוד אנשים החווים או×Ŗם.

יש לשים לב ולבטא בקול ×Øם ×Ŗכונו×Ŗ חיוביו×Ŗ קיימו×Ŗ במ×Ŗבג×Ø ×•×‘×–×ž×Ÿ אמ×Ŗ. לא ×”×Ŗם לומ×Ø- 'א×Ŗה נדיב' אלא כשעושה מעשה של נדיבו×Ŗ לציין א×Ŗ המעשה וא×Ŗ ה×Ŗכונה. בעצם להפנו×Ŗ א×Ŗ ×Ŗשומ×Ŗ ליבו של המ×Ŗבג×Ø ×œ×Ŗכונו×Ŗיו הטובו×Ŗ. כך ני×Ŗן יהיה לחזק א×Ŗ הילד בחוזקו×Ŗיו. כדאי גם לבדוק מה הוא אוהב לעשו×Ŗ, במה הוא מוכש×Ø ×•×›×“××™ ני×Ŗן ליישם זא×Ŗ בחוג, בבי×Ŗ עם אחד ההו×Øים או עם חב×Ø ×ž×”×›×™×Ŗה בעל ×Ŗחביב דומה (אפש×Ø ×œ×©××•×œ א×Ŗ המחנך מי עוד אוהב בכי×Ŗה ל..לבנו×Ŗ ולהטיה טיהנים למשל..). בהקש×Ø ×–×” מומלׄ גם לייצ×Ø ×‘×™×œ×•×™×™× משו×Ŗפים משמעו×Ŗיים עבו×Ø ×”× ×¢×Ø- כדי לעזו×Ø ×œ×• לפ×Ŗח ×Ŗחומי עניין וכישו×Øים חב×Ø×Ŗיים. יציאה לטיול משו×Ŗ×£ בחיק הטבע עם חב×Øים שגם הם הו×Øים או אפילו חב×Øים מבוג×Øים בלבד. בישול א×Øוחה במשו×Ŗ×£ וכדומה.

כדאי לבדוק עם הנע×Ø ×›×™×¦×“ הוא נוהג לפ×Øש ה×Ŗנהגויו×Ŗ של ילדים אח×Øים כלפיו- האם הוא ×Øואה בהם בד×Øך כלל ה×Ŗנכלו×Ŗ או ×›×¢×” או חוצפה גם כשני×Ŗן לפ×Øשם באופן אח×Ø? אם כן, ני×Ŗן להציע פ×Øשנויו×Ŗ אח×Øו×Ŗ למצב ובכך לפ×Ŗוח ולאפש×Ø ×ž×Øחב גדול יו×Ŗ×Ø ×©×œ ×Øאיי×Ŗ האח×Ø ×•×ž×©× לע×Ŗים אף יי×Ŗכנו ניהיונו×Ŗ מחודשים ליצי×Ø×Ŗ קי×Øבה ולשי×Ŗוף.

אפש×Ø ×’× לדב×Ø ×¢×œ אילו 'קולו×Ŗ' קיימים בילד כשהוא נמצא בחב×Ø×Ŗ ילדים אח×Øים, כשהוא ×Øוצה להש×Ŗ×Ŗ×£ בשיחה, או להצט×Ø×£ למשהו אח×Ø ×©×§×•×Øה. האם אלו קולו×Ŗ כמו: 'א×Ŗה לא שווה', 'א×Ŗה לא מהפיק', 'עדיף שלא ×Ŗ× ×”×”' או אולי קולו×Ŗ של- 'הם לא בהד×Ø', 'אני לא באמ×Ŗ ×Øוצה', 'אני לא הובל או×Ŗם'. אח×Øי ששומעים ומכי×Øים טוב א×Ŗ ה'קולו×Ŗ' הללו אפש×Ø ×œ×Øאו×Ŗ אילו 'קולו×Ŗ' נוהפים נמצאים ב×Øקע, שקטים יו×Ŗ×Ø, כמו: 'אני יכול לדב×Ø ××™×Ŗם על ..', 'יש לי ×Ŗחומי עניין ×Øבים שיכולים לעניין גם או×Ŗם', 'הם בעצם די מהק×Øנים או×Ŗי' ועוד. כדאי ל×Ŗ×Ŗ ל'קולו×Ŗ' האלה מקום, להקשיב גם להם.

ובעיק×Ø ×‘×¢×™×§×Ø, להמוך עליו שהוא יכול לעבו×Ø ×“×Øך זה ולזכו×Ø ×Ŗמיד (בלב ובקול ×Øם) שאנו לומדים מכל מה שהחיים מזמנים לנו ובאש×Ø ×›×š, כל קושי הוא מבו×Øך. ועוד משהו, להמוך גם על עצמכם. כהו×Øים ובכלל, שיש בכם א×Ŗ כל כוחו×Ŗ , האהבה וא×Ŗ כל מה שהמ×Ŗבג×Ø/×Ŗ שלכם צ×Øיך מכם. בזמנים קשים זכ×Øו זא×Ŗ וחבקו גם א×Ŗ עצמכם.

חיבוק גדול ממני, לכם ולמ×Ŗבג×Øים היק×Øים שלכם.

 

 

 

 

 

 1. יעל

  כדאי לציין שקשיים במיומנויו×Ŗ חב×Ø×Ŗיו×Ŗ, יכולים להיו×Ŗ ממקו×Ø ×©×œ הפ×Øעו×Ŗ קשב H.D.H.D.
  הנו×Ŗן או×Ŗו×Ŗיו, בקשיים בהבנ×Ŗ היטואציו×Ŗ חב×Ø×Ŗיו×Ŗ, פ×Øשנו×Ŗ מוטעי×Ŗ לקו×Øה הביבו ואימפולהיביו×Ŗ.

  1. כ×Øמי×Ŗ אוזן מא×Ŗ

   ×Ŗודה יעל, לגמ×Øי נכון וחשוב.
   בד"כ בגילאים האלה מגיע מה×Ø ×ž×‘×™×”"×” שיש קושי (כי ה×Øי יש לכך ביטוי מובהק בלימודים) ומפנים לאבחון פהיכו- דידקטי.
   אז, ההו×Øים מקבלים גם א×Ŗ האינפו×Øמציה הנ"ל.
   אבל בהחלט חשוב להפנו×Ŗ גם א×Ŗ ×Ŗשומ×Ŗ הלב לקשיים שהזכ×Ø×Ŗ. כמו גם קושי בשיום ושליפה, לקו×Ŗ בעיבוד שמיע×Ŗי וכיוצא באלה.

 2. ניהים

  יעל,ומה המקו×Ø ×œ×”×¤×Øעו×Ŗ הקשב, אולי במקום לדכאו×Ŗ ולכבו×Ŗ א×Ŗ הילד האנ×Øגטי ה×Ŗוהה והחיי המלא בחיוניו×Ŗ ואנ×Øגיו×Ŗ טובו×Ŗ,אולי פשוט לנ×Ŗב אנ×Øגיו×Ŗ אלה למקומו×Ŗ טובים,במקום לכבו×Ŗ א×Ŗ הילד עם ×Ŗ×Øופו×Ŗ כשקשה ואין ידע וכלים לה×Ŗמודד עם חיוניו×Ŗ מוגב×Ø×Ŗ.
  אני עובד ×Øוב היום עם נוע×Ø,ילדים של בעיו×Ŗ קשב מ×Øגישים דפוקים,במקום לה×Øגיש חיוניים, לדע×Ŗי אין לצוו×Ŗ החינוך כלים אמי×Ŗיים לה×Ŗמודד אי×Ŗם, כאש×Ø ×‘× ×Ŗון היחיד למבחן ההצלחה הוא×Ŗוצא×Ŗ הבג×Øו×Ŗ.
  וה×Øאיה שאחן ציון ה×Ŗנהגו×Ŗ ב×Ŗעוד×Ŗ הלימוד ב×Ŗיכון.

  1. כ×Øמי×Ŗ אוזן מא×Ŗ

   ניהים יק×Ø, מהכימה עם הדב×Øים שכ×Ŗב×Ŗ. אכן לחלקו הגדול של צוו×Ŗ החינוך אין כלים לה×Ŗמודד עם ילדים שד×Øכי הלמידה שלהם שונו×Ŗ. אני חושב×Ŗ שאפילו המושגים הפ×Øעו×Ŗ קשב או לקויו×Ŗ למידה הם מושגים מוטעים ומטעים. מדוב×Ø ×‘×™×œ×“×™× עם יכולו×Ŗ למידה שונו×Ŗ ועם קשב מעולה כאש×Ø ×”× עוהקים במה שאהוב עליהם. למעשה, אלו ילדים שאינם מ×Ŗאימים למע×Øכ×Ŗ לא בגלל שיש להם הפ×Øעו×Ŗ או לקויו×Ŗ אלא בגלל שיש להם כישו×Øים אח×Øים או איזו×Øים אח×Øים מפו×Ŗחים יו×Ŗ×Ø. מע×Øכ×Ŗ החינוך של ימינו מ×Ŗקשה להכיל שונו×Ŗ ולכן מגדי×Øה כך א×Ŗ כל אלו שלא יכולים לה×Ŗיש×Ø ×œ×¤×™×”. ונניח שנקבל א×Ŗ ההגד×Øה למ×Øו×Ŗ הקושי הטמון בה- אין המע×Øכ×Ŗ מכשיה א×Ŗ הצוו×Ŗים לעבוד כהלכה עם ילדים אלו- ה×Øעיון הוא בכל זא×Ŗ ליש×Ø ××•×Ŗם ולה×Ŗאימם למע×Øכ×Ŗ ולא לעבוד עם החוזקו×Ŗ והכישו×Øים שלהם..

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *