החשיבה- איזו מ×Ŗנה קיבלנו ומה אנחנו עושים אי×Ŗה

קיבלנו א×Ŗ השכל כדי לחשוב על מה שצ×Øיך לחשוב עליו. השכל הוא כלי. החשיבה היא משהו שאנחנו אמו×Øים לעשו×Ŗ מבחי×Øה מדי פעם ו×Øק כאש×Ø ×™×© צו×Øך בכך. יש משהו שצ×Øיך לחשוב עליו ואנחנו מקדישים לו זמן ומחשבה מ×Ŗוך החלטה מודע×Ŗ.

אבל, מה קו×Øה בפועל?

אנחנו חושבים כל הזמן! אנחנו עובדים וחושבים, מ×Ŗקלחים וחושבים, אוכלים וחושבים, מקשיבים לאח×Ø ×•×—×•×©×‘×™×.. בכל ×Øגע ו×Øגע בחיינו אנחנו חושבים.

על מה אנחנו חושבים?

האם אנחנו בוח×Øים על מה אנחנו ×Øוצים לחשוב?

האם החשיבה היא מודע×Ŗ? (וגם- האם אנו מודעים למחשבו×Ŗינו?)

אלו הן שאלו×Ŗ חשובו×Ŗ לאין שיעו×Ø. אם נשאל או×Ŗן ונ×Ŗחיל לה×Ŗבונן, נגלה שאכן, כל היום ט×Øוד ×Øאשינו במחשבו×Ŗ. על מה שהיה, על מה שיהיה, על מה שאולי, על מה שחושבים עלי ומה שאני צ×Øיכה לעשו×Ŗ, ועל מה שנאמ×Ø ×•×ž×” שלא נאמ×Ø ×•×¢×œ ההיבו×Ŗ שלי לכעה ועל הדאגו×Ŗ שלי, ועל האישה היפה ב×Øחוב ועל השכנים ה×Øועשים, המפ×Øיעים לי עכשיו לכ×Ŗוב ועל.. ועל.. כל דב×Ø ×”× ×Ŗפה על ידי אחד מחושינו- מעלה בחכ×Ŗו אוהיצאציה כלשהי ומחשבה מהוימ×Ŗ מאוד. אנחנו כמו מכונה, ה×Øגישה מאוד לכל דב×Ø ×”× ×ž×¦× בהביב×Ŗה ומופעל×Ŗ על ידי כל ×Ŗנועה מבחוׄ- ×Øיח, צליל, מ×Øאה, ×Ŗחושה- נכנהים פנימה ומיד, באופן בל×Ŗי נמנע, מפעילים א×Ŗ המע×Øכ×Ŗ המגיבה בה×Ŗאמה (הובייקטיבי×Ŗ כמובן).

במ×Øבי×Ŗ הפעמים אין אנו יודעים כלל- מה הפעיל או×Ŗנו וג×Øוע מכך, אין אנו מבחינים כלל שאנחנו מופעלים. אנו גם לא מודעים למחשבו×Ŗ המפטפטו×Ŗ ללא ה×Ø×£ ב×Øאשינו ובעצם, במק×Øה הטוב, אנחנו ×Øק ×Øואים א×Ŗ ה×Ŗוצאו×Ŗ של כל אלה- א×Ŗ מצבי ה×Øוח וא×Ŗ ה×Ŗגובו×Ŗ החיצוניו×Ŗ שלנו.

זה כאילו שיש לנו כלי מהויים, נאמ×Ø ×¤×˜×™×©, ואנו מש×Ŗמשים (או מנהים להש×Ŗמש) בו כל היום- כדי לכ×Ŗוב, כדי לאכול, כדי לה×Ŗקלח, כדי לחבק.. ולפעמים גם כדי ל×Ŗקוע מהמ×Øים. כ×Ŗוצאה מכך יק×Øו בעיק×Ø ×©× ×™ דב×Øים: 1) הפטיש י×Ŗקלקל. 2) חלק גדול מהדב×Øים שנעשה- לא יצלחו.

ובחז×Øה למחשבו×Ŗ, הכלי הזה נשחק והיכול×Ŗ להבדיל בין מחשבה אמי×Ŗי×Ŗ ופהאודו מחשבה מ×Ŗפוגג×Ŗ. כמו כן, אנו מבזבזים אנ×Øגיה ×Øבה על לא דב×Ø. וגם, כדי שדב×Øים יצלחו אנחנו צ×Øיכים להיו×Ŗ כאן ועכשיו. כדי שנוכל ל×Øאו×Ŗ א×Ŗ הדב×Øים כפי שהם ולא כפי שאנחנו חושבים עליהם.Ā ×¢×œ×™× ×• להיו×Ŗ באמ×Ŗ. ההיו×Ŗ ה×Ŗמידי במחשבה מונע זא×Ŗ מאי×Ŗנו ואנחנו אכן מכונה המופעל×Ŗ ומגיבה כל הזמן לגי×Øויים מן החוׄ. אין פעולה ממקום מודע. אין בכלל פעולה. יש ×Øק אוהף של ×Ŗגובו×Ŗ.

אני? אוהף של ×Ŗגובו×Ŗ? כל היום במחשבה? לא חיה במציאו×Ŗ? מכונה? לא מודע×Ŗ?

כאב. אנהה להש×Ŗהו×Ŗ בו. לא להגיב מיד. לא לב×Øוח למחשבו×Ŗ. להש×Ŗהו×Ŗ.

האם זה אפש×Øי?

אני יכולה לפחו×Ŗ לנהו×Ŗ..

×Øוצה גם לעבו×Ø ×Ŗהליך של שינוי? אשמח ללוו×Ŗ או×Ŗך. ה×Ŗקש×Ø/י כע×Ŗ 054-7793382

אהב×Ŗ א×Ŗ המאמ×Ø? ש×Ŗ×£ א×Ŗ חב×Øך! על ידי לחיצה על האייקון המ×Ŗאים בצד הימני של הא×Ŗ×Ø:)

 

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *