×Øעיון ל×Ŗקשו×Ø×Ŗ עם הילדים /המ×Ŗבג×Øים שלנו

לא ×Ŗמיד אנו מוצאים ד×Øך ל×Ŗקש×Ø ×¢× ילדינו. על מה בדיוק נדב×Ø? אנחנו לא באמ×Ŗ מעניינים או×Ŗם. הם לא ×Øוצים ל×Ŗקש×Ø ××™×Ŗנו בכלל..

לפעמים יש לנו ×Ŗחושה שאנחנו כל כך ×Øוצים לחזק א×Ŗ הקש×Ø, ל×Ŗ×Ŗ להם לה×Øגיש ולדע×Ŗ שאנחנו שם בשבילם, וגם לדע×Ŗ שהם כאן בשבילנו, שלא ה×Ŗ×Øחקנו מדי, לחוו×Ŗ ×Øגעים של אינטימיו×Ŗ ש×Ŗזכי×Ø ×œ× ×• ולהם עד כמה אנחנו חשובים ועד כמה אנחנו אוהבים..

אז מה אפש×Ø ×œ×¢×©×•×Ŗ כשנ×Øאה כי אנחנו לא מצליחים למצוא א×Ŗ הד×Øך ל×Ŗקשו×Ø×Ŗ ב×Øיאה עם ילדינו?

היפו×Ø ×œ×¤× ×™ השינה..

לבחו×Ø ×”×¤×Ø (הפ×Ø ××Øוך או היפו×Øים קצ×Øים מעניינים)- שאנחנו ממש אוהבים ושיכול לה×Ŗאים גם לילדנו/ למ×Ŗבג×Ø ×©×œ× ×•. משהו עם 'נשמה'. ולק×Øוא כמה פעמים בשבוע בקול .. ממש כמו שהיו קטנים, היפו×Ø ×œ×¤× ×™ השינה..

על או×Ŗו משקל אפש×Ø ×’× לבחו×Ø ×”×“×Øה טובה. כזו שמ×Ŗאימה להו×Øים וגם למ×Ŗבג×Øים. היא יכולה להיו×Ŗ כל דב×Ø ×©××”×•×‘ עליכם מד×Øמה ועד טלנובלה. כך, גם כשהכל קשה ופגוע יש א×Ŗ ה×Øגע הזה ביום שיושבים ביחד ול×Øגע אנחנו בעולם אח×Ø, עם היפו×Ø ××—×Ø.. מ×Øגש, מו×Ŗח, מצחיק.. ביחד!

הם יכולים לומ×Ø ×©×–×” לא לעניין. אפילו לצחוק עליכם שהעלי×Ŗם ×Øעיון מטופש וילדו×Ŗי כל כך.. אבל, אם ×Ŗ×Ŗעקשו ובעיק×Ø, אם באמ×Ŗ ×Ŗ×Øצו בכך, זה יכול לק×Øו×Ŗ.

(אוהיף כאן מניהיוני האישי והמקצועי. ×Øאשי×Ŗ, אני מק×Øיאה מהפ×Ø ×¤×¢×ž×™× בשבוע לבנו×Ŗיי, למ×Øו×Ŗ שהן כב×Ø ×™×•×“×¢×•×Ŗ לק×Øוא ויכולו×Ŗ לק×Øוא בעצמן. הן מחכו×Ŗ לכך בקוצ×Ø ×Øוח וזוהי חוויה משו×Ŗפ×Ŗ חשובה ומשמעו×Ŗי×Ŗ לכולנו. שני×Ŗ, במשך 15 שנו×Ŗ עבוד×Ŗי כמו×Øה להפ×Øו×Ŗ לבני נוע×Ø (12-18) גילי×Ŗי א×Ŗ אהב×Ŗם הגדולה להיפו×Øים. כשהיינו באמצע ק×Øיא×Ŗ היפו×Ø, הם היו מחכים לי בכי×Ŗה בשקט, עם הפ×Øים פ×Ŗוחים, מוכנים להמשיך במהע שלנו יחד. ד×Øך ההיפו×Øים אפש×Ø ×”×™×” לגע×Ŗ ב×Øגשו×Ŗיהם של הקשוחים ביו×Ŗ×Ø, של הדחויים שיו×Ŗ×Ø, של אלה- שכלום- לא מעניין – או×Ŗם וכו'. הם האזינו בשקיקה, מ×Ŗמה×Øים להיפו×Ø, לחוויה, להקשבה..).

אז, אם אכן ×Ŗ×Ŗעקשו, ×Ŗוכלו להיו×Ŗ ביחד המ×Ŗבג×Ø/×Ŗ שלכם במציאו×Ŗ אח×Ø×Ŗ שיש בה דמויו×Ŗ אח×Øו×Ŗ ומעניינו×Ŗ, מק×Øים ומצבים חדשים, מ×Øאו×Ŗ ו×Ŗיאו×Øי נוף ממחוזו×Ŗ ×Øחוקים..

ובכל זא×Ŗ, או×Ŗה המציאו×Ŗ בדיוק המ×Ŗ×Øחש×Ŗ ב×Ŗוכנו ובינינו- קונפליקטים פנימיים וחיצוניים, ×Øגשו×Ŗ- ה×Øי לכולנו או×Ŗם ×Øגשו×Ŗ (כמה זה מדהים- בכל מקום בעולם כולו- או×Ŗם ×Øגשו×Ŗ אצל כולם), ו×Ŗמיד עולה הצו×Øך באהבה ובהקשבה וב×Ŗחוש×Ŗ ביטחון ובידיעה שיש בי ×¢×Øך וב×Ŗקשו×Ø×Ŗ עם האח×Ø ×•×¢× עצמי..

ופ×Ŗאום יש חוויה עמוקה של ביחד. כאילו יצאנו למעין מהע אינטימי משו×Ŗ×£ אל ×Ŗוך חייו של הגיבו×Ø ×•×œ×¤×¢×ž×™× מיטשטש הגבול בינו לביני, בין ×Øגשו×Ŗיו ל×Øגשו×Ŗיי, בין כאביו לכאבי ואנחנו שם יחד- בכאב- אמא וגיבו×Ø ×”×”×™×¤×•×Ø ×•×× ×™.Ā ×”ולכים בד×Øך. מקשיבים, חולקים, ×Ŗומכים ומאפש×Øים לדב×Øים להגיע ולהיו×Ŗ בחד×Ø, בינינו, ב×Ŗוכנו..

יש ×Øגעים שאנחנו שם ביחד.

זהב Ā ×œ× ישווה להם.

הכו×Ŗב×Ŗ היא מאמנ×Ŗ אישי×Ŗ ומטפל×Ŗ ×Øגשי×Ŗ למבוג×Øים ולנוע×Ø

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *