א×Øכיון הקטגו×Øיה: בלוג

השימוש בא×Ŗ×Ø ×•×‘×›×œ ×Ŗכניו הוא אישי בלבד. אין לעשו×Ŗ כל שימוש בא×Ŗ×Ø ×œ×¦×Øכים מהח×Øיים או למט×Øו×Ŗ ×Øווח כלשהן.

הצל ואני

א×Ŗם מכי×Øים א×Ŗ השי×Ø. מזמינה לק×Øוא א×Ŗ המילים ×Ŗוך כדי הקשבה לשי×Ø.

מה קו×Øה כשאנחנו מקבלים א×Ŗ החלקים שהשא×Øנו בגלו×Ŗ, בצל? החלקים בנו שאנחנו מ×Ŗכחשים להם, מפחדים/ שונאים/ נגעלים מהם?

מה שקו×Øה זה שאנחנו צומחים. שמע×Øכו×Ŗ היחהים שלנו מ×Ŗחזקו×Ŗ. שאנחנו מ×Øגישים היפוק ואהבה.

עוד ה×Øבה אפש×Ø ×œ×”×’×™×“ על החלקים הללו ועל העבודה היק×Øה אי×Ŗם. אוהיף כ×Øגע ×Øק שאפש×Ø ×œ×–×”×•×Ŗ או×Ŗם ×¢"י שנשים לב למה שהוא בל×Ŗי נהבל עבו×Øנו אצל בני הזוג שלנו. ילדינו או אנשים אח×Øים. אלו החלקים שאנחנו שולחים לגלו×Ŗ.

וכמו בשי×Ø ×©×œ פוליק×Ø ×”× יכולים, אם ×Øק נהכים לקבלם, להיו×Ŗ לנו אפילו כנפיים!Ā ××•×Ŗי זה מ×Øגש..

 

הנה זה:

הצל ואני

מילים ולחן: יהודה פוליק×Ø

 

הצל שלי ואני יצאנו לד×Øך

השמש עמדה כך בע×Øך

פעם אני מוביל

ופעם צל על השביל

 

עננים ה×Ŗכנהו בשמיים

ה×Ŗחילו ל×Øד×Ŗ טיפו×Ŗ מים

צילי ה×Ŗ×›× ×” ב×Ŗוכי

המשכ×Ŗי לבדי בד×Øכי

 

ה×Øוח טלטל

הפחד טפטף וחלחל

צילי ב×Ŗוכי מ×Øעיד

מפחיד יו×Ŗ×Ø ×ž×Ŗמיד

 

הוא שואל לאן א×Ŗה לוקח

אני משיב לאן א×Ŗה בו×Øח

למה ×Ŗמיד קי×Øו×Ŗ מוגנים

למה צל כשאו×Ø ×‘×¤× ×™×

 

בוא נעוף ×Øחוק

א×Ŗה ×Ŗהיה לי כנפיים

אל חיבו×Ø ×“×ž×™×•× ×™

שהיה עד עכשיו בל×Ŗי אפש×Øי

 

בוא נקפוׄ, נמ×Øיא, נעוף

אל קש×Ø ×”×¦×œ והגוף

די להמשיך לב×Øוח

אל מה ש×Ŗמיד ×Øצינו לשכוח

 

לשכוח א×Ŗ דל×Ŗו×Ŗ הבלבול

א×Ŗ הילד שמציׄ ד×Øך חו×Ø ×”×ž× ×¢×•×œ

בוא נעבו×Ø ××Ŗ הגבול

אל החופש שהיה כבול

 

ו×Øק מנגינו×Ŗ מזכי×Øו×Ŗ

שבחוׄ אפש×Ø ×œ×”×™×•×Ŗ

משוח×Ø×Ø ×ž×›×œ פחד

×Øק כשהצל ואני ביחד

 

אני אף פעם לא לבד

יש היפו×Ø ×¢×ž×ž×™ שהולך אי×Ŗי כב×Ø ×©× ×™×: ממלכה מקהימה שב×Øאשה מלך ומלכה חכמים ונדיבי לב. יום אחד מגיע מכשף מ×Øושע לממלכה.

להמשיך לק×Øוא

כמה מילים על הפחד ועל מה אפש×Ø ×œ×¢×©×•×Ŗ אי×Ŗו

כמה מילים על הפחד ועל מה אפש×Ø ×œ×¢×©×•×Ŗ אי×Ŗו

כשהפחד מ×Ŗחיל לעלו×Ŗ עולו×Ŗ בנו ×Ŗגובו×Ŗ של: לחימה, ב×Øיחה, קפיאה מקבלו×Ŗ ביטוי פיזי (כיווׄ, דופק מהי×Ø, ×Ŗחושה של קפאון, בחילה, חולשה וכו'). ביטוי מחשב×Ŗי- מחשבו×Ŗ ודמיון על מה שיהיה, דאגו×Ŗ וכו'. ביטוי ×Øגשי- לחׄ, ח×Øדה, חוה×Ø ××•× ×™× וכו'.

אז מה אפש×Ø ×œ×¢×©×•×Ŗ?Ā 

להמשיך לק×Øוא

אמנו×Ŗ האיפשו×Ø- פוהט מ×Ŗנה למבקשים לחיו×Ŗ באמ×Ŗ

×Ŗא×Øו לכם מה היה קו×Øה אילו היינו מ×Ŗ×¢×Øבים למע×Øכ×Ŗ העיכול בעבודה.. במצב ×Øגיל, מע×Øכ×Ŗ העיכול עובד×Ŗ כך שאנחנו אוכלים משהו, המזון עוב×Ø ×‘×¦×™× ×•×Ø ×ž×”×¤×” ועד לפ×Ŗח היציאה. בד×Øך המזון מ×Ŗפ×Øק- מה שצ×Øיךלההפג נהפג ומה שאין בו צו×Øך נפלט החוצה. כל ה×Ŗהליך המדהים הזה קו×Øה 'מעצמו' מבלי שנצט×Øך לעשו×Ŗ דב×Ø. אנחנו ×Øק צ×Øיכים לאפש×Ø ×œ×Ŗהליך הזה לק×Øו×Ŗ.

להמשיך לק×Øוא

עבודה בחלקים- להפ×Øיד א×Ŗ עצמי מחלקים שונים ב×Ŗוכי

דימוי עצמי נמוך? ה×Ŗקפי ח×Øדה? ×›×¢×” בל×Ŗי נשלט? וכדומה ×Øגשו×Ŗ ומצבים שקשה לך להכיל או לה×Ŗנהל כשהם מגיעים? ב×Øשימה קצ×Øה זו א×Ŗן כלי יעיל לה×Ŗמודדו×Ŗ עם מצבים כאלה ודומיהם.

כאש×Ø ×× ×™ מ×Øגישה שאני לא שווה או ×—×”×Ø×Ŗ ביטחון למשל, מה שקו×Øה זה שבאו×Ŗו ×Øגע אני מזדהה כל כולי עם הה×Øגשה הזא×Ŗ. המחשבו×Ŗ ×Øצו×Ŗ בלופ ואין מוצא מהמצב הקשה בו אני נמצא×Ŗ. כך גם במצב של ח×Øדה וכן הלאה.

אז מה עושים? אני מזהה א×Ŗ הה×Øגשה/ המחשבה/ המצב ואומ×Ø×Ŗ לעצמי: "יש בי חלק שמ×Øגיש עכשיו לא שווה/ ×—×”×Ø ×‘×˜×—×•×Ÿ". אם יש באפש×Øו×Ŗי: אני מנהה לעו×Ø×Ø ×‘×Ŗוכי הק×Øנו×Ŗ לגבי החלק הזה להכי×Ø ××•×Ŗו. אז.. ×Øאשי×Ŗ אני מאפש×Ø×Ŗ לו להיו×Ŗ. אני מנהה לגלו×Ŗ איפה הוא יושב ב×Ŗוך הגוף שלי. בד"כ יש לזה מקום. אם קשה לי לא×Ŗ×Ø ×ž×§×•× מדויק אני יכולה לומ×Ø ××™×–×•×Ø ×‘×’×•×£ באופן כללי: ×Øאש, חלק קדמי (חזה בטן) חלק אחו×Øי- גב, ידיים, ×Øגליים.. אם יש מיקום מדויק זה נפלא. ואז אולי אפש×Ø ×œ×”×Ŗבונן עוד- מה הצבע באיזו×Ø ×”×–×”? האם יש או אין ×Ŗנועה? צו×Øה וכו.. כל מה שאני ×Øוצה לעשו×Ŗ זה לזכו×Ø ×©×–×” חלק בי, לאפש×Ø ×œ×• להיו×Ŗ ואולי גם להיו×Ŗ בהק×Øנו×Ŗ כלפיו. אפש×Ø ×’× לה×Øגיש איך אני יושב×Ŗ לידו (ממש ל×Øאו×Ŗ א×Ŗ עצמי או לה×Øגיש א×Ŗ עצמי ב×Ŗוך או×Ŗו איזו×Ø ×‘×’×•×£), נו×Ŗ× ×Ŗ לו א×Ŗ מה שהוא זקוק לו כ×Øגע: ×Øוגע, חום, אהבה, חיבוק…

העניין העיק×Øי פה הוא הפ×Øדה ביני לבין החלק הזה. זא×Ŗ אומ×Ø×Ŗ, אם אין באפש×Øו×Ŗי לה×Ŗ×Øכז עכשיו כדי להכי×Ø ××•×Ŗו יו×Ŗ×Ø ×›×œ מה שעלי לעשו×Ŗ זה לזכו×Ø ×©×–×” בהה"כ חלק בי. ב×Øגע זה ממש יש בי חלקים נוהפים. אח×Øים. שגם אם אינני מ×Øגישה או נמצא×Ŗ אי×Ŗם בקש×Ø ×›×Øגע- הם מצויים בי. עצם ההבנה וההזכ×Øו×Ŗ שאני חווה כ×Øגע היבט או חלק אחד מהויים ממני, מ×Øגיעה א×Ŗ כל המע×Øכ×Ŗ ומאפש×Ø×Ŗ לנו לא להזדהו×Ŗ עם המצב.

מקווה שיהיה לך לעז×Ø. בהצלחה:)

הכי טוב שא×Ŗ יכולה!

חווה ×Øגשו×Ŗ אשמה, ביקו×Ø×Ŗ עצמי×Ŗ ושיפוטיו×Ŗ? הפוהט הזה יהיה קצ×Ø ××‘×œ יכול להיו×Ŗ משנה חיים עבו×Øך.Ā  Ā  ההבחנה שאביא כאן היא צומ×Ŗ חדשה ופשוטה. כזו המאפש×Ø×Ŗ לך לבחו×Ø ×“×Øך ב×Øיאה, מצמיחה ומהנה יו×Ŗ×Ø ×œ×—×™×•×Ŗ א×Ŗ החיים. לא הצלח×Ŗ במפגש חשוב, ×Øאיון עבודה, גידול הילדים, בישול א×Øוחה, מבחן, דייט.. מה קו×Øה אצלך ב×Øאש במק×Øה כזה?

להמשיך לק×Øוא

חווה שינוי לא ×Øצוי בחייך? הפוהט הזה הוא עבו×Øך!

חווה פיטו×Øים, פ×Øידה, או שינוי אח×Ø ×”×ž×•×Øגש כ×Øגע כבל×Ŗי ×Øצוי?במצב כזה החיים מהמנים לך משהו. בעצם, זוהי הזדמנו×Ŗ אדי×Øה לה×Ŗקדם, לקבל יו×Ŗ×Ø ×ž×”×©×¤×¢,לממש עצמך. עכשיו עולה בך ×Øצון להפהיק לק×Øוא. בכאבך ובצע×Øך אינך ×Øוצה לשמוע על הזדמנויו×Ŗ על כך שהכל לטובה ואני יכולה להבין או×Ŗך ובכל זא×Ŗ, מזמינה או×Ŗך לשנה מו×Ŗניים. לק×Øוא א×Ŗ המשל הבא וא×Ŗ ה×Ŗובנו×Ŗ והעצו×Ŗ שאח×Øיו. מי יודע, אולי בכל זא×Ŗ יצא טוב מכל ההיפו×Ø ×”×–×”.

להמשיך לק×Øוא

הכלים הטכניים VS העבודה ה×Øגשי×Ŗ- הבדלים ו×Ŗובנו×Ŗ

לא פעם × ×Øאה לנו שכלים כאלה ואח×Øים הם קיצו×Ø ×“×Øך מעולה לחיים טובים ומלאים ואכן חשיבו×Ŗם ×Øבה מאוד אך אינה מהווה ×Ŗחליף לעבודה עם הפצע, היינו- לטיפול ×Øגשי. בפוהט קצ×Ø ×–×” א×Ŗן הקי×Øה קצ×Øה וממוקד×Ŗ על שניהם.

להמשיך לק×Øוא

החופש לבחו×Ø- היפו×Ø ×•×¤×•×”×˜

איש אחד הלך ביע×Ø ×¢×‘×•×Ŗ במשך שבועו×Ŗ ×Øבים כדי להגיע למחוז חפצו.. כב×Ø ×œ×ž×“ למצוא א×Ŗ ד×Øכו בהבך העצים והצמחייה עד שהגיע לנה×Ø ×”×•××Ÿ ומהוכן. הוא מבין שלא יצליח לש×Øוד א×Ŗ הנה×Ø ××œ× אם יבנה ×Øפהודה טובה ממש, וכך, במשך ימים ושבועו×Ŗ, הוא בונה ×Øפהודה ומקווה שבעז×Ø×Ŗה יוכל לחצו×Ŗ א×Ŗ הנה×Ø ×‘×‘×˜×—×” להמשיך לק×Øוא

ה'גאפ' בחינוך ובהו×Øאה- או איך מעלים מוטיבציה אצל ×Ŗלמידים?

אם החינוך זו×Øם בעו×Øקיך אין הפק שזוהי שאלה שעולה בך בכל היום שנה או מחצי×Ŗ. בעיק×Ø ×× ההכנה לבג×Øו×Ŗ היא חלק מ×Ŗפקידך. וזוהי אכן אח×Ŗ השאלו×Ŗ המ×Øכזיו×Ŗ עבו×Ø ×›×œ מו×Øה או מחנך בביה"×”. (*אציין כאן שהפוהט מ×Ŗאים גם להו×Øים המ×Ŗחבטים באו×Ŗה שאלה..). להמשיך לק×Øוא

קשיים חב×Ø×Ŗיים אצל ילדים ונוע×Ø- הקש×Ø ×”×”×•×Øי

מט×Ø×Ŗו של המאמ×Ø ×”×‘× הוא לעזו×Ø ×œ×š- לעזו×Ø ×œ×™×œ×“×š ההובל מקושי חב×Ø×Ŗי. הבנ×Ŗ ההיבו×Ŗ הקשו×Øו×Ŗ בך כהו×Øה והד×Øך בה ני×Ŗן לעבוד אי×Ŗן יכולה להביא שינוי משמעו×Ŗי לחיי החב×Øה של ילדך. היכול×Ŗ שלך לעזו×Ø ×œ×™×œ×“×š כהו×Øה היא עצומה וכאן אביא א×Ŗ הד×Øך הב×Øיאה (זו שלא מקצ×Ø×Ŗ ×Ŗהליכים- אבל באמ×Ŗ עושה א×Ŗ העבודה) לעשו×Ŗ זא×Ŗ.

להמשיך לק×Øוא

מט×Øה פנימי×Ŗ- איך נדע מהי וכיצד להשיגה

האם אנו שקועים ב×Øחמים עצמיים שהיינו ×Øוצים שייפהקו? אולי ×›×¢×” הוא משהו שהיינו ×Øוצים שיש×Ŗנה ב×Ŗוכנו, אולי ל×Ŗ×Ŗ יו×Ŗ×Ø ××ž×•×Ÿ בעולם או בעצמנו, לפטפט פחו×Ŗ, להיו×Ŗ יש×Øים יו×Ŗ×Ø, נדיבים יו×Ŗ×Ø ×•×›×Ÿ הלאה.

מעב×Ø ×œ×ž×˜×Øו×Ŗ החיצוניו×Ŗ החשובו×Ŗ מאוד.. מט×Øו×Ŗ כמו: פ×Ø× ×”×”, זוגיו×Ŗ, ק×Øיי×Øה ואפילו חופשה בחו"ל.. מה היינו ×Øוצים שיק×Øה לנו מבפנים?

חשוב שנקבע לעצמנו גם מט×Øה פנימי×Ŗ- לאן אני ×Øוצה לכוון א×Ŗ חיי? מה היי×Ŗי ×Øוצה ללמוד/ ל×Ŗקן מבחינ×Ŗ האופי והאישיו×Ŗ שלי? כך נדע שעם הזמן משהו בנו הופך לטוב יו×Ŗ×Ø ×œ×¢×•×œ× ולעצמנו.

להמשיך לק×Øוא

עז×Øה למבקשים שינוי בחייהם

לפעמים קו×Øה שאנחנו לא זזים. ×Øוצים שינוי.. להחליף מקום עבודה, ללמוד, לבקש העלאה, לעבו×Ø ×œ×™×™×©×•×‘ אח×Ø.. כל שינוי שהוא.. ומשהו × ×Ŗקע. מפחד לזוז.

ההיבו×Ŗ יכולו×Ŗ להיו×Ŗ ×Øבו×Ŗ ושונו×Ŗ ואני ממליצה מאוד לכל מי שנמצא בשלב כזה בחייו- לבדוק מה ההיבה שלו ולטפל בה.

למה? כי החיים קצ×Øים והם עוב×Øים מה×Ø ×•×¤×Ŗאום אנו מוצאים עצמנו מה×Ŗכלים אח×Øוה ומצטע×Øים על כל מה שיכולנו לעשו×Ŗ ולא עשינו.

הכי טוב זה לבחו×Ø ×ž×˜×¤×œ/×Ŗ שמדב×Ø ××œ×™×š ולה×Ŗחיל לטפל בכל הדב×Øים האלה שהזנח×Ŗ בעצמך. ובכל זא×Ŗ, יש דב×Øים שאפש×Ø ×œ×”×‘×™×Ÿ ולעשו×Ŗ גם לבד..

כאן במאמ×Ø ×× ×™ נו×Ŗ× ×Ŗ א×Ŗ אח×Ŗ ההיבו×Ŗ הנפוצו×Ŗ לכך שאנשים מפחדים לזוז וגם עצה פ×Øקטי×Ŗ למבקשים שינוי.

אני מציעה לך, בזמן ק×Øיא×Ŗ המאמ×Ø, לנהו×Ŗ להזכ×Ø ×‘×”×™×˜×•××¦×™×•×Ŗ דומו×Ŗ, ההזכ×Øו×Ŗ יכולה להוו×Ŗ א×Ŗ ×Ŗחיל×Ŗו של ×Ŗהליך מקדם ×Ŗנועה.

להמשיך לק×Øוא

מודע×Ŗ לדפוהים, יודע×Ŗ א×Ŗ ההיבו×Ŗ ועדיין לא מהוגל×Ŗ ליצו×Ø ×©×™× ×•×™ בחיים?

christopher-sardegna-1735-unsplash (1)

כמה פעמים כב×Ø ×—×©×‘×Ŗ על זה, ני×Ŗח×Ŗ, ה×Ŗבוננ×Ŗ, הקשב×Ŗ.

א×Ŗ לגמ×Øי מודע×Ŗ לדפוהים שלך, ×Øואה א×Ŗ ה'לופים', אפילו מבינה א×Ŗ ההיבו×Ŗ

גם חשב×Ŗ על מה א×Ŗ ×Øוצה שיהיה ואפילו על איך..

אבל, א×Ŗ לא מצליחה ליצו×Ø ××Ŗ השינוי..

להמשיך לק×Øוא

5 שפו×Ŗ לאהבה- פוהט שימושי בהחלט!

במק×Øים ×Øבים בהם בן זוג (ילד/ אח/ חב×Øה טובה/ הו×Øה.. ) לא מ×Øגיש אהוב, אין מדוב×Ø ×‘×›×š שהוא באמ×Ŗ איננו אהוב אלא בכך שבן זוגו מבטא אהבה בד×Øך שונה/ בשפה שונה מזו שהוא מדב×Ø. כך קו×Øה שבן זוגך לא אומ×Ø ×œ×š שהוא אוהב או×Ŗך או שא×Ŗ יפה אבל ×Øוצה ללכ×Ŗ אי×Ŗך כמעט לכל מקום, ×Øוצה להיו×Ŗ ק×Øוב וביחד.. או שא×Ŗ מהד×Ø×Ŗ, מא×Øגנ×Ŗ, מכבה×Ŗ, מבשל×Ŗ.. מ×Ŗוך אהב×Ŗך אליו אבל לא הולכ×Ŗ אי×Ŗו יד ביד כשא×Ŗם ב×Øחוב.. וכך, למ×Øו×Ŗ ביטויי האהבה שלו אלייך ושלך אליו- הוא או א×Ŗ לא מ×Øגישים אהובים.

להמשיך לק×Øוא

החיים ב'הולד'- מים עומדים

לא פעם קו×Øה לנו שאנחנו דוחים טיפול בדב×Øים משמעו×Ŗיים,

אני לא מדב×Ø×Ŗ על 'הידו×Øים' טכניים כאלה ואח×Øים (בעצם גם..)

אלא בעיק×Ø ×¢×œ עניינים חשובים שמפ×Øיעים לנו בחיים, בה×Ŗנהלו×Ŗ היומיומי×Ŗ, שחוז×Øים על עצמם..

ומ×Ŗישים או×Ŗנו מבפנים. זה מצב שכדאי לצא×Ŗ ממנו כי הוא גוזל כוחו×Ŗ ×Øבים..

א×Ŗן כאן ×Ŗיאו×Ø ×§×¦×Ø ×©×œ המצב ואח×Øיו עז×Øה מעשי×Ŗ:

להמשיך לק×Øוא

שפה ב×Øיאה- 2 כלים שיכולים לשנו×Ŗ לכם א×Ŗ החיים (×”"×Ŗ)

 

האם לשפה שלנו יש השלכה על המצב ה×Øגשי שלנו ועל מע×Øכו×Ŗ היחהים שלנו? מהי השפה הב×Øיאה לנפש שלנו? מהי שפה ב×Øיאה למע×Øכו×Ŗ יחהים? ואיך עושים א×Ŗ זה?

להמשיך לק×Øוא

שינוי הוא אפש×Øי! (כל ה×Ŗו×Øה על ×Øגל אח×Ŗ:)

כולנו מופעלים על ידי דפוהים ישנים שלנו. דפוהים ש×Øכשנו בילדו×Ŗנו כדי להגן על עצמנו Ā ×•×œ×”×Ŗמודד בצו×Øה הטובה ביו×Ŗ×Ø ×¢× מה שמגיע אלינו מהעולם שהביבנו. גם אם אינם מש×Ø×Ŗים או×Ŗנו היום- מזל גדול הוא שה×Ŗב×Øכנו בחכמה שאפש×Øה לנו לאמׄ או×Ŗם ולשמו×Ø ×¢×œ עצמנו. עם הזמן, דפוהים אלו הפכו לטבע שני עבו×Øנו וכע×Ŗ הם חלק בל×Ŗי נפ×Øד מהאישיו×Ŗ שלנו. Ā ××œ×• הן ×Øש×Ŗו×Ŗ עצביו×Ŗ שמפעילו×Ŗ או×Ŗנו באופן אוטומטי ואף גו×Øמו×Ŗ לנו ל×Øאו×Ŗ א×Ŗ המציאו×Ŗ באופן מהויים מאוד.Ā  להמשיך לק×Øוא

5 קצ×Øצ×Øים על קושי ואוש×Ø (לגזו×Ø ×•×œ×©×ž×•×Ø:)

×Ŗינוק לומד ללכ×Ŗ. הוא נופל שוב ושוב, לפעמים מיד קם וממשיך לנהו×Ŗ, לפעמים בוכה קצ×Ŗ וממשיך בזמן אח×Ø.. ד×ØךĀ ×”קושי הוא לומד. אם היה מנהה להעלים א×Ŗ הקושי, לעקוף או×Ŗו, לה×Ŗחמק ממנו- לא היה לומד ללכ×Ŗ! והכל בזמן הנכון, כשהש×Øי×Øים חזקים מהפיק, כשהיכול×Ŗ המוטו×Øי×Ŗ, השכלי×Ŗ וה×Øגשי×Ŗ מפו×Ŗחו×Ŗ בדיוק כדי להגיע ל×Øגע הזה. להמשיך לק×Øוא

על דימוי עצמי נמוך ו×Ŗחיל×Ŗ ה×Ŗהליך החוצה ממנו (×”"×Ŗ)

הה×Øגשה היא שקשה לך. שמשהו בך לא מאפש×Ø ×œ×š לפ×Øוׄ א×Ŗ הקושי הזה ולחיו×Ŗ במימוש ובאהבה לעצמך. ב×Ŗוכך, (במקום קטן אך עדיין חי) ב×Øו×Ø ×œ×š שיש בך ×Ŗכונו×Ŗ וכישו×Øים נהד×Øים. אבל.. וה'אבל' הזה ×Ŗמיד מופיע, ×Ŗמיד מקדים או×Ŗך וחוהם אפילו א×Ŗ האפש×Øו×Ŗ לבחו×Ø ×‘×“×Øך הנכונה עבו×Øך.Ā ×”'אבל' הזה אומ×Ø ×œ×š שאין טעם לצא×Ŗ למאבק על זכו×Ŗך הטבעי×Ŗ למימוש עצמי כי ה×Øי ידוע שהמאבק הזה נידון מ×Øאש לכישלון. אז עדיף לוו×Ŗ×Ø.

ולפעמים, בחב×Ø×Ŗ אנשים או אפילו ×”×Ŗם ככה ב×Øחוב אנשים × ×Øאים לך יו×Ŗ×Ø. בהכל או לפחו×Ŗ ב×Øוב הדב×Øים- הם יו×Ŗ×Ø. הינך פחו×Ŗ. ככה זה.

להמשיך לק×Øוא

ה×Ŗפ×Ŗחו×Ŗ- נקוד×Ŗ יציאה

 

בכל שלב בחיינו אנו מ×Ŗפ×Ŗחים. בכל ×Ŗקופה בחיינו יש למידה. למידה שמביאה לה×Ŗפ×Ŗחו×Ŗ. לעי×Ŗים, הלמידה הזא×Ŗ מחזק×Ŗ א×Ŗ ה'אני הב×Øיא' שלנו ולעי×Ŗים אנו נאלצים לגונן עליו, במק×Øה כזה, הלמידה ×Ŗביא לייצו×Ø ×©×œ 'אני אלט×Øנטיבי'- היינו, ה×Ŗפ×Ŗחו×Ŗ של אישיו×Ŗ. אישיו×Ŗ זו מש×Ø×Ŗ×Ŗ או×Ŗנו בעיק×Ø ×¢×œ ידי כך שהיא מגוננ×Ŗ על המהו×Ŗ שלנו- על מי שאנחנו באמ×Ŗ ולכן היא חשובה. אלא מה? האישיו×Ŗ הזא×Ŗ מ×Øחיקה או×Ŗנו מהמהו×Ŗ שלנו, מנ×Ŗק×Ŗ א×Ŗ הקש×Øים ביני לבין מי שאני באמ×Ŗ וכך, אנו מגיעים לגיל בוג×Ø ×›××©×Ø ×™×© לנו אישיויו×Ŗ ×Øבו×Ŗ אבל אין לנו.. א×Ŗ עצמנו.

להמשיך לק×Øוא

יש לך ×Øצון והוא לא מ×Ŗממש? 3 צעדים וא×Ŗ/ה שם!

lindsay-henwood-47743-unsplash

אחד הדב×Øים החשובים ביו×Ŗ×Ø ×”×•× לדע×Ŗ 'מה אני ×Øוצה'. אפש×Ø ×œ×•×ž×Ø ×©×–×”×• שלב משמעו×Ŗי בד×Øך שלך אל השג×Ŗ המט×Øה. אם א×Ŗ/ה כב×Ø ×©×- זה נפלא!

העניין הוא שגם כשאנחנו יודעים מה אנו ×Øוצים, לא ×Ŗמיד אנו מצליחים להגיע לשם, להשיג זא×Ŗ. אז בואו נצא לד×Øך. עוד לפני כן אומ×Ø ×›×™ הדב×Øים המובאים כאן נוהו עש×Øו×Ŗ פעמים ויו×Ŗ×Ø ×•×Ŗמיד הוכיחו א×Ŗ עצמם כנכונים.

להמשיך לק×Øוא

כמה מילים על חג פו×Øים או על מה שקו×Øה בהופו

serkan-turk-463683-unsplash

מהכו×Ŗ ×Øעשנים שי×Øים ו×Øיקודים..

החג שבו מקובל לה×Ŗחפש, לעטו×Ŗ מהיכו×Ŗ, להיו×Ŗ משהו אח×Ø ×ž×ž×™ שאני

ובשא×Ø ×”×–×ž×Ÿ מה?

האם, כש×Ŗגמ×Ø ×”×ž×”×™×‘×”, כשיצא החג,

אוכל לההי×Ø ××Ŗ המהיכה מעל פני, למחו×Ŗ א×Ŗ האיפו×Ø

ולחזו×Ø ×œ×”×™×•×Ŗ אני?

האם אוכל לההכים להיו×Ŗ אני,

ככה כמו שאני?

עהקים בל×Ŗי גמו×Øים

בכל אחד מאי×Ŗנו יש כל מני עהקים בל×Ŗי גמו×Øים. פצעים שנפצענו בגיל כזה או אח×Ø ×•×©× ×©××Øו פ×Ŗוחים. צמאים לטיפול. למגע יד אדם. למישהו שיגיד שהכל בהד×Ø ×¢×›×©×™×•. שאפש×Ø ×œ×”×ž×©×™×š.

להמשיך לק×Øוא

פוהט ל×Ŗלמידים הלא מצטיינים ולהו×Øיהם

בימים האח×Øונים אפש×Ø ×œ×Øאו×Ŗ ב×Øש×Ŗ המון ×Ŗמונו×Ŗ של הו×Øים וילדים מאוש×Øים.

×Ŗלמיד/ה מצטיינ/×Ŗ במבט קצ×Ŗ נבוך.. הו×Øים מחייכים וגאים

להמשיך לק×Øוא

אז למה בעצם א×Ŗ לא נהני×Ŗ?

christiana-rivers-466086-unsplash

למה אינך נהני×Ŗ ממנעמי העולם הזה?

אולי זה בגלל שאין לו מנעמים?

זה לא י×Ŗכן. יש לו!

יש לו ז×Øיחו×Ŗ ושקיעו×Ŗ, פ×Øחים ועצים וצחוק ילדים וקפה:)

להמשיך לק×Øוא

הלפ ×Ŗ×Øאפי- ההפ×Ø!

ההפ×Ø ×”×–×” הוא מ×Ŗנה יק×Ø×Ŗ ×¢×Øך לכל אדם!

הוא נולד מ×Ŗוך צו×Øך אמי×Ŗי. הצו×Øך שלי לעזו×Ø ×œ×¢×¦×ž×™ במצבים של כאב ×Øגשי, של מחשבו×Ŗ שליליו×Ŗ ושל קושי. לפני עש×Ø ×©× ×™×, עב×Ø×Ŗי ×Ŗאונ×Ŗ ד×Øכים קשה, לאח×Øיה עב×Ø×Ŗי כמה ני×Ŗוחים ו×Ŗהליך שיקום א×Øוך מאוד, כאמא לש×Ŗי קטנטנו×Ŗ גם הכאב ה×Øגשי על חוה×Ø ×”×™×›×•×œ×Ŗ לטפל בהן באופו פיזי במשך יו×Ŗ×Ø ×ž×©× ×” היה עצום. שמ×Ŗי לב שאני נוטה להשא×Ø ×‘×Ŗוך הכאב, ל×Øחם על עצמי או לכעוה על העולם. ידע×Ŗי שיש אפש×Øו×Ŗ של קבל×Ŗ עז×Øה מבחוׄ (ללכ×Ŗ לטיפול כלשהו) אבל כל הטיפולים הפיזיים היומיומיים לא השאי×Øו לכך מקום מבחינ×Ŗי וגם המצב הכלכלי לא היה פשוט.

להמשיך לק×Øוא

פחד מהל×Øגיש א×Ŗ הכאב

 

היא מגיעה אלי בכל יום שלישי. אח×Ø ×”×¦×”×Øיים. יושב×Ŗ ומפטפט×Ŗ בלי הפהקה. אני יודע×Ŗ שהמצב החב×Ø×Ŗי שלה לא טוב, לכן באה. אני יודע×Ŗ שגם בלימודים היא מ×Ŗקשה. בד×Øך לא ד×Øך היפ×Øה בקושי שיש ילדה אח×Ŗ שמצבה החב×Ø×Ŗי חמו×Ø ×ž×©×œ×”. על הכאב היא לא מדב×Ø×Ŗ. אבל היא זועק×Ŗ או×Ŗו בכל ×Øמח"ח איב×Øיה.

להמשיך לק×Øוא

עצה חשובה בד×Øך שלך להגשמה ומימוש עצמי

כולנו ×Øוצים להגשים ולממש א×Ŗ עצמנו. לה×Øגיש א×Ŗ ×Ŗחוש×Ŗ ההצלחה וההיפוק ובכל זא×Ŗ, מעטים מאי×Ŗנו זוכים לכך. מדוע?

להמשיך לק×Øוא

המהכנו×Ŗ היא א×Øׄ אוכל×Ŗ יושביה

המהכנו×Ŗ היא א×Øׄ אוכל×Ŗ יושביה. ×Øאשי×Ŗ, היא א×Øׄ- עם מזג אווי×Ø ×ž×©×œ×”, עם נופים משלה, עם חוקים משלה.. החוקים שלה הם ש×Ŗושביה הם קו×Øבן לנהיבו×Ŗ. הנהיבו×Ŗ החב×Ø×Ŗיו×Ŗ, הכלכליו×Ŗ, הההטו×Øיו×Ŗ, וכן הלאה.. הן אלה שמנהלו×Ŗ להם א×Ŗ החיים. ובא×Øׄ הזא×Ŗ, מה לעשו×Ŗ.. בד×Øך כלל אין מזל! נופיה עלובים וחצ×Øו×Ŗיה לא טופחו מעולם. מזג האווי×Ø ×‘××Øׄ המהכנו×Ŗ עכו×Ø ×•×›×ž×• עננה של ×¢×Øפיח ×Øובצ×Ŗ ×Ŗמיד מעליה, מכבידה על הנשימה, מקשה על ה×Øאו×Ŗ.

להמשיך לק×Øוא

ילדי פו×Øצלן- על קשיים חב×Ø×Ŗיים אצל ילדים ומבוג×Øים

'ילדי פו×Øצלן' אני קו×Øא×Ŗ להם. או×Ŗם ילדים/אנשים ×Øגישים שחווים א×Ŗ הקשיים החב×Ø×Ŗיים בעוצמו×Ŗ גבוהו×Ŗ עד כאב. שמ×Øוב כוויו×Ŗ כב×Ø ××™× × מעזים לה×Ŗק×Øב ולגע×Ŗ. או×Ŗם אלה ש×Øוצים כל כך לה×Øגיש ביחד, ש×Øוצים כל כך להש×Ŗייך, ש×Øוצים כל כך להזמין חב×Ø ×”×‘×™×Ŗה, או ×”×Ŗם לפטפט עם מישהו והבדידו×Ŗ מכה בהם.

(×Øק ל×Øגע אומ×Ø ×›××Ÿ שוב שהפוהט הזה לגמ×Øי מיועד לאנשים בכל הגילאים, החווים קושי דומה).

להמשיך לק×Øוא

הכל שיקופים

pablo-garcia-saldana-27627

חשבו ×Øגע: מה אם כל מה שקו×Øה לנו, או מהביבנו הוא שיקוף של מה שקו×Øה ב×Ŗוכנו. מה אם כל מה שאנו עדים לו הוא מה שקו×Øה ב×Ŗוכנו והוא מגיע מפני שהגיע זמנו לה×Ŗעדן, כחלק מ×Ŗהליך הה×Ŗפ×Ŗחו×Ŗ והצמיחה שלנו. המאמ×Ø ×”×‘× מנהה להביא א×Ŗ ה×Øעיון הזה באופן פשוט ובהי×Ø ×•×’× נו×Ŗן עצו×Ŗ להולכים בד×Øך.

להמשיך לק×Øוא

על חלומו×Ŗ והגשמ×Ŗם

לא א×Ŗן כאן הצעה לשינוי. גם לא ד×Øך כנ×Øאה. אז מה כן? באמ×Ŗ(!!) שאינני יודע×Ŗ מה יצא מזה.. אבל יש לי ה×Ŗחלה ממש טובה: המציאו×Ŗ!

להמשיך לק×Øוא

ההו×Øים שלנו (פוהט למבוג×Øים)

א×Ŗחיל בכך שאומ×Ø ×©×‘×“×Øך כלל הו×Øינו ×Øוצים בטוב×Ŗינו. הם ×Øוצים שיהיה לנו טוב ושנגדל להיו×Ŗ אנשים עצמאיים ומצליחים.

בשם ה'טוב' הזה. בשם ה'הצלחה' הזא×Ŗ, הם עושים דב×Øים נפלאים אבל גם טעויו×Ŗ ×Øבו×Ŗ וקשו×Ŗ. המילים: טוב והצלחה כ×Ŗובו×Ŗ במ×Øכאו×Ŗ מכיוון שהן × ×Ŗונו×Ŗ לפ×Øשנויו×Ŗ ×Øבו×Ŗ.. לא ×Ŗמיד ה'טוב' וה'מוצלח' של אחד הוא הטוב והמוצלח של אח×Ø, גם אם האח×Ø ×”×–×” הוא בנו/ בי×Ŗו.

שנ×Ŗחיל? ני×Ŗן דוגמה נפוצה מגיל 7 (כל אחד יוכל לשנו×Ŗ או×Ŗה לדוגמה שלו) ונ×Øאה א×Ŗ ביטויה כעבו×Ø 20-30 שנה.

להמשיך לק×Øוא

פ×Øידה קטנה

ב×Ŗ 11, המ×Ŗבג×Ø×Ŗ הקטנה- גדולה שלי. נוהע×Ŗ עם הב×Ŗא והבא לטיול בן 8 ימים באיטליה. ופ×Ŗאום אני מ×Øגישה עד כמה אני ×Ŗלויה בה!

אני קו×Øא×Ŗ א×Ŗ הדב×Øים. זה לא נשמע טוב. אבל ככה זה בשבילי.

פ×Øידה. יש מי שיאמ×Ø: פ×Øידה קטנה. עבו×Øי ×Ŗזכו×Ø×Ŗ לאוצ×Ø ×©×—×™ פה באופן ×Ŗמידי. לאוצ×Ø ×”×ž×‘×œ×’×Ÿ, המ×Ŗ×Øוצׄ, המ×Ŗווכח על כל דב×Ø (כמעט), המבקש ללא הפהקה, המ×Ŗלונן.. האוצ×Ø ×”×–×” בדיוק, שא×Øז חלק נכבד מליבי ונהע ל-8 ימים.

 

על בג×Øו×Ŗ ואח×Øיו×Ŗ

אני לא ×Øוצה לגדול, אמ×Øה לי ב×Ŗי הבכו×Øה (11). אני ×Øוצה להשא×Ø ×§×˜× ×”. אני אפילו ×Øוצה להיו×Ŗ ב×Ŗ 5 שוב. ללכ×Ŗ לגן ולאכול א×Ŗ הכ×Øיך עם ממ×Øח ה×Ŗמ×Øים שהיינו אוכלים כל אח×Ø ×¦×”×Øיים.

מפחיד לגדול. האח×Øיו×Ŗ מפחידה. א×Ŗ מי היא מפחידה? אני חושב×Ŗ שא×Ŗ מי שמבין א×Ŗ משמעו×Ŗה.Ā ×•×œ×ž×” אני כו×Ŗב×Ŗ זא×Ŗ, כי ה"קטנה" הזא×Ŗ, שלא ×Øוצה להיו×Ŗ גדולה, מבינה אח×Øיו×Ŗ ה×Øבה יו×Ŗ×Ø ×ž××™×Ŗנו המבוג×Øים. ולוקח×Ŗ ב×Øצינו×Ŗ א×Ŗ ×Ŗהליך הגדילה כפי שהיה כדאי שאנחנו × ×Øאה או×Ŗו. אני כו×Ŗב×Ŗ כי יש לנו פה הזדמנו×Ŗ ללמידה. לכולנו.

להמשיך לק×Øוא

שליטה

אחד ההיפו×Øים הגדולים של חיי.. אני ×Øואה בעצמי משהו שאינני אוהב×Ŗ (לא אוהב×Ŗ זה בעדינו×Ŗ) ופשוט לא מוכנה לקבל א×Ŗ זה או א×Ŗ עצמי עם זה, מ×Ŗחיל מאבק.. שלי.. עם עצמי.. עם גינוי וביקו×Ø×Ŗ וכעה ואשמה 'אבל זה שווה', אני אומ×Ø×Ŗ לעצמי.. כי בהופו של דב×Ø ×× ×¦×— ואפט×Ø ×ž×”×“×¤×•×” המעצבן הזה.. ה×Øאש שלי אומ×Ø ×œ×™ ש×Øק ככה דב×Øים יכולים להש×Ŗנו×Ŗ, ×Øק כך א×Ŗקדם וא×Ŗפ×Ŗח ואהיה מי שאני ×Øוצה להיו×Ŗ.. קצ×Ŗ כמו מדינ×Ŗ צבא.. עד שנמאה לי ועצ×Ø×Ŗי לבדוק א×Ŗ הדב×Øים. עם ההבנה הגיעה גם ד×Øך אח×Ø×Ŗ: אפקטיבי×Ŗ יו×Ŗ×Ø, ב×Øיאה יו×Ŗ×Ø, עדינה יו×Ŗ×Ø.

להמשיך לק×Øוא

משמעו×Ŗ

אני זוכ×Ø×Ŗ חוויה חזקה מ×Ŗחיל×Ŗ שנו×Ŗ העש×Øים שלי. ישבנו כמה חב×Ø'ה ביחד, דיב×Øנו, צחקנו, שמענו מוזיקה ופ×Ŗאום מילאה או×Ŗי ×Ŗחושה של חוה×Ø ×ž×©×ž×¢×•×Ŗ. הכל ×”×Ŗמי. מיו×Ŗ×Ø. מ×Øוקן ממשמעו×Ŗ. זה לא היה מצב×Øוח או מלנכוליה וגם לא ×Øגש חולף אח×Ø ××• מחשבה. זא×Ŗ היי×Ŗה ×Ŗובנה.

להמשיך לק×Øוא

עצמאו×Ŗ

המילים המנוגדו×Ŗ לעצמאו×Ŗ הן שעבוד ו×Ŗלו×Ŗ.

האם אני עצמאי/×Ŗ?Ā ×”אם אינני משועבד/×Ŗ או ×Ŗלוי/ה?

להמשיך לק×Øוא

אין לך ד×Øייב- מה עושים עם זה?

הידיים כבדו×Ŗ. ה×Øגליים מדשדשו×Ŗ. העיניים נוטו×Ŗ להעצם.. כך בכל פעם שניגש×Ŗ לעניין הזה שלך, שהחלט×Ŗ לעבוד עליו/ לה×Ŗקדם אי×Ŗו.. ופשוט- אין לך ד×Øייב!!

להמשיך לק×Øוא

ק×Øפה דיים הלכה למעשה

ההב×Ø ×§×¦×Ø:Ā 

ק×Øפה דיים הוא ביטוי לטיני שטבע המשו×Ø×Ø ×”×Øומי הו×Øטיוה. פי×Øוש המילה ק×Øפה (carpe) הינו "לקט" (מלשון "ה×Øם") ופי×Øוש המילה דיים (diem) הינוĀ "יום". אם כך, מבקש הביטוי לומ×Ø "לקט א×Ŗ היום" או "נצל א×Ŗ היום". ביטוי זה נכ×Ŗב ב×Ŗוך שי×Ø ×•×”×•× חלק ממשפט שמשמעו×Ŗו: "נצל א×Ŗ היום והמוך כמה שפחו×Ŗ על הע×Ŗיד".

המשמעו×Ŗ שנוטים לייחה למשפט זה היא מפוקפק×Ŗ. ובעצם, מטילה חוה×Ø ××—×Øיו×Ŗ על אדם שבוח×Ø ×œ×¢×¦×ž×• א×Ŗ המשפט כמוטו.

להמשיך לק×Øוא

פוהט קצ×Ø ×¢×œ אהבה

מה אם אהבה ×Ŗהיה המגדלו×Ø ×©×œ×™?

אז בכל עניין שהוא, היא ×Ŗהיה אבן הבוחן, לאו×Øה אצעד

כשא×Ŗבלבל, היא ×Ŗהיה שם כדי ל×Ŗ×Ŗ לי כיוון

כמו כוכב הצפון

כמה פשוט

 

 

 

הובלים

אנשים הובלים. בכל מקום. כל הזמן. אנשים הובלים.

למה?

מי עוצ×Ø ×œ×©××•×œ למה באמ×Ŗ?

וגם איך. איך אפש×Ø ×œ×¢×¦×•×Ø ××Ŗ ההבל הזה?

להמשיך לק×Øוא

שאלו×Ŗ ו×Ŗשובו×Ŗ על אימון אישי

  • שאלה: מהו אימון?Ā 

×Ŗשובה: אימון הוא ×Ŗהליך קצ×Ø ×•×™×¢×™×œ להשג×Ŗ מט×Øו×Ŗ

  • שאלה: כמה זמן או×Øך ה×Ŗהליך?

×Ŗשובה:Ā ×‘ין 3 חודשים ל6 חודשים

  • באיזה מצב כדאי ללכ×Ŗ לאימון אישי?

אחד משני מצבים:

א) כשיש מט×Øה ש×Øוצים להשיג ומ×Ŗקשים לצא×Ŗ לד×Øך או להשיגה.

ב) כשמ×Øגישים חוה×Ø ×”×™×¤×•×§ בחיינו. ×Øוצים שינוי כלשהו ולא יודעים מה בדיוק

  • שאלה: מה קו×Øה ב×Ŗהליך?Ā 

×Ŗשובה: 1)Ā ×”מאומן קובע מט×Øה ובהנחיי×Ŗ המאמן לומד כיצד לנהח או×Ŗה נכון.

2) ביחד עושים היעו×Ø ×ž×•×—×•×Ŗ כיצד ני×Ŗן להשיג א×Ŗ המט×Øה.

3) המאומן בוח×Ø ×œ×¢×¦×ž×• (בהנחיי×Ŗ המאמן) הגד×Øו×Ŗ עשייה. קובע זמן בו יבצע או×Ŗן ויוצא לעשייה.

4) בודקים יחד מה נעשה- מוקי×Øים ובודקים מהן החוזקו×Ŗ והמשאבים שעמדו ל×Øשו×Ŗ המאומן (מידע חשוב שלא ×Ŗמיד יש לנו על עצמנו..).

מה לא נעשה? בודקים מדוע- זה השלב בו עולים אמונו×Ŗ מגבילו×Ŗ ודפוהים מעכבים. ב×Ŗהליך קצ×Ø ×•×ž×Ø×Ŗק נבדוק א×Ŗ מקו×Øם, א×Ŗ אופיים, נאפש×Ø ×œ×”× להשא×Ø ××‘×œ לא נאפש×Ø ×œ×”× לנהל א×Ŗ חיינו.

5) נמשיך עם הגד×Øו×Ŗ העשייה.. עד להשג×Ŗ המט×Øה!

  • שאלה: מה קו×Øה אח×Øי ה×Ŗהליך האימוני?

×Ŗשובה:Ā ×Øאשי×Ŗ, המאומן השיג א×Ŗ המט×Øה שלו! עשה פ×Øיצ×Ŗ ד×Øך בחייו! הוא חי ב×Ŗחושה של מימוש עצמי.

מעב×Ø ×œ×›×š, המאומן מכי×Ø ×›×¢×Ŗ אמונו×Ŗ בהיה ודפוהי ה×Ŗנהגו×Ŗ שיש לו- הוא מודע להם ולכוח שיש להם עליו והוא יודע כיצד לנהל או×Ŗם במקום לאפש×Ø ×œ×”× לנהל א×Ŗ חייו.

בנוהף, לאח×Ø ×”×Ŗהליך יש למאומן א×Øגז כלים עוצמ×Ŗי ויעיל להשג×Ŗ מט×Øו×Ŗ- הוא יודע כיצד לנהח או×Ŗן בעצמו, כיצד ליצו×Ø ×”×’×“×Øו×Ŗ לפעולה וכו'..

מנהיון ×Øב שנים- מאומנים יוצאים עם בטחון ואמון ×Øבים יו×Ŗ×Ø ×‘×¢×¦×ž× וביכולו×Ŗ שלהם. עם ×Ŗחושה שהם בוג×Øים יו×Ŗ×Ø ×•×§×Øובים יו×Ŗ×Ø ×œ×¢×¦×ž×. עם מוכנו×Ŗ ומוטיבציה לצא×Ŗ לא×Ŗג×Øים חדשים.

אנשים שהיימו ×Ŗהליך בד×Øך כלל י×Øגישו מצליחנים יו×Ŗ×Ø, מאוש×Øים יו×Ŗ×Ø, ב×Øי מזל!!

הכו×Ŗב×Ŗ היא מאמנ×Ŗ אישי×Ŗ ומנח×Ŗ הדנאו×Ŗ

כ×Øמי×Ŗ אוזן

054-7793382

 

 

מגיעים מוכנים לשי×Øו×Ŗ הצבאי

 

המ×Ŗבג×Ø/×Ŗ שלכם ×Ŗ/יהיה חייל/×Ŗ בק×Øוב?

עומדים לקבל צו גיוה ×Øאשון או ממש לפני יום ה*מא"ה? (*מיון, אי×Ŗו×Ø ×•×”×Ŗאמה)

כדאי להיע×Øך ל×Ŗהליך הגיוה, כך יוכלו ילדיכם להפיק ממנו א×Ŗ המיטב ולהגיע מוכנים הן מבחינ×Ŗ המט×Øו×Ŗ והן מבחינ×Ŗ ×”×”×”×Ŗגלו×Ŗ למע×Øכ×Ŗ השונה כל כך מהבי×Ŗ.

ה×Ŗהליך הוא קצ×Ø ×˜×•×•×— וכולל:Ā ×œ×™×•×•×™ אישי שלי בד×Øך אל השג×Ŗ מט×Øה מהויימ×Ŗ. ×Ŗוך כדי ה×Ŗהליך ×Øוכש המאומן דפוהי פעולה וכלים מעשיים לבניי×Ŗ ×Ŗכניו×Ŗ, להצב×Ŗ יעדים ולהשג×Ŗם.. כלים אש×Ø ×™×©×ž×©×• או×Ŗו בכל שלב משמעו×Ŗי בחייו.
כמו כן, נגלה א×Ŗ המשאבים והעוצמו×Ŗ העומדים ל×Øשו×Ŗו של המאומן ויכולים לש×Ø×Ŗ או×Ŗו ונכי×Ø ××Ŗ הקשיים העלולים לעכב או×Ŗו בהצלח×Ŗו ב×Ŗהליך והגיוה ובשי×Øו×Ŗ הצבאי וא×Ŗ הד×Øכים לעקוף או×Ŗם.

ה×Ŗהליך הוא מעצים, מצמיח ומניב ×Ŗוצאו×Ŗ גם בחיי היומיום.

המפגשים מ×Ŗקיימים בקליניקה בעמק האלה. אחד האיזו×Øים הקהומים בא×Øצנו.

המאמנ×Ŗ שי×Ø×Ŗה כקצינה בצה"ל. בעל×Ŗ נהיון של יו×Ŗ×Ø ×ž×¢×©×•×Ø ×‘××™×ž×•×Ÿ בני נוע×Ø.

×Øוצים להעניק ליק×Øים/ו×Ŗ מכל מ×Ŗנה ש×Ŗלווה או×Ŗם/ן כל חייהם/ן?

ה×Ŗקש×Øו היום: 054-7793382 כ×Øמי×Ŗ

 

 

 

פוהט נו×Ŗן ×Ŗקווה

 

האנ×Øגיה שא×Ŗ מבקש×Ŗ לצבו×Ø ×”×™× ב×Ŗוכך. א×Ŗ מלאה בה. וא×Ŗ גם מלאה בביחד ובאהבה.
מה שחה×Ø ×–×” הקש×Ø ×©×œ×š עם כל הדב×Øים שיש בך.

להמשיך לק×Øוא

אין דב×Ø ×™×•×Ŗ×Ø ×™×¦×™×Ø×Ŗי מהטבע! פוהט אביבי

 

אין דב×Ø ×™×¦×™×Ø×Ŗי יו×Ŗ×Ø ×ž×”×˜×‘×¢, אמ×Øה לי שלי חב×Ø×Ŗי ואין מו×Øה טוב ממנו, מוהיפה אני על דב×Øיה.

הה×Ŗחדשו×Ŗ הזא×Ŗ, לאח×Ø ×Ŗ×Øדמ×Ŗ החו×Ø×£, מה אנחנו יכולים ללמוד ממנה?

להמשיך לק×Øוא

מהו טיפול בשבילי?

מהו טיפול בשבילי?

אדם מגיע עם מצוקה מהויימ×Ŗ. עם מט×Øה לא מושג×Ŗ. עם ×Øצון לא ממומש.

אנחנו יושבים ביחד ומבינים א×Ŗ מהו×Ŗ הדב×Øים. הוא מדב×Ø- אני מקשיבה.

להמשיך לק×Øוא